Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 4 / 2009

In Memoriam: Władysław Ryszard Świtalski

Artykuły

Andrzej CZYŻEWSKI, Sebastian STĘPIEŃ: Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski
Piotr MISZTAL: Zmiany kursu walutowego a dynamika cen w Polsce
Waldemar FLORCZAK: Zbrodnia i kara. Próba kwalifikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce

Miscellanea

Anna ZĄBKOWICZ: Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne

Eseje

Jan POLOWCZYK: Janos Kornai.- siła idei

Recenzje i omówienia

Model biznesu polskich przedsiębiorstw, red. Tomasz Gołębiowski, Teresa M. Dudzik, Małgorzata Lewandowska, Marzanna Witek – Hajduk (rec. Maja Szymura – Tyc)
The Role of Agriculture in Economic Development. The Lessons of History, red. Soren Kjeldsen – Krach (rec. Joanna Wiśniewska)

Polemiki

Urszula PŁOWIEC: W sprawie odpowiedzi prof. Tadeuszowi Kowalikowi (O stanie ekonomii w Księdze Jubileuszowej dla Jana Lipińskiego „Ekonomista” 2009, nr 2)

Streszczenia

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień
ZMIANY MECHANIZMÓW WSPÓŁNEJ POLITYKI ROLNEJ UE A OCZEKIWANIA POLSKI

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych kierunków zmian mechanizmów wparcia rolnictwa UE, uzgodnionych w ramach zakończonego w listopadzie 2008 r. średniookresowego przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej UE , oraz ich ocena pod kątem stabilizacji rynków rolnych i dochodów rolniczych z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Ukazane są propozycje dotyczące idei jednolitej płatności bezpośredniej, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, zmian interwencji rynkowej oraz zarządzania ryzykiem. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy postulowane zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej uwzględniają wyzwania, przed jakimi stoi obecnie rynek rolny (rosnące ceny żywności, zmiany w środowisku naturalnym) i czy będą ewoluowały w kierunku większej stabilizacji sektora żywnościowego. Konkludują, że ze względu na specyfikę sektora rolnictwo unijne powinno być nadal wspierane finansowo i posiadać charakter wspólnotowy. Pozytywnie oceniają reorientację wsparcia z rynkowego w kierunku płatności bezpośrednich, jak i dążenie do oddzielenia dopłat od wielkości i struktury produkcji. Krokiem w dobrym kierunku jest wzmocnienie finansowania rozwoju obszarów wiejskich poprzez mechanizm modulacji płatności oraz działań związanych z ochroną środowiska naturalnego i przeciwdziałaniem ryzyku w produkcji rolniczej.

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, dopłaty bezpośrednie, interwencja rynkowa, zarządzanie ryzykiem, reforma WPR

Piotr Misztal
 ZMIANY KURSU WALUTOWEGO A DYNAMIKA CEN W POLSCE

Celem artykułu jest analiza wpływu zmian kursu walutowego na dynamikę cen w Polsce. Wiedza dotycząca zakresu przenoszenia zmian kursowych na ceny pozwala na ocenę wpływu zmian kursów walutowych na krajową inflację i tym samym na politykę monetarną banku centralnego. Wyniki badań empirycznych wskazują, że w przenoszenie zmian kursowych na ceny importowe, produkcyjne i konsumpcyjne w Polsce jest niepełne, zarówno w krótkim jak i długim okresie czasu. Rezultaty badań są zgodne z argumentami teoretycznymi, wskazującymi na generalnie mniejszy stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny importowe towarów bardziej przetworzonych i większy stopień przenoszenia w przypadku towarów mniej przetworzonych. Co więcej, stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny importowe wyrobów przemysłowych wzrasta wraz ze wzrostem stopnia ich substytucyjności, a stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny importowe surowców i artykułów rolno-spożywczych zmniejsza się w miarę spadku stopnia ich substytucyjności.

Słowa kluczowe: kurs walutowy; ceny importowe, produkcyjne, konsumpcyjne; przenoszenie zmian kursowych na ceny,

Waldemar Florczak
ZBRODNIA I KARA. PRÓBA KWANTYFIKACJI MAKROEKONOMICZNYCH UWARUNKOWAŃ PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE

W artykule dokonano identyfikacji i kwantyfikacji - na szczeblu makro - wpływu czynników warunkujących przestępczość w Polsce w latach 1970-2005, przy użyciu modelu ekonometrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem efektu odstraszania. Narrację tekstu zilustrowano odpowiednimi przykładami, biorąc za punkt odniesienia przestępczość w Polsce w okresie objętym analizą. Na etapie specyfikacji poszczególnych równań – wspartej odwołaniami do odpowiednich teorii przestępczości - celowo nie dokonano gradacji znaczenia poszczególnych czynników, potencjalnie wpływających na wariancję zmiennych objaśnianych, czego efektem było wykorzystanie metody regresji krokowej (stepwise regression) do szacunku parametrów strukturalnych. Objaśniono wariację następujących wskaźników przestępczości: (i) ogółem, (ii) z użyciem przemocy, (iii) przeciwko mieniu, (iv) pozostałych rodzajów przestępstw oraz (v) ogólnospołecznych kosztów przestępczości. W świetle przedstawionych rezultatów, przyczyn rosnącej przestępczości szukać należy przede wszystkim w pogarszających się wskaźnikach rozwoju społecznego – w tym przede wszystkim narastających nierównościach ekonomicznych – jak również w łagodniejszej polityce karnej wobec sprawców czynów karalnych. Zjawiskom tym nie jest w stanie przeciwdziałać wzrost gospodarczy, który wpływa na obniżenie skali przestępczości.

Słowa kluczowe: przestępczość, determinanty przestępczości, efekt odstraszania, model ekonometryczny


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu