Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 6 / 2009
Artykuły

Bogusław GUZIK: Inwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski
Adam P. BALCERZAK: Efektywności systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy
Maciej K. DUDEK: Euro w ujęciu wybranych teorii ekonomii
Izabela BLUDNIK: Redukcjonizm w modelach neokeynesowskich

Miscellanea

Marcin PIĄTKOWSKI: Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej implikacje dla Europy Środkowo – Wschodniej

Eseje

Małgorzata BARTOSIK – PURGAT: Konsument jako kategoria w naukach społecznych

Recenzje i omówienia

Andrzej K. KOŹMIŃSKI: How It All Happener.Essays in Political Economy (rec. Dariusz K. Rosati)
Mirosław BOCHENEK: Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce (rec. Zbigniew Czerwiński)
Anna MOŹDZIERZ: Nierównowaga finansów publicznych (rec. Andrzej Wernik)
Maciej CZAPIEWSKI: Biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych (rec. Janusz Kotyński)

Komunikaty

Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO w 2009 r.

 

Książki nadesłane w 2009 r.

Bogusław Guzik
INWESTYCJE A STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWACH POLSKI

W artykule przeprowadzono analizę rzadko omawianego powiązania między stopą bezrobocia a inwestycjami. Zamiast poszukiwać jakiegoś powiązania ogólnokrajowego, postanowiono określić je dla województw. Umożliwiło to znalezienie niektórych specyficznych cech inwestycyjnego kształtowania się bezrobocia w poszczególnych województwach. Oszacowano kilka typów modeli stopy bezrobocia względem wskaźnika inwestycji na osobę czynną zawodowo. Najlepsze, ze statystycznego punktu widzenia, wyniki otrzymano dla modeli liniowych. Na ich podstawie, w odniesieniu do województw, omówiono: (a) intensywność zmian stopy bezrobocia względem wskaźnika inwestycji na osobę czynną zawodowo, (b) sytuację początkową (punkty startu) pod względem bezrobocia, (c) substytucję między punktami startu, a intensywnością zmian stopy bezrobocia względem wskaźnika inwestycji, (d) efekty histerezy bezrobocia w latach 2000 – 2001. Ponadto wskazano na zjawisko klina inwestycyjnego stopy bezrobocia oraz dokonano grupowania województw z uwagi na reprezentowane przez nie typy powiązań stopy bezrobocia ze skalą inwestycji.
Słowa kluczowe: inwestycje a bezrobocie, stopa bezrobocia, klin inwestycyjny bezrobocia, efekty histerezy

Adam P. Balcerzak
EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO A POTENCJAŁ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
Celem niniejszego opracowania jest empiryczna ocena relacji pomiędzy zakresem wykorzystania potencjału nowej globalnej gospodarki wiedzy przez kraje wysoko rozwinięte a poziomem efektywności systemów instytucjonalnych w tych państwach. W badaniu postawiono tezę, zgodnie z którą koncentracja państwa na wykonywaniu funkcji systemowych nastawionych na kreowanie efektywnego ładu instytucjonalnego stwarza korzystne warunki dla wykorzystania potencjału nowej globalnej gospodarki wiedzy. Rozwój nowej globalnej gospodarki wiedzy prowadzi natomiast do wzrostu znaczenia państwa w wykonywaniu funkcji systemowych. Wersyfikując tak sformułowaną tezę wykorzystano taksonometryczną metodę syntetycznego miernika rozwoju. Badaniem objęto kraje OECD w latach 2001-2005. W świetle przeprowadzonej analizy hipoteza badawcza pracy nie została sfalsyfikowana.
Słowa kluczowe: nowa globalna gospodarka wiedzy, system instytucjonalny, analiza wielowymiarowa, metoda unitaryzacji zerowej.

Maciej K. Dudek
EURO W UJECIU WYBRANYCH TEORII EKONOMII

Celem tego artykułu jest przedstawienie argumentów wypływających z wybranych teorii ekonomii, które są zazwyczaj pomijane w dyskusjach na temat zasadności przyjęcia wspólnej waluty. Tekst skupia się na zagadnieniach efektywności oraz dobrobytu. W szczególności, artykuł poświęcony jest analizie pochodzenia kosztów transakcyjnych, roli polityki stabilizacyjnej, kompletności rynków oraz warunków informacyjnych w procesie określania optymalnego systemu walutowego. Artykuł pokazuje, iż spojrzenie na problematykę wprowadzenia euro przez pryzmat teorii ekonomii może w interesujący i istotny sposób uzupełniać wyniki dotychczas znane.
Słowa kluczowe: euro, efektywność, koszty transakcyjne, informacja, stabilizacja, optymalne obszary walutowe

Izabela Bludnik
REDUKCJONIZM W MODELACH NEOKEYNESOWSKICH

Program badawczy powstałego na początku lat 70. XX wieku neokeynesizmu został zdominowany przez poszukiwanie mikroekonomicznych uzasadnień dla poważnych, trwałych fluktuacji koniunktury. W tym celu neokeynesiści zaadaptowali, charakterystyczny dla modelu doskonałej konkurencji, redukcjonizm. Równocześnie w modelach neokeynesowskich mamy do czynienia z różnego rodzaju niedoskonałościami systemu, które ze swej istoty negują koncepcję jednostki reprezentatywnej. Wyprowadzanie wniosków zagregowanych przy pomocy prostej sumy (z założenia nieporównywalnych) pojedynczych wniosków, stanowi więc sprzeczność samą w sobie. Dzieląc teoretyczne konstrukcje neokeynesowskie na trzy grupy, a mianowicie: 1. modele niedoskonałej konkurencji oraz heterogeniczności podmiotów, dóbr i/lub transakcji, 2. modele heterogeniczności między homogenicznymi grupami podmiotów, 3. modele continuum homogenicznych podmiotów, pokazano, że zastosowanie metody redukcjonizmu wypacza istotę keynesizmu, pozbawiając go jego oryginalności i odrębności względem podejścia klasycznego.
Słowa kluczowe: mikropodstawy, redukcjonizm, heterogeniczność, neokeynesizm


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu