Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 3 / 2010
 

Artykuły

Włodzimierz SZPRINGER: Ekonomiczne teorie regulacji konkurencji
Michał JUREK: Ograniczenie autonomii polityki pieniężnej w warunkach integracji finansowej
Aleksandra PARTEKA, Joanna WOLSZCZAK – DERLACZ: Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995 – 2005)
Grzegorz BYWALEC: Dynamika i determinanty rozwoju gospodarczego Indii

Miscellanea

Ewa GAŁECKA – BURDZIAK: Modele łączenia uczestników rynku pracy - aplikacja funkcji dopasowań do polskiego rynku pracy
Mieczysław KOWERSKI: Wpływ opodatkowania na politykę dywidend spółek handlowych

Recenzje i omówienia

John C. BOGLE: Do?ć. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia (rec. Leokadia Oręziak)
Katarzyna ŻUKOWSKA: Budżet ogólny Unii Europejskiej (rec. Sławomir I. Bukowski)
Eulalia SKAWIŃSKA, Romuald ZALEWSKI: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjno?ci i innowacyjno?ci regionów. ?wiat – Europa – Polska (rec. Marian Gorynia, Barbara Jankowska)
Maciej BAŁTOWSKI: Gospodarka socjalistyczna w Polsce (rec. Jan Waszewski)

 

Komunikaty

Uchwała programowa XX Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Kadencja 2010-2009

 

Włodzimierz SZPRINGER
EKONOMICZNE TEORIE REGULACJI KONKURENCJI

Artykuł analizuje znaczenie wzmocnienia podej?cia ekonomicznego w prawie konkurencji. Dotyczy to w szczególno?ci rynków technologii IT i komunikacji elektronicznej, których okre?lanie nie uwzględnia dynamiki innowacji. W centrum uwagi są rozwiązania dotyczące urządzeń kluczowych, granic narzucania licencji, zbiorowej dominacji rynkowej, transakcji wiązanych, kartelizacji i koncentracji, a także warunków skutecznej ochrony konsumenta. Wzmocnienie podej?cia ekonomicznego stwarza takie problemy, jak: niebezpieczeństwo relatywizacji norm, brak pewno?ci prawnej, wzrost kosztów oraz długo?ci i złożono?ci procedur, kolizja między zakazami per se a tzw. zasadą rozsądku, a także postulat projektowania norm „optymalnie zróżnicowanych”, które zapewniają konkurentom „bezpieczne enklawy” – wolne od ingerencji państwa. Korzystanie z wiedzy ekonomicznej w prawie konkurencji nawiązywało dotychczas przeważnie do neoklasycznej teorii równowagi, nie doceniając innych nurtów ekonomii np. ekonomii rozwoju, ekonomii behawioralnej itd, Nowe ujęcia teorii konkurencji rozwijają się np. w obrębie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Modele jednak z trudem poddają się weryfikacji. Prawo konkurencji wymaga wyra?nego okre?lania celów i warto?ci, czego brak prowadzi do zaniedbania perspektywy rozwojowej oraz konkurencji dynamicznej promującej innowacyjno?ć w gospodarce.
Kluczowe słowa: konkurencja, teorie konkurencji, polityka konkurencji, prawo konkurencji, ekonomiczna analiza prawa, ocena skutków regulacji

Michał JUREK
OGRANICZENIE AUTONOMII POLITYKI PIENIĘŻNEJ W WARUNKACH INTEGRACJI FINANSOWEJ

W artykule zbadano możliwo?ci przezwyciężania asymetrycznych zaburzeń gospodarczych w systemie kursu stałego i systemie kursu zmiennego, uwzględniając nasilającą się integrację finansową, skutkującą wzrostem międzynarodowych przepływów kapitału. Analizę prowadzono, przenosząc model Mundella-Fleminga na grunt teorii optymalnych obszarów walutowych. Przeprowadzone rozważania pozwoliły stwierdzić, że przy założeniu, zgodnie z którym jedynym czynnikiem wpływającym na przepływy kapitału są zmiany nominalnej stopy procentowej, kraje które stosują system stałego kursu i tworzą unię walutową, winny niwelować skutki asymetrycznego zaburzenia, posługując się narzędziami polityki fiskalnej. Cechuje je bowiem wyższa skuteczno?ć, niż narzędzia polityki pieniężnej. Prowadzi to do wniosku, że gdy bada się grupę państw, które chcą tworzyć lub już tworzą unię walutową, nie powinno się zestawiać kosztów utraty autonomii polityki pieniężnej i kursowej z profitami płynącymi z jej zachowania. Należy raczej poddać ocenie jako?ć polityki fiskalnej, uprawianej przez te państwa. Rezygnacja z autonomicznej polityki pieniężnej będzie pochopną decyzją wtedy, gdy kraje ją podejmujące, nie są gotowe, by uprawiać skoordynowaną, zdyscyplinowaną i przejrzystą politykę fiskalną.
Słowa kluczowe: integracja finansowa, model Mundella-Fleminga, polityka pieniężna, systemy kursowe, teoria optymalnych obszarów walutowych

Aleksandra PARTEKA, Joanna WOLSZCZAK – DERLACZ
KONWERGENCJA PŁAC W UNII EUROPEJSKIEJ (1995-2005)

W artykule przedstawiono empiryczną analizę konwergencji relatywnych wynagrodzeń brutto w grupie 20 krajów rozszerzonej UE (pięć nowych krajów członkowskich: Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz kraje dawnej UE15) w latach 1995-2005. Analiza oparta jest o nowo dostępne dane, pozwalające prze?ledzić proces konwergencji płac różnych grup pracowników (wysoko-, ?rednio- i niskowykwalifikowanych) na poziomie sektorowym (12 sektorów przemysłu przetwórczego). Analiza konwergencji typu sigma wskazuje na istnienie najwyższego stopnia dyspersji płac w?ród pracowników o najniższych kwalifikacjach. Rezultaty estymacji dynamicznego modelu panelowego uzyskane z pomocą estymatora Uogólnionej Metody Momentów wskazują, iż w badanej grupie 20 krajów UE występuje (powolny) proces konwergencji płac, której tempo nie przekracza 5% rocznie. Proces ten jest najwolniejszy w przypadku pracowników o najniższym poziomie wykształcenia.
Słowa kluczowe: konwergencja płac, dyspersja wynagrodzeń, integracja europejska

Grzegorz BYWALEC
DYNAMIKA I DETERMINANTY ROZWOJU GOSPODARCZEGO INDII

Artykuł omawia do?wiadczenie gospodarcze Indii jako państwa powstałego w 1947 roku, które przyjęło początkowo model ustroju po?redniego pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem, czyli tzw. socjalizm indyjski, zawierający w sobie elementy wolnego rynku i centralnego planowania. Model ten nie przyniósł spodziewanych rezultatów, . gospodarka rozwijała się powoli, a udział Indii w gospodarce Azji oraz ?wiata zmniejszał się.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Indie podjęły radykalne reformy gospodarcze polegające na liberalizacji gospodarki i jej otwarciu na ?wiat. Reformy te korzystnie wpłynęły na modernizację gospodarki indyjskiej i znacząco przyspieszyły jej rozwój. Gospodarka Indii staje się obecnie jedną z największych i najszybciej rozwijających się gospodarek ?wiata.
Przeprowadzone w artykule międzynarodowe porównania konkurencyjno?ci indyjskiej gospodarki wskazują, że ma ona duże szanse na dynamiczny rozwój w przyszło?ci.
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, Indie, gospodarka Indii, reformy


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu