Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 2 / 2012
Spis treści

Artykuły
  • Andrzej CZYŻEWSKI, Sebastian Stępień: Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich
  • Mikołaj HERBST, Piotr WÓJCIK: Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne
  • Justyna ŚWIATOWIEC-SZCZEPAŃSKA: Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
Miscellanea
  • Janusz HELLER, Kamil KOTLIŃSKI: Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro
  • Sławomir WYCIŚLAK: Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu
Eseje
  • Jan M. FIJOR: Czy rynek naprawdę jest zawodny?

Recenzje i omówienia

  • Witold MAŁACHOWSKI, Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec (rec. Piotr Pysz)
  • Eulalia SKAWIŃSKA, Romuald I. ZALEWSKI, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionu (rec. Joanna Kotowicz-Jawor)
  • Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. Janusz Świerkocki (rec. Marian Gorynia)

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień
Dostosowania mechanizmów WPR do oczekiwań państw członkowskich. W dążeniu do kompromisu
Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii państw członkowskich w kwestii kształtu przyszłej wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, na tle negocjowanych scenariuszy reform oraz oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. W tym kontekście określono możliwy obszar kompromisu w zakresie zmian WPR w perspektywie finansowej 2014-2020. Autorzy oceniają także, czy prawdopodobne rozwiązania są korzystne z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Bazując na dotychczasowych osiągnięciach WPR w zakresie przemian strukturalnych i dostosowań rolnictwa i obszarów wiejskich do warunków zrównoważonego rozwoju, odnoszą się do takich kwestii, jak zmiana mechanizmu dopłat bezpośrednich, włączenie do systemu wsparcia elementów proekologicznych, reorientacja wsparcia rynkowego, czy też realizacja nowych wyzwań związanych z dostarczaniem dóbr publicznych. Z rozważań wynika, że kwestia przyszłej wspólnej polityki rolnej jest niezwykle ważna, ale też jest to kwestia złożona i w wielu aspektach dyskusyjna. Nie da się ukryć, że ustępstwa ze strony wszystkich państw Unii Europejskiej są koniecznością. Wartością publikacji jest porównanie stanowisk krajów członkowskich z propozycjami zawartymi w projekcie Komisji Europejskiej i oczekiwaniami strony polskiej. Artykuł dowodzi, że możliwy kompromis, choć niełatwy, w wielu sprawach jest bliski osiągnięciu. Z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa pozytywnie należy ocenić przewidywane zmiany wspólnej polityki rolnej po 2013r. przede wszystkim w następujących obszarach: utrzymanie obecnego poziomu finansowania WPR i jej podziału na dwa filary, stopniowe wyrównywanie dopłat bezpośrednich, wsparcie dla specyficznych sektorów rolnych i małych gospodarstw rolnych, utrzymanie środków na działania w ramach II filaru WPR, czy też pozostawienie „siatki bezpieczeństwa” w zakresie interwencji na rynkach rolnych. Z kolei negatywna ocena dotyczy: braku pełnego zrównania dopłat bezpośrednich między państwami członkowskimi (według wariantu flat rate), wzrostu złożoności WPR, szczególnie w ramach I filaru, nie uwzględnienia wszystkich korzystnych dla Polski kryteriów delimitacji obszarów ONW. Kwestią sporną może być także alokacja płatności w ramach ich „zazielenienia”, tj. powiązania z warunkami rolno-środowiskowymi. Należy też liczyć, że zastosowane zostaną dłuższe niż oczekuje strona polska okresy przejściowe na wyrównywanie dopłat bezpośrednich, co oznacza, że w pierwszych latach reformy (po 2013r.) nadal występować będą istotne dysproporcje w alokacji tych płatności.   
Słowa kluczowe: wspólna polityka rolna, reforma, płatności bezpośrednie, „zazielenienie” polityki rolnej, państwa członkowskie, kompromis


Mikołaj Herbst, Piotr Wójcik

Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach - niektóre determinanty i efekty przestrzenne

Streszczenie
Celem artykułu jest weryfikacja występowania konwergencji beta i sigma PKB per capita polskich podregionów w okresie 1995-2006. Weryfikowana jest obecność konwergencji bezwarunkowej, a także uwarunkowanej poziomem kapitału fizycznego, kapitału ludzkiego oraz wielkością miasta centralnego, które to czynniki są wymieniane w literaturze jako determinanty regionalnego wzrostu gospodarczego. Badane jest także występowanie efektów przestrzennych w determinowaniu tempa wzrostu. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach, dotyczących niektórych innych krajów analiza wykazała dywergencję sigma i bezwarunkową dywergencję beta dochodów per capita między podregionami. Warunkowa konwergencja beta występuje tylko dla podregionów o zbliżonej wielkości miasta centralnego. Obecność metropolii wpływała na zwiększenie tempa wzrostu regionów, przy czym efekt ten był szczególnie silny w okresach dobrej koniunktury w całej gospodarce. Natomiast w fazie spowolnienia gospodarczego znaczący wpływ na stopę wzrostu regionów miały zasoby kapitału ludzkiego.


Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, konwergencja vs. dywergencja, kapitał ludzki, efekty przestrzenne


JUSTYNA ŚWIATOWIEC-SZCZEPAŃSKA

RENTA EKONOMICZNA W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
STRESZCZENIE
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa związana z osiąganiem ponadprzeciętnej rentowności odwołuje się do rozwiniętej w teorii ekonomii koncepcji renty ekonomicznej. Rozpatrywanie przewagi konkurencyjnej przez pryzmat poszukiwania renty wydaje się być szczególnym przejawem konwergencji nauk o zarządzaniu oraz ekonomii na poziomie mikroekonomicznym. Koncepcja renty ekonomicznej może pełnić rolę klucza ułatwiającego systematyzację już istniejących i nowopowstających koncepcji dotyczących tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.  Podejście to wydaje się być szczególnie przydatne w kontekście wzrostu złożoności budowy przewagi w sieciach przedsiębiorstw.
W artykule dokonano analizy najbardziej reprezentatywnych koncepcji budowania przewagi konkurencyjnej pod kątem charakteru poszukiwanej renty. Przedstawiono podejścia polegające na „strategizacji” oraz „ekonomizacji” w budowaniu przewagi. W pierwszym przypadku odwołano się do ekonomii branży, teorii Portera i szkoły pozycyjnej oraz teorii strategicznego konfliktu. Druga grupa koncepcji wyrasta na gruncie podejścia zasobowego. Analizując zjawisko relacjonizmu i sieci wykazano, że współczesne renty ekonomiczne przedsiębiorstw mają charakter synkretyczny obejmujący szereg rent cząstkowych odwołujących się do tradycyjnych metod tworzenia renty ekonomicznej. Podstawowym problemem staje się ich właściwa integracja i przyjęcie przez przedsiębiorstwa odpowiedniej proporcji zachowań zorientowanych na konkurowanie i współpracę.
Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna (competitive advantage), renta ekonomiczna (economic rent) , renta synkretyczna (syncretic rent)<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu