Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 4 / 2010
Artykuły

Bogusław FIEDOR: Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki
Danuta GOTZ – KOZIERKIEWICZ: Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza
Edyta MAZUREK, Marek KOŚNY: Kryteria ulg podatkowych na dzieci
Jan POLOWCZYK: Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha

Miscellanea

Ryszard RAPACKI, Mariusz PRÓCHNIK: Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną korwengencję krajów Europy Środkowo – Wschodniej
Marta GÖTZ: Zróżnicowanie dochodów w ujęciu regionalnym w Polsce i w Niemczech

Eseje

Grzegorz W. KOŁODKO: Dwie dekady ustrojowej transformacji – i co dalej?

Nobliści

Wacław STANKIEWICZ: Instytucjonalizm o zarządzaniu.
Nobliści z ekonomii w roku 2009

Dyskusje i polemiki

Andrzej MATYSIAK: O ksiąźce Macieja Bałtowskiego: Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek
Maciej BAŁTOWSKI: O pewnych związkach między nauką a realną gospodarką (na marginesie recenzji prof. Andrzeja Matysiaka mojej książki Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek)

 

Bogusław Fiedor
KRYZYS GOSPODARCZY A KRYZYS EKONOIMII JAKO NAUKI

Artykuł rozpoczyna teza, że nie ma uzasadnienia utożsamianie zjawisk kryzysowych w gospodarce, ani w sferze realnej, ani regulacyjnej, z kryzysem nauki ekonomicznej, gdyż nauka nie traci swej wartości poznawczej i siły predykcji.
Kolejny wątek dotyczy tezy, że „normalny” rozwój ekonomii jako nauki to rodzaj wędrówki idei, w której ważną rolę odgrywają inspiracje, wynikające nie tyle z realnego świata, ile ze „świata ekonomistów” czyli z idei dominujących w środowiskach akademickich, a także z takich zjawisk otoczenia zewnętrznego jak nowe ideologie społeczne i polityczne, trendy cywilizacyjne i kulturowe, jak również zmiany geopolityczne.
W kolejnej części artykułu autor próbuje dowieść, że w ciągu ostatniego półwiecza na rozwój ekonomii w wielkim stopniu wpływała coraz bardziej powszechna akceptacja kryterium efektywności instrumentalnej (Laudan – Mongin) jako podstawy oceny postępu w jej obrębie. Skutkowało to malejącą zdolnością ekonomii do rozpoznawania i objaśniana niektórych ważnych współczesnych trendów cywilizacyjnych i technologicznych i osłabiając siłę predykcji formułowanych przez nią modeli i teorii. Nie jest to jednak cecha powszechna dzisiejszej ekonomii, skoro powstawały nowe, wartościowe kierunki, jak np. nowa ekonomia instytucjonalna.
W końcowej części artykułu podjęta jest próba identyfikacji tych trendów cywilizacyjnych i technologicznych oraz zmian strukturalnych w rozwiniętych gospodarkach, które nie są należycie analizowane w ekonomii głównego nurtu, co prowadzi do osłabienia poznawczej, predykcyjnej i utylitarnej wartości nauki ekonomii. Autor stawia tezę o potrzebie „eklektyzmu”, rozumianego jako postulat poszukiwania właściwych elementów analitycznych i propozycji polityk gospodarczych w różnych (niekiedy konkurujących ze sobą) teoriach i szkołach współczesnej ekonomii.
Kluczowe słowa: kryzys gospodarczy, kryzys ekonomii jako nauki, kryteria postępu naukowego w ekonomii, wędrówka idei ekonomicznych, czynnik logiczny i historyczny w rozwoju ekonomii, realizm instrumentalny i poznawczy, trendy technologiczne i cywilizacyjne

Danuta Gotz-Kozierkiewicz
KRYZYS INFORMACYJNEJ FUNKCJI PIENIĄDZA

O informacyjnej funkcji pieniądza w gospodarce decydują dwa główne mierniki jego wartości w czasie, siła nabywcza i stopa procentowa. Mają one kluczowe znaczenie dla związku finansów z gospodarką realną. Współczesne rynki finansowe absorbują zmiany stopy procentowej banku centralnego bez czytelnych ex ante skutków dla zmian popytu na dobra realne. Informacja o sile nabywczej pieniądza, podstawowy wskaźnik monetarny w krótkim i długim okresie, jest niemiarodajna w dostosowywaniu podaży pieniądza do realnego popytu na pieniądz. Zmiany systemowe wraz z postępem technologii i informatyki wpływają na zmianę miejsca i roli pieniądza i finansów w gospodarce w kierunku ich dominacji nad sektorem realnym. Nie pokrywa się to z akademicką teorią i czerpiącą z niej praktyką nauczania o współczesnej gospodarce.
Słowa kluczowe: siła nabywcza pieniądza, stopa procentowa, premia za ryzyko, płynność rynku

Edyta Mazurek, Marek Kośny
KRYTERIUM ULG PODATKOWYCH NA DZIECI

Współczesne konstrukcje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opierają się na wykorzystaniu wielu instrumentów podatkowych. Oprócz zróżnicowanej skali podatkowej bardzo często stosowanymi rozwiązaniami są ulgi od dochodu oraz od podatku.
Wykorzystanie tych instrumentów motywowane jest przede wszystkim zagwarantowaniem sprawiedliwości opodatkowania, a stosowanie ulg od dochodu i podatku traktowane jest zazwyczaj alternatywnie. Lambert i Yitzhaki [1997], przyjmując bardzo ogólną definicję sprawiedliwego podatku, pokazują jednak, że tylko ulga od dochodu , a nie od podatku. może być uzasadniona jako rozwiązanie sprawiedliwe.
Celem artykułu jest określenie, na ile teoretyczne rozstrzygnięcia o sprawiedliwości określonych rozwiązań podatkowych znajdują odzwierciedlenie w praktycznych konsekwencjach zastosowania tych instrumentów.
Przedstawiona analiza – przeprowadzona na danych urzędów skarbowych – wskazuje, że konsekwencje zastosowania obydwu instrumentów podatkowych są zbliżone. Uwzględniając dodatkowo ogólne założenia progresywnego systemu podatkowego, wykorzystanie odliczenia od dochodu wydaje się nawet bardziej zasadne.
Słowa kluczowe: PIT, sprawiedliwość opodatkowania, ulga od dochodu, ulga od podatku

Jan Polowczyk
Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smith

Ekonomia behawioralna jest jednym z najciekawszych wydarzeń w naukach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku. Jest szerokim nurtem łączącym poglądy opozycyjne w stosunku do tzw. ekonomii tradycyjnej (nazywanej też ekonomią głównego nurtu, neoklasyczną, czy ortodoksyjną). Celem artykułu jest przedstawienie poglądów Adama Smitha, na tle szerokiej panoramy różnorodnych koncepcji ekonomistów behawioralnych.
Podstawowym podmiotem ekonomii jako dyscypliny naukowej jest człowiek. To gatunek homo sapiens jest twórcą ekonosfery – globalnego systemu gospodarczego składającego się z miliardów ludzi i organizacji, które pomnażają osiągnięcia ludzkości. Dlatego, rdzeniem teorii ekonomii musi być teoria ludzkiego zachowania.
Przedstawiona analiza porównawcza wykazuje zadziwiająco dużą zbieżność koncepcji A.Smitha i współczesnej ekonomii behawioralnej. Tym samym artykuł przyczynia się do wsparcia stwierdzeń, że obecnie nauki ekonomiczne powracają do klasycznych, osiemnastowiecznych korzeni. Powrót ten jest uzupełniony przez współczesną wiedzę dotyczącą złożonych systemów ewolucyjnych, psychologii i socjologii, a także najnowsze zdobycze techniki pozwalające na wgląd w procesy chemiczno-fizyczne zachodzące w ludzkim mózgu. Dzięki temu ekonomia staje się nauką eksperymentalną.
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, ekonomia klasyczna, ekonomia neoklasyczna, ewolucja


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu