Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 5 / 2010
 

Artykuły

Dariusz ROSATI: Kierunki zmian w systemie zarządzania fiskalnego strefą euro
Urszula PŁOWIEC: Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r.
Michał MAJSTEREK, Aleksander WELFE: Długookresowe związki płacowo – cenowe i rola systemu podatkowego
Sławomir JUSZCZYK: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

Miscellanea

Sławomir J. BUKOWSKI: Stopień integracji giełdowego rynku akcji w Polsce z giełdowym rynkiem akcji w obszarze euro
Adam ZAREMBA: Fundusze kontaktów terminowych: nowa klasa aktywów inwestycyjnych?

Recenzje i omówienia

Julio LÓPEZ, G. MICHAЁL ASSOS: Michał Kalecki (rec. Jerzy Osiatyński)
Aleksander JAKIMOWICZ: Źródła niestabilności struktur rynkowych (rec. Jerzy Tomala)

 

Dariusz ROSATI
KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA FISKALNEGO STREFĄ EURO

Kryzys finansowy w Grecji w 2010 roku ujawnił szereg słabości w systemie zarządzania fiskalnego Unią Gospodarczo-Walutową. Przyjęte w ramach UGW mechanizmy nadzoru i kontroli nad finansami publicznymi, w tym reguły fiskalne, okazały się nieskuteczne w zapewnianiu dyscypliny fiskalnej. Celem artykułu jest przedstawienie głównych słabości systemu zarządzania fiskalnego i zaproponowanie kierunków niezbędnych reform. Nieskuteczność dotychczasowej polityki wynika głównie ze słabości systemu egzekwowania przyjętych reguł fiskalnych, a to z kolei jest spowodowane brakiem dostatecznej motywacji do przestrzegania przyjętych reguł przez kraje członkowskie. Niezbędne zmiany powinny obejmować zasadnicze zwiększenie roli sankcji finansowych, w tym zapewnienie powszechności, szybkości i nieuchronności ich stosowania, wyposażenie organów UE w uprawnienia do audytu krajowej dokumentacji budżetowej, oraz zapewnienie dostosowania krajowych ram polityki fiskalnej do konieczności przestrzegania wspólnie przyjętych reguł fiskalnych.
Kluczowe słowa: Unia Gospodarczo-Walutowa, Pakt Stabilności i Wzrostu, reguły fiskalne, deficyt i dług publiczny, procedura nadmiernego deficytu.
Klasyfikacja JEL: E61, E62, H62, H63, H87

Urszula PŁOWIEC
REFLEKSJE O INNOWACYJNOŚCI POLSKI W PERSPEKTYWIE 2020 r.

Utrzymanie wzrostu i dobrobytu najzamożniejszych krajów świata wymaga stymulowania ich rozwoju głównie przez innowacje technologiczne. W przypadku krajów opóźnionych w rozwoju jego przyśpieszenie jest znacznie trudniejsze i wymaga holistycznego, długofalowego podejścia. Wynika to zarówno z dorobku teorii ekonomii nurtu instytucjonalnego i neoinstytucjonalnego, jak i z licznych badań empirycznych. Wskazują one, że bardzo istotnym komponentem rozwoju jest total factor productivity tj. efekt działania zarówno czynników ilościowych jak i jakościowych, a wśród nich instytucji określających jakość rządzenia i postawy społeczno-obywatelskie. Na tym tle postulowane przez Unię Europejską wdrożenie gospodarki wiedzy przez kraje członkowskie jest podejściem zbyt wąskim w przypadku krajów słabiej rozwiniętych,. Kraje takie muszą uruchomić szeroko pojętą innowacyjność w skali makro obejmującą aspekty gospodarcze, społeczne i kulturowe, prowadzącą do kształtowania gospodarki wiedzy.
Słowa kluczowe: innowacje, instytucjonalizm, gospodarka wiedzy

Michał MAJSTEREK, Aleksander WELFE
DŁUGOOKRESOWE ZWIĄZKI PŁACOWO - CENOWE I ROLA SYSTEMU PODATKOWEGO

Na decyzje przedsiębiorców dotyczące zatrudnienia oddziałują całkowite koszty pracy, zaś decyzje dotyczące podjęcia pracy są podejmowane na podstawie analizy płac netto. Właściwy opis tych procesów wymaga zatem uwzględnienia podatków pośrednich, bezpośrednich oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku próby konstrukcji modelu sprzężenia płacowo–cenowego. Jednocześnie prawidłowe objaśnienie zjawisk inflacyjnych wymaga także rozróżnienia pomiędzy cenami producenta a indeksem kosztów utrzymania.
Celem prezentowanego badania była weryfikacja empiryczna głównych hipotez ekonomicznych dotyczących związków długookresowych zachodzących pomiędzy płacami, cenami producenta, cenami dóbr i usług konsumpcyjnych, indeksem kosztów utrzymania, wydajnością pracy, bezrobociem i narzutami na płace. Ze względu na to, że zmienne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne, zintegrowane w pierwszym i drugim stopniu, właściwym narzędziem analizy był wektorowy model korekty równowagą, VEqCM.
Otrzymane rezultaty prowadzą do wniosku, że głównymi źródłami szoków w rozważanym systemie są ceny oraz podatki od płac. Najbardziej podatne na tego typu trendy stochastyczne są płace i ceny (zwłaszcza producenta). Ceny w gospodarce polskiej są zintegrowane w stopniu drugim, co z kolei oznacza, że są one podatne na skutecznie prowadzoną politykę antyinflacyjną.
Słowa kluczowe: inflacja, system podatkowy, kointegracja

Sławomir JUSZCZYK
PROGNOZOWANIE UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

W pracy zweryfikowano przydatność obecnych modeli predykcyjnych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych w uwarunkowaniach gospodarczych Polski. Na podstawie badań stwierdzono, że dotychczasowe modele służące do prognozowania upadłości zmniejszyły swą użyteczność w stosunku do przedsiębiorstw tej branży. Dlatego autor zbudował własny model predykcyjny dla przedsiębiorstw spedycyjnych działających w Polsce. Model ten charakteryzuje się wysoką prawidłowością wskazań, a ponadto może być użytecznym narzędziem dla banku w procedurze udzielania kredytów przedsiębiorstwom spedycyjnym.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa spedycyjne, modele upadłości, determinanty branży, współczynniki regresji.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu