Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 6 / 2010
 

 

In Memoriam

Zbigniew Czerwiński 1927 – 2010 (Emil Panek)

Artykuły

Józef S. ZEGAR: Ekonomia wobec kwestii agrarnej
Kazimierz ŁASKI, Jerzy OSIATYŃSKI, Jolanta ZIĘBA: Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.
Oded STARK: Policy Repercussions of „The New Economics of the Brain Drain”
Jan BRZOZOWSKI: Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki
Leszek WINCENCIAK: Graduates Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience

Miscellanea

Olga LEWICKA: Analiza porównawcza kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia na Ukrainie i w Polsce.

Recenzje i omówienia

Paul Davidson: The Keynes Solution: the Path to Global Economic Prosperity(rec. Jerzy Osiatyński)
H.G. Adamkiewicz – Drwiłło: Współczesna metodologia nauk ekonomicznych (rec. Bartosz Schauer)

Komunikaty

Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO w 2010 r.
Sądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii(wydany w latach 2007 – 2009)
Książki nadesłane w 2010 r.

 

Józef Stanisław Zegar
EKONOMIA WOBEC KWESTII AGRARNEJ

Kwestia agrarna – przedmiot zainteresowania ekonomistów od ponad 100 lat – ponownie staje się przedmiotem dyskursu zarówno w krajach rozwiniętych, jak i krajach rozwijających się. Przyczyny ponownego zainteresowania się tą kwestią są jednak odmienne w obu tych przypadkach. W tych pierwszych dlatego, że sposób rozwiązania tej kwestii na drodze industrialnej przyczynił się do degradacji środowiska naturalnego oraz deprywacji rolników i społeczności wiejskich, jak też podważył zaufanie w jakość żywności. W tych drugich, skupiających prawie 2,5 mld osób utrzymujących się z rolnictwa, dlatego że rozwiązanie problemu żywnościowego staje się wprost konieczne, podobnie jak modernizacja rolnictwa, a tymczasem wątpliwe jest powtórzenie drogi industrialnej. A to ze względu na konieczność włączenia do rachunku ekonomicznego efektów zewnętrznych, barierę środowiskową oraz proces globalizacji. Teoria ekonomiczna – w danym wypadku ekonomika rolnictwa – pomija te kwestie. Potrzebna jest zatem nowa konstrukcja teoretyczna, nawiązująca głównie do ekonomii ekologicznej, ale i wykraczająca poza ekonomię, która by określała dopuszczalne rozwiązania w ramach współdziałania rynku i państwa. Tę konstrukcję określono mianem ekonomii agrarnej.
Kluczowe słowa: kwestia agrarna; ekonomika rolnictwa; ekonomia agrarna; efekty zewnętrzne; globalizacja

Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński i Jolanta Zięba
CZYNNIKI WZROSTU PKB W POLSCE I W CZECHACH W 2009 R.

rzedmiotem artykułu jest najpierw uściślenie pojęcie mnożnika wydatków publicznych i szacunków jego wielkości dla Polski w latach 2006-2009, a następnie – w oparciu o popytowy model dynamiki gospodarczej – analiza porównawcza czynników dynamiki PKB w Polsce i w Republice Czeskiej w latach 2008-2009 oraz przyczyn, dla których w 2009 roku PKB w Polsce wzrósł, podczas gdy w Czechach się obniżył. W obu krajach w 2009 r. miała miejsce deprecjacja kursu walut, która jednak w Polsce była znacznie silniejsza niż w Czechach. Z kolei spowalniająca wzrost gospodarczy skłonność do prywatnego oszczędzania wzrosła w 2009 roku w Polsce znacznie silniej niż w Czechach. Natomiast skala impulsu fiskalnego była w Czechach tylko niewiele większa niż w Polsce. Jakie zatem czynniki pozwoliły Polsce uniknąć spadku PKB a Czechom nie? Zasadnicza różnica w tworzeniu wzrostu PKB dotyczyła roli handlu zagranicznego. W Czechach nadwyżka eksportowa netto nie wystarczyła, aby skompensować wzrostu stopy prywatnych oszczędności. W Polsce natomiast nastąpiło niemal zrównoważenie wcześniej silnie ujemnego bilansu handlowego, dzięki czemu znacznie większy niż w Czechach wzrost skłonności do prywatnego oszczędzania została z nadwyżką zniwelowany przez łączny efekt nadwyżki eksportu netto oraz silnego impulsu fiskalnego.
Uzyskane wyniki są szczególnie wrażliwe na takie parametry naszego modelu jak sektorowe importochłonności oraz zmiany skłonności do oszczędzania, które mogą się zmieniać ze zmianami dynamiki PKB i jej składowych. Nie osłabia to teoretycznych podstaw naszej analizy, ogranicza jednak możliwości wyprowadzania wniosków co do przyszłych, hipotetycznych skutków ekspansji fiskalnej lub fiskalnego zacieśnienia. Niemniej jednak wyniki te pozwalają sądzić, że zachowanie dodatniej stopy wzrostu PKB może wymagać przynajmniej nie dopuszczania do dalszego wzrostu stopy oszczędzania_(a więc nie dopuszczania do dalszego spadku przeciętnej skłonności do konsumpcji) co najmniej dopóty, dopóki nie nastąpi ożywienie inwestycji prywatnych i-lub eksportu.
Słowa kluczowe: makroekonomia, zasada efektywnego popytu, mnożnik, polityka stabilizacyjna
Kody JEL, EO, E12,E20,E63

Oded Stark
NASTĘPSTWA „NOWEJ EKONOMII DRENAŻU MÓZGÓW” DLA POLITYKI GOSPODARCZEJ

W artykule przedstawiam świeże wnioski dla polityki gospodarczej wynikające z moich badań nad „Nową ekonomią drenażu mózgów”. W sekcji 1 daję zwiężłe ujęcie modelu, który nasunął wyprowadzenie kilku nowych implikacji politycznych. W sekcjach 2 do 5 przedstawiam te implikacje. Zajmuję się następującymi pytaniami: kiedy i jak imigracja do danego kraju może stać się substytutem subwencji na edukację? Kogo powinno się przyjmować, jeśli kraj przyjmujący troszczy się o poziom życia pracowników niewykwalifikowanych w kraju wysyłającym? Jak i dlaczego bodźce do tworzenia kapitału ludzkiego w kraju wysyłającym mogą wywierać paradoksalny wpływ na politykę imigracyjną kraju przyjmującego? Jak i dlaczego podatek separacyjny nakładany przez kraj docelowy może ulec obniżeniu w rachunku tworzenia kapitału ludzkiego w kraju wysyłającym? Ostatecznie stwierdzam, że implikacje polityczno-gospodarcze przedstawione w artykule ilustrują siłę i znaczenie „Nowej ekonomii drenażu mózgów” jako formuły nowego spojrzenia na sposoby właściwego reagowania polityki na zjawiska związane z migracją.
Słowa kluczowe: Nowa ekonomia drenażu mózgów, Kształtowanie polityki.

Jan Brzozowski
MARNOTRAWSTWO MÓZGÓW WŚRÓD WYKWALIFIKOWANYCH EMIGRANTÓW A INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI

Artykuł opisuje w jaki sposób marnotrawstwo mózgów – czyli sytuacja, kiedy wykwalifikowani emigranci pracują na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji – wpływa na sytuację gospodarczą kraju pochodzenia. Szczególną uwagę zwrócono na związek między możliwością emigracji a inwestycjami w kapitał ludzki. Teoretyczny model przedstawiony w artykule wskazuje na możliwość, że perspektywa zagrożenia zjawiskiem marnotrawstwa mózgów działa demotywująco na młodych ludzi, którzy rezygnują z dalszej edukacji (studiów wyższych) na rzecz emigracji.
Słowa kluczowe: drenaż mózgów, marnotrawstwo mózgów, kapitał ludzki

Leszek Wincenciak
CECHY ABSOLWENTÓW A WEJŚCIE NA RYNEK PRACY: PRZYPADEK POLSKI

W niniejszym artykule badany jest związek między cechami absolwentów a szansami na skuteczne wejście na rynek pracy. Cel artykułu skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu za sukces w poszukiwaniu pierwszej pracy odpowiadają indywidualne cechy absolwentów i jakie są różnice w szansach skutecznego wejścia pomiędzy różnymi grupami absolwentów. Analiza wejścia absolwentów na rynek pracy jest istotna z wielu powodów. Po pierwsze, jej istotność odzwierciedla się w jej implikacjach dla polityki edukacyjnej i jej roli jako sektora wyposażającego absolwentów w odpowiednie kwalifikacje, pasujące do wymogów pracodawców. Skuteczne wejście na rynek pracy jest również istotne z punktu widzenia akumulacji kapitału ludzkiego (redukuje ryzyko jego wczesnej deprecjacji) oraz funkcjonowania gospodarki w skali makro. Przeprowadzona analiza ujawnia, że istotnymi charakterystykami, różnicującymi szanse znalezienia pierwszej pracy są cechy demograficzne, płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, różne miary kapitału społecznego i aktywności indywidualnej. Grupy absolwentów, wśród których obserwowane są istotnie krótsze czasy poszukiwania pierwszej pracy to mężczyźni, osoby z wykształceniem wyższym, mieszkający w największych miastach oraz posiadający wyższe poziomy kapitału społecznego oraz indywidualnej aktywności
Słowa kluczowe: wejście na rynek pracy, absolwenci, analiza przetrwania (survival analysis) </ </ </


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu