Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 5 / 2011
Spis treści

Artykuły
  • Jerzy Osiatyński: Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro
  • Stanisław Urbański: Przekrojowe zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Piotr Misztal: Koncentracja eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej
  • Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca: Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu inflacyjnego?

Jerzy Osiatyński
Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro
Streszczenie

Zakładając, że Unii Gospodarczej i Walutowej uda się wyjść obronną ręką z obecnego kryzysu finansowego, autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, co Polska powinna zrobić jeszcze przed przystąpieniem do strefy euro, aby po przystąpieniu móc trwale zachować i umacniać swoją pozycję konkurencyjną. Trwałe zachowanie pozycji konkurencyjnej kraju w ramach wspólnego obszaru wolnego handlu wymaga zachowania w przybliżeniu relacji kosztów zmiennych (w uproszczeniu kosztów płac) na jednostkę produkcji dóbr i usług będących przedmiotem handlu międzynarodowego w tym obszarze. Można to osiągnąć przez: 1) okresowe korekty kursu wymiany lub okresowe przywracanie równowagi obrotów instrumentami: 2a) polityki pieniężnej i 2b) polityki fiskalnej, lub dzięki 3) wspólnym zasadom polityki podziału dochodów między płace i zyski. W systemie wspólnego pieniądza kanały przywracania równowagi (1) i (2a) są zamknięte, wobec czego można ją odzyskiwać albo przez (2b), albo przez (3). Jednak restrykcyjna polityka fiskalna wiąże się z wysokimi kosztami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi. Daleko lepszym rozwiązaniem jest wobec tego wspólna polityka podziału i jej instytucjonalne rozwiązania, które zapewniałyby, aby dynamika płac odpowiadała dynamice wydajności pracy.
W tym kontekście autor omawia praktyczne wnioski dla Polski, jeśli chodzi o jej przygotowania do wprowadzenia euro. Po pierwsze, konieczne są dalsze zmiany w gałęziowej strukturze gospodarki w kierunku wzrostu udziału gałęzi zaawansowanych technologicznie, obiecujących wysoki wzrost efektywności oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii. Po drugie, przyjęty cel inflacyjny powinien być realizowany nie poprzez restrykcyjną politykę, która hamuje wzrost gospodarczy i zwiększa stopę bezrobocia,  pieniężną i fiskalną, lecz w drodze odpowiedniej polityki dochodowej.
Realna konwergencja polskiej gospodarki z rozwiniętymi gospodarkami obszaru euro wymaga dalszej modernizacji wielu gałęzi produkcji i usług oraz infrastruktury. Wymaga też dalszego zmniejszenia jej energochłonności i zwiększenia udziału produkcji o zaawansowanych technologiach i znacznych efektach zewnętrznych. Jedno i drugie co najmniej jeszcze przez kilka lat będzie wymagać znacznego zaangażowania funduszy publicznych i może utrudniać utrzymanie się poniżej dopuszczalnych progów kryteriów fiskalnych, zwiększając potrzeby pożyczkowe państwa. Ważnym zadaniem jest także redukcja udziału podmiotów zagranicznych w finansowaniu tych potrzeb, aby ograniczyć wpływ globalnych rynków finansowych na płynność sektora publicznego.


Słowa kluczowe: Unia Europejska, strefa euro, konwergencja nominalna i realna, pozycja konkurencyjna, polityka pieniężna, polityka fiskalna, polityka podziału dochodu narodowego


Stanisław Urbański

Przekrojowe zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Streszczenie

W artykule przedstawiony został ekonometryczny model CAPM opisujący zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badane są wartości składowych wektorów ryzyka systematycznego i premii za ryzyko w latach poprzedzających wejście Polski do Unii Europejskiej. Algorytm opisujący stopy zwrotu oparty jest na pracach Famy i Frencha oraz jest wynikiem własnych propozycji autora. Zmienne objaśniające modelu uwzględniają znane i nieznane parametry przyszłych inwestycji. Uzyskane wyniki porównywane są z symulacjami opartymi na klasycznej wersji CAPM. Wykonane testy wykazały dobre dopasowanie proponowanego modelu do danych empirycznych. Test Jagannathana i Wanga (1998) dodatkowo potwierdził poprawność modelu. Uzyskane wyniki umożliwiają sformułowanie praktycznych wskazań, użytecznych dla inwestorów oraz doradców zarządzających portfelami inwestycyjnymi.

Słowa kluczowe: model wyceny CAPM, model Famy-Frencha, portfel rynkowy, metoda Famy-MacBetha


Piotr Misztal

Koncentracja eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej
Streszczenie

Głównym celem artykułu jest analiza związków między koncentracją eksportu i wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2009. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza cześć dotyczy teoretycznego wyjaśnienia współzależności między stopniem koncentracji (dywersyfikacji) eksportu i wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem głównych czynników determinujących te zależności. W drugiej części zbadano związek między stopniem koncentracji eksportu i wzrostem gospodarczym w krajach członkowskich Unii Europejskiej przy pomocy modelu wektorowej autoregresji (VAR). Dokonano oszacowania współczynników elastyczności PKB per capita na zmiany koncentracji eksportu na podstawie funkcji odpowiedzi impulsowych. Następnie przeprowadzono dekompozycję wariancji w celu oszacowania wpływu zmian PKB per capita i stopnia koncentracji eksportu na zmienność PKB na mieszkańca w krajach UE.

Słowa kluczowe: dywersyfikacja eksportu, koncentracja eksportu, wzrost gospodarczy

 


Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca

 

Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu inflacyjnego?

Streszczenie

O. Blanchard i współautorzy [2010] zaproponowali, aby banki centralne w obecnej sytuacji gospodarczej podniosły cele inflacyjne z obecnych 2% do około 4%. Miałoby to poszerzyć pole dla przyszłych obniżek stóp procentowych w sytuacji ewentualnego kolejnego kryzysu finansowego (lub innego silnego wstrząsu). Autorzy poddają tę propozycję krytycznej ocenie. Najpierw przywołują dwa argumenty podniesione już wcześniej w dyskusji nad tą propozycją (w krótkim okresie – wzrost kosztów obsługi długów, w długim okresie – wzrost ekonomicznych i społecznych kosztów inflacji). Do tych dwóch linii krytyki dołączają i uzasadniają trzeci argument: ryzyko powstawania niebezpiecznych baniek spekulacyjnych na rynkach aktywów. Autorzy twierdzą, że w świetle doświadczeń z globalnego kryzysu finansowego pożądane byłoby wykorzystanie do badania procesów inflacyjnych, obok analizy ekonomicznej, również analizy monetarnej.

Słowa kluczowe: cel inflacyjny, globalny kryzys finansowy, bańki spekulacyjne, analiza monetarna

 


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu