Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Zeszyty Naukowe nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011

Spis treści

 • Dostojnemu Jubilatowi (pobierz artykuł)
 • Biografia Profesora Stanisława Rudolfa (pobierz artykuł)
 • Wybrane publikacje Profesora Stanisława Rudolfa (pobierz artykuł)
 • Marek Ratajczak – Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? (pobierz artykuł)
 • Elżbieta Mączyńska – Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu (pobierz artykuł)
 • Andrzej Szplit – Dlaczego (nie) społeczna gospodarka rynkowa? (pobierz artykuł)
 • Witold Kasperkiewicz – Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki (pobierz artykuł )
 • Lucyna Lewandowska – Wybrane koncepcje finansowania innowacyjności (pobierz artykuł)
 • Janina Witkowska – Rola kapitału zagranicznego w modernizacji gospodarki nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Aspekty porównawcze (pobierz artykuł)
 • Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska – Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji (pobierz artykuł)
 • Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski – Konkurencyjność gospodarki a poziom wynagrodzeń (analiza na przykładzie polskich powiatów) (pobierz artykuł)
 • Anna Krajewska – Wzrost zróżnicowania dochodów – ujemna strona transformacji polskiej gospodarki (pobierz artykuł)
 • Jolanta Grotowska-Leder – Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich (pobierz artykuł)
 • Jan Stachowicz – Globalne sieci przepływu kapitału, wiedzy oraz wartości jako kluczowe wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami (pobierz artykuł)
 • Piotr Urbanek – Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych) (pobierz artykuł )
 • Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek – Ocena kapitału społecznego szkolnictwa przez jego reprezentantów w Wielkopolsce (pobierz artykuł)
 • Bogna Pilarczyk – Innowacje w komunikacji marketingowej (pobierz artykuł)
 • Danuta Rucińska – Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady (pobierz artykuł)
 • Artur Pollok – Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921–1939) (pobierz artykuł )

Streszczenia artykułów

Marek Ratajczak

Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?

W przeszło ponad dwudziestu ostatnich latach w ekonomii można zaobserwować wyraźny wzrost popularności analiz odwołujących się do idei instytucji. Można jednak zadać pytanie czy jest to wyraz pewnej trwałej zmiany w ekonomii, która może prowadzić do istotnej korekty dominujących i typowych dla ekonomii głównego nurtu paradygmatów, czy też jest to wyraz pewnej mody, która po jakimś czasie przeminie. Chodzi przy tym nie o przemijanie w takim sensie, że w ogóle nastąpi odwrót od analizy instytucjonalnej, ale, że powtórzy się znany już z historii instytucjonalizmu okres jego spychania na margines ekonomii. Próba odpowiedzi na powyższe pytanie stanowi zasadniczy cel artykułu. Ze względu na wyraźny podział na tzw. stary czy też tradycyjny instytucjonalizm i nową ekonomię instytucjonalną, ekonomii instytucjonalnej jako całości trudno będzie aspirować do roli alternatywy dla obecnej ekonomii głównego nurtu. Zarazem jednak nieuzasadnione wydaje się stwierdzenie, że najnowszy etap rozwoju ekonomii instytucjonalnej to tylko swoista moda. Oczywiście elementy mody też w tym występują, ale przede wszystkim jest to wyraz tego, że instytucje mają znaczenie i ekonomia musi to uwzględniać, jeśli nie chce być postrzegana jako nauka uciekająca od rzeczywistości.

Elżbieta Mączyńska

Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu

Artykuł nawiązuje do dyskusji na temat ewolucji teorii ekonomii dokonującej się pod wpływem kryzysowych zjawisk w gospodarce globalnej i globalnie naruszonej równowagi. Punktem wyjścia rozważań jest założenie, że dysfunkcje w gospodarce globalnej i niepowodzenia w przeciwdziałaniu im mają pierwotne podłoże przede wszystkim w niedostosowaniu praktyki i polityki gospodarczej oraz polityki ustroju społeczno-gospodarczego do wyzwań wynikających z dokonującego się obecnie w skali globalnej przełomu cywilizacyjnego, wyrażającego się w wypieraniu cywilizacji przemysłowej przez nową gospodarkę i wciąż jeszcze niedodefiniowany jej nowy model. W artykule wskazuje się m.in. na negatywne dla rozwoju społeczno-gospodarczego konsekwencje przerostu sektora finansowego (finansyzacji gospodarki), czemu towarzyszy drastyczne skrócenie horyzontu czasowego w decyzjach gospodarczych, zanik kultury myślenia strategicznego oraz występujący w wielu krajach chaos finansowy, jak również dychotomia wiedzy i mądrości. Globalnie naruszona równowaga oraz zawodność doktryny neoliberalnej zmuszają do poszukiwania nowych, przyszłościowych koncepcji teoretycznych i rozwiązań ukierunkowanych na bardziej efektywne i prospołeczne wykorzystywanie cywilizacji wiedzy. Na tym tle potwierdza się użyteczność ordoliberalnej teorii ekonomii, w której – w odróżnieniu od neoliberalizmu i charakterystycznego dla tej doktryny spontanicznego kształtowania ładu gospodarczego – większa waga nadawana jest kwestiom regulowania tego ładu. Ordo znaczy bowiem ład. Jego zaś brak przyniósł w konsekwencji kryzys globalny.

Andrzej Szplit

Dlaczego (nie) społeczna gospodarka rynkowa?

Celem artykułu jest identyfikacja mechanizmów rozwoju charakterystycznych dla obecnego stanu gospodarki. Podstawą do sformułowania opinii o takich mechanizmach jest analiza podstawowych założeń i poglądów rozwojowych w nauce o ekonomii. Z przedstawionej analizy wynika, że istotą rozwoju jest przyjęcie kilku podstawowych hipotez wynikających z założeń łączenia wolności i odpowiedzialności, tak charakterystycznych dla koncepcji społecznej gospodarki rynkowej.

Witold Kasperkiewicz

Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki

Doświadczenia obecnego etapu funkcjonowania gospodarki polskiej wskazują na konieczność rozwoju jej innowacyjności. Wynika to głównie z faktu, że wyczerpują się dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego Polski, a przede wszystkim: rezerwy taniej siły roboczej, płytkie rezerwy wzrostu efektywności gospodarowania, dostępność tanich surowców czy napływ obfitych strumień środków finansowych z Unii Europejskiej. Pojawiły się natomiast nowe zagrożenia związane z rosnącą konkurencyjnością gospodarek Chin, Indii i Brazylii, zapaścią finansów publicznych w wielu krajach Unii Europejskiej i niekorzystnymi zmianami w środowisku naturalnym, którego ochrona staje się coraz bardziej kosztowna. Rankingi innowacyjności i konkurencyjności gospodarek świata pokazują, że polska gospodarka sytuuje się w nich na odległych miejscach. Rozwój innowacyjności gospodarki wymaga działań zintegrowanych, które dotyczą nie tylko sfery polityki gospodarczej, ale również uwarunkowań społecznych i kulturowych. Artykuł przedstawia zestaw przedsięwzięć, które powinny sprzyjać poprawie zdolności innowacyjnej gospodarki. Za pilne i ważne należy uznać następujące działania: 1) opracowanie długookresowej strategii rozwoju gospodarczego kraju, bez której nie może istnieć wewnętrznie spójna i konsekwentna polityka innowacyjna; 2) stworzenie, wzorem krajów Unii Europejskiej, sprawnego i finansowanego przez państwo, systemu transferu i dyfuzji innowacji; 3) zbudowanie przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości ładu instytucjonalnego; 4) zwiększenie nakładów finansowych na działalności B+R oraz wdrażanie innowacji, pochodzących z budżetu państwa i funduszy przedsiębiorstw; 5) poprawa jakości zarządzania przedsiębiorstwami i systematyczne podnoszenie konkurencyjności mikroekonomicznej; 6) reforma systemu edukacji ukierunkowana na rozwijanie kreatywności i umiejętności współpracy, kształcenie ustawiczne i zwiększanie elastyczności programów studiów.

Lucyna Lewandowska

Wybrane koncepcje finansowania innowacyjności

Artykuł traktuje o innowacjach jako strategicznym instrumencie wzrostu konkurencyjności firm, gospodarki i produktu krajowego brutto. Wskazuje na zależność ich rozwoju od warunków mikro- i makroekonomicznych, w tym na infrastrukturę techniczną, instytucjonalną, legislacyjną, kapitałową i inną, stanowiącą otoczenie biznesu. W szczególności prezentuje Private Equity/Venture Capital, Business Angels, franchising i leasing jako interesujące alternatywne źródła finansowania innowacji. Instytucje te – oprócz kapitału – służą swoją wiedzą, know-how, kontaktami biznesowymi oraz aktywnym uczestnictwem w zarządzaniu inwestowanym projektem. Są ze swej natury predestynowane do kreowania i katalizowania innowacji. Zasygnalizowano również potrzebę kreowania uwarunkowań sprzyjających rozwojowi opisanych form finansowania przedsiębiorczości, innowacyjności i dynamicznego otoczenia generującego zdolności innowacyjne.

Janina Witkowska

Rola kapitału zagranicznego w modernizacji gospodarki nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Aspekty porównawcze

Kapitał zagraniczny napływający do nowych krajów członkowskich w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych odgrywa znaczącą rolę w rozwoju ich gospodarek, chociaż nadal obserwuje się asymetrię, co do pozycji nowych i „starych” krajów członkowskich w globalnych i wewnątrz-unijnych przepływach kapitałowych. Rosnące znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej potwierdza wzrost ich skumulowanych wielkości napływających per capita, zwiększenie stosunku ich rocznych strumieni do krajowych nakładów inwestycyjnych oraz stosunku ich skumulowanych wielkości do PKB tych krajów. Modernizacja gospodarki nowych krajów członkowskich, takich jak Czechy, Polska, Węgry i Słowacja, związana jest ze zmianą struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do tych krajów w kierunku nowoczesnych usług i bardziej zaawansowanego pod względem technologicznym przetwórstwa przemysłowego, a także poważnym udziałem inwestorów zagranicznych w wydatkach na badania i rozwój oraz zatrudnieniu pracowników naukowych w tych krajach. Inwestorzy zagraniczni wzmacniają ponadto potencjał eksportowy krajów przyjmujących, co pokazuje przypadek Polski. Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej rozpoczęły również proces inwestowania za granicą.

Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska

Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji

Przedmiotem artykułu jest syntetyczna prezentacja, analiza i ocena współczesnych teorii rynku pracy, powstałych i rozwiniętych w oparciu zwłaszcza o dorobek autorów szkoły neoklasycznej oraz keynesizmu. Przedstawiono tu zatem najnowsze teorie głównego nurtu ekonomii, a odnoszące się do funkcjonowania rynku pracy w rozwiniętych krajach orientacji rynkowej. Szczególną uwagę zwrócono na problem mobilności zasobów pracy oraz przepływy pracowników. Przegląd wybranych, współczesnych teorii rynku pracy przeprowadzony został w trzech obszarach. W pierwszym z nich eksponuje się głównie czynniki strukturalne i instytucjonalne jako powodujące powstanie nierównowagi na rynku pracy, przykładem jest tu teoria segmentacyjna. W drugim akcentuje się, że nierównowaga może mieć za swe przyczyny zakłócenia w długookresowych procesach dostosowawczych na rynku pracy, na co wskazuje m.in. teoria: kapitału ludzkiego (human capital), naturalnej stopy bezrobocia (NRU) oraz poszukiwań na rynku pracy (job search). Trzeci obszar rozważań przyjmuje z kolei, że nierównowaga na rynku pracy wynikać może ze zjawiska tzw. sztywności płac, czego dowodzą m.in. teorie: płacy efektywnej oraz insider-outsider. W części empirycznej artykułu dokonano analizy danych empirycznych dotyczących przepływów migracyjnych pracowników w Unii Europejskiej przyjmując za okres badawczy lata 2000–2009.

Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski

Konkurencyjność gospodarki a poziom wynagrodzeń. Analiza na przykładzie polskich powiatów

W artykule zbadano wpływ konkurencyjności gospodarki na poziom wynagrodzeń w powiatach w Polsce w latach 2003–2008. Przyjęto w nim hipotezę, że wyższa konkurencyjność gospodarki winna wpływać pozytywnie na poziom wynagrodzeń w powiatach. W celu weryfikacji powyższej hipotezy przeprowadzono analizę empiryczną, w której wykorzystano dane z Banku Danych Regionalnych prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Poziom konkurencyjności gospodarki wpływa pozytywnie na poziom wynagrodzeń. Wpływ poprawy konkurencyjności na poziom wynagrodzeń jest widoczny w długim okresie. Powiaty o najwyższym poziomie konkurencyjności (m.in.: miasto stołeczne Warszawa, miasto Zielona Góra, miasto Katowice, powiat piaseczyński, miasto Poznań, miasto Wrocław, miasto Płock, miasto Gdańsk, powiat pruszkowski, miasto Sopot) charakteryzują się wyższym poziomem przeciętnych wynagrodzeń realnych w porównaniu do powiatów o najniższym poziomie konkurencyjności (tj. powiatów: kazimierskiego, zamojskiego, chełmskiego, kolneńskiego, suwalskiego, łomżyńskiego, lipskiego, ostrołęckiego skierniewickiego, zwoleńskiego i żuromińskiego). Potwierdza to hipotezę teoretyczą o pozytywnym wpływie konkurencyjności gospodarki na poziom wynagrodzeń w powiatach. Z analiz ekonometrycznych wynika, że poprawa konkurencyjności gospodarczej powiatów pociąga za sobą wzrost poziomu wynagrodzeń, przy czym występują w tym względzie opóźnienia czasowe. Najsilniejszy wpływ na poziom wynagrodzeń w danym roku miała poprawa konkurencyjności w roku poprzednim oraz dwa lata wcześniej.

Anna Krajewska

Wzrost zróżnicowania dochodów. Ujemna strona transformacji polskiej gospodarki

Ponad 20 letni okres transformacji systemowej w Polsce skłania do sporządzenia bilansu i dokonania oceny. Z reguły podkreślane są pozytywne skutki zmian systemowych i terapii „szokowej”: prywatyzacja, restrukturyzacja, poprawa efektywności gospodarowania. Znacznie rzadziej analizowane są ujemne skutki transformacji takie jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, wzrost zróżnicowania dochodów, zaniedbania w sferze infrastruktury technicznej (autostrady, lotniska, telekomunikacja) i społecznej (nauka, edukacja, służba zdrowia). W artykule podjęty został problem zróżnicowania dochodów w Polsce w okresie transformacji. Przedstawione zostały przyczyny, skala i skutki tego zjawiska. Zróżnicowanie dochodów mierzone współczynnikiem Giniego wzrosło z 0,28 w 1990 r. do 0,37 w 2008 r. Pogłębieniu zróżnicowania dochodów sprzyjało m.in. wysokie bezrobocie, polityka podatkowa, niskim poziom świadczeń socjalnych adresowanych do rodzin wielodzietnych, zmiany w systemie wynagradzania i polityce socjalnej przedsiębiorstw. Wzrost zróżnicowania dochodów jest niebezpieczny nie tylko ze społecznego punktu widzenia. Długofalowo nie sprzyja też rozwojowi gospodarczemu, gdyż utrwala zacofaną strukturę produkcji, obniża jakość kapitału ludzkiego, prowadzi do wzrostu niezadowolenia społecznego, wyzwala postawy rewindykacyjne oraz wpływa na pogorszenie klimatu inwestycyjnego. Przedstawione dane statystyczne dotyczące zróżnicowania dochodów, a także ich przyczyn i skutków wskazują na potrzebę dokonania zmian w polityce społecznej w Polsce.

Jolanta Grotowska-Leder

Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich

Przedmiotem artykułu jest analiza zachowań ekonomicznych Polaków w pierwszej dekadzie XXI wieku. Poddane analizie wybrane zachowania ekonomiczne Polaków i sposoby radzenia sobie z organizacją środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb ujawniły, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tytułowe pytanie czy współcześni Polacy są bardziej zaradni czy bardziej bezradni w organizowaniu środków na zaspokojenie codziennych potrzeb. Spektrum przejawianych zachowań jest szerokie, wyznaczone z jednej strony przez pasywne strategie poszukiwania zasobów w instytucjach pomocowych i kręgach nieformalnych, a z drugiej przez strategie innowacyjne obejmujące uruchamianie własnej działalności i korzystanie z warunków jakie w tym zakresie są dostępne, a które wymagają zwiększonego wysiłku, przedsiębiorczości, innowacyjności i wiedzy. Bliżej jest jednak większości Polaków do tradycyjnych sposobów kontrolowania domowych budżetów poprzez racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami, presumpcję i korzystanie z kredytów, niż odwoływanie się do nowoczesnych form wytwarzania niezbędnych środków w postaci inwestycji kapitałowych czy pracy lepiej opłacanej, ale wykonywanej w innym kraju.

Jan Stachowicz

Globalne sieci przepływu kapitału, wiedzy oraz wartości jako kluczowe wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Na gruncie dyskusji sieciowej teorii globalnego porządku gospodarczego, politycznego i społecznego (teorii M. Castellsa i D. Barneya), jak również własnych wniosków autora do tych koncepcji, poddano dyskusji problemy społeczne i etyczne współczesnych organizacji. Zaprezentowano także założenia wstępne koncepcji nowego zarządzania, jako propozycji podejść metodycznych dla rozwiązywania tychże problemów – problemów organizacji poddawanych globalnym kryzysom.

Piotr Urbanek

Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli na przykładzie polskich spółek publicznych

Koncentracja własności i system kontroli determinuje sposób funkcjonowania i skuteczność mechanizmów nadzoru nad działalnością spółek. W systemie otwartym, charakteryzującym się rozproszonym akcjonariatem, najważniejszą rolę odgrywa mechanizm zewnętrzny – rynek kontroli nad korporacją. W systemie zamkniętym, w którym występuje skoncentrowana własność, kluczowy jest wewnętrzny instytucjonalny mechanizm kontroli, którego najważniejszym ogniwem są rady spółek. Przedstawione w artykule wyniki badań pokazują obraz stabilnych struktur własnościowo-kontrolnych polskich spółek publicznych. Skłania to do sformułowania wniosku o ograniczonej roli, jaką na polskim rynku kapitałowym może pełnić rynkowy mechanizm kontroli nad korporacjami. Jest jednak kilka przesłanek, które mogą wskazywać na możliwość wykorzystania tego mechanizmu: ograniczona liczba spółek z akcjonariuszem większościowym, występowanie grupy spółek, dla których free float przekracza 50%, bardzo duże zaangażowanie w polskich spółkach publicznych inwestorów instytucjonalnych. Ich zblokowana własność może stanowić znaczącą opozycję w stosunku do dominujących akcjonariuszy zainteresowanych utrzymaniem w spółce status quo. Świadczy o tym kilka przykładów spektakularnych przejęć, jakie miały miejsce na polskiej giełdzie w ostatnich latach. Aktywizacja tego rodzaju zjawisk może wskazywać na coraz większą skuteczność polskiego rynku kontroli nad korporacjami.

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek

Ocena kapitału społecznego szkolnictwa przez jego reprezentantów w Wielkopolsce

Problemem badawczym jest diagnoza kapitału społecznego. Zasoby tego kapitału i jego atrybuty jako zmienne stanowią cechy miękkie trudne do statystycznego odzwierciedlenia. Celem poznawczym artykułu jest zbadanie poziomu i struktury kapitału społecznego w Wielkopolsce. Celem aplikacyjnym jest określenie oczekiwanych i prognozowanych działań dla zwiększenia kapitału społecznego w szkolnictwie. Do wykonania tych celów w badaniu empirycznym wykorzystano metodę bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego, natomiast w opracowaniu danych zastosowano metodę profili porównawczych oraz metody statystyki wielowariancyjnej, a także wizualizacji. W artykule przyjęto następujące hipotezy: 1) istnieje większy związek między zasobem poznawczym „zaufanie” z innymi zasobami o podłożu kulturowo-mentalnościowym (normy i wartości, lojalność, solidarność), a mniejszy z zasobami opartymi na wiedzy (wiarygodność, współpraca i uczestnictwo); 2) wagi zasobów są różne w populacji szkół w ogóle, a ten sam zasób ma różne wagi w poszczególnych powiatach; 3) oczekiwania nauczycieli wobec polityki edukacyjnej są zróżnicowane, ale większe wobec polityki regionalnej niż wobec polityki krajowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na pozytywną weryfikację przyjętych hipotez. Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują na kruchość kapitału społecznego w województwie, który nie opiera się na lokalnych mikrozwiązkach, zależnościach wzajemnych i współpracy. Tym samym wyznacza to szczególną rolę sektora edukacji w procesie jego wzrostu.

Bogna Pilarczyk

Innowacje w komunikacji marketingowej

Innowacje w komunikacji marketingowej oznaczające nowość lub zmianę dokonują się pod wpływem szybkiego rozwoju technologii informacyjnych oraz zmian w preferencjach, oczekiwaniach ostatecznych nabywców dóbr i usług na rynku. Wśród tych ostatnich, wyraźnie zarysowującą się tendencją jest dążenie do indywidualizacji przekazu i kreatywności w doborze form i kanałów dotarcia z komunikatem do odbiorcy. Analizowane w artykule nowe techniki i formy komunikacji w obszarze takich narzędzi jak reklama, marketing bezpośredni czy promocja osobista pozwoliły wykazać, że oddziaływują one na ostatecznego odbiorcę intensywniej i w sposób, który pozwala łatwiej wyróżnić i zapamiętać komunikat. Odwołują się do silnych emocji (np. reklama szokująca), zaskoczenia odbiorcy przekazu (np. ambient media, marketing wirusowy) i indywidualizacji przekazu (np. komunikatory internetowe, SMS-y, MMS-y, CLM). Oczekiwać należy, że obok hybrydowych rozwiązań dominujących obecnie w komunikacji marketingowej, coraz powszechniej stosowane będą innowacyjne formy i media oparte na komunikacji hipermedialnej.

Danuta Rucińska

Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady

Współczesny, zliberalizowany i zderegulowany rynek usług lotniczych cechuje się dynamicznym rozwojem i wzrostem. Pojawianie się nowych przewoźników, relacji, rozwój konkurencji i zmiany zachowań nabywczych wymagają systematycznego monitorowania oraz doskonalenia rynkowej oferty poprzez jej ciągłe dostosowywanie do zgłaszanych potrzeb, preferencji, oczekiwań i aspiracji użytkowników transportu lotniczego. Działania te mogą być efektywne jedynie dzięki doskonałej znajomości aktualnego stanu rynku. Zapotrzebowanie na informację jest podstawą skutecznego zarządzania na rynku usług lotniczych. Źródłem użytecznych informacji są specjalnie zaprojektowane badania polegające na systematycznym gromadzeniu danych o czynnikach, procesach i zjawiskach rynkowych. Polegają one na rozpoznaniu mechanizmu rynkowego oraz identyfikacji szans i zagrożeń w otoczeniu, jak również są podstawowym narzędziem właściwego kształtowania rynku usług lotniczych, który w XXI wieku funkcjonuje w warunkach silnej konkurencji. Badania rynku usług lotniczych podejmuje się według określonych kryteriów i celów z zastosowaniem wybranych metod i technik, a w jednym procesie badawczym prowadzi się badania ilościowe i jakościowe. W artykule scharakteryzowano rynek usług lotniczych, wskazano na specyfikę, istotę, zakres i użyteczność badań. Zaprezentowano też wyniki niektórych badań przeprowadzonych w wybranych segmentach rynku usług lotniczych.

Artur Pollok

Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921–1939)

W niespełna trzy lata po odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepodległości, 1 marca 1921 r. szereg wybitnych osobistości Krakowa powołało do życia Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie. Od samego początku istnienia jego działalność była podporządkowana zasadniczemu celowi, jakim było gospodarcze umacnianie odrodzonego państwa polskiego. W ramach Towarzystwa prowadzona była szeroka działalność badawcza, odczytowa, publicystyczna oraz wydawnicza, ukierunkowana na poszukiwanie środków służących rozwiązywaniu problemów trapiących polską gospodarkę. W najważniejszych sprawach Towarzystwo występowało z inicjatywami ustawodawczymi oraz kierowało do władz państwowych memoriały. Przez cały okres istnienia w swoich działaniach było ono wierne zasadom liberalizmu ekonomicznego, co było wynikiem ścisłego personalnego powiązania go z przedstawicielami tzw. szkoły krakowskiej, która grupowała naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego o nastawieniu liberalnym lub neoliberalnym. Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwał 18-letni okres niezwykle aktywnej działalności Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Po zakończeniu wojny nie doszło jednak do jego reaktywowania. W dniach 1 i 2 grudnia 1945 r. odbył się w Łodzi zjazd założycielski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na którym w miejsce dotychczas istniejących regionalnych stowarzyszeń ekonomistów powołano organizację ogólnokrajową z oddziałami zlokalizowanymi w większych miastach akademickich (w tym również w Krakowie).


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu