Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 6 / 2011

Spis treści

Artykuły

  • Marcin Krawczyk: Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na pieniądz
  • Marta Małecka: Prognozowanie zmienności indeksów giełdowych przy wykorzystaniu modelu wariancji warunkowej w świetle kryzysu finansowego 2008-2009
  • Paweł Siarka: Back-testing procedure. Verification of quality of credit risk models.
  • Elżbieta Rychłowska-Musiał: Konkurencja na rynku a strategia realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego
  • Małgorzata Podogrodzka: Demografia a ekonomia: wpływ struktur ludności według wieku na zabezpieczenie ekonomiczne kolejnych generacji w Polsce

Marcin Krawczyk
Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na pieniądz

Streszczenie

W artykule podjęty został problem popytu na pieniądz. Wyznaczony został indywidualny popyt na pieniądz, a następnie zostały wyciągnięte wnioski o zagregowanej jego postaci i wreszcie wnioski o kształtowaniu rynkowej stopy procentowej oraz skuteczności oddziaływania banku centralnego na jej poziom. Analiza została zbudowana przy wykorzystaniu Jamesa Tobina koncepcji wyboru portfela aktywów finansowych. Została ona wzbogacona o zmodyfikowaną keynesowską koncepcję normalnego poziomu stopy procentowej. Zmodyfikowaną, bo zostało przyjęte, że podmiot ustala sobie nie tyle poziom, co przedział stopy procentowej, który uzna za normalny. Wyznaczenie indywidualnej zależności między stopą procentową a wielkością popytu na pieniądz zostało przeprowadzone za pomocą mikroekonomicznej analizy substytucyjnego oraz dochodowego efektu zmiany stopy procentowej. Z analizy płynie wniosek, że zagregowana funkcyjna zależność między stopą procentową a wielkością popytu na pieniądz może istnieć jedynie w normalnym przedziale stopy procentowej i przy założeniu, że oczekiwane przez podmioty normalne jej przedziały nie są silnie zróżnicowane. Dodatkowo z analizy wynika, że rynkowa stopa procentowa zmierza w kierunku normalnego przedziału, co oznacza, że skuteczne oddziaływanie na jej poziom musi uwzględniać oddziaływanie na oczekiwania podmiotów gospodarczych. 
Marta Małecka
Prognozowanie zmienności indeksów giełdowych przy wykorzystaniu modelu wariancji warunkowej w świetle kryzysu finansowego 2008-2009

Streszczenie

Skala wahań kursów giełdowych, która nastąpiła podczas kryzysu finansowego 2008-2009 implikuje pytanie o możliwość skutecznej kontroli ryzyka w okresie niestabilności gospodarczej. Mimo dużej popularności, stosowanie modeli klasy GARCH do prognozowania zmienności na rynku finansowym budzi wątpliwości ze względu na krytyczne głosy dotyczące jakości prognoz poza próbę. W niniejszym opracowaniu przedstawiono porównanie prognoz otrzymanych na podstawie modelu GARCH w trzech podokresach dobranych w ten sposób, by uwypuklić zależności między własnościami modelu a skalą zmienności na rynku giełdowym. Porównanie błędów prognoz pokazało, że omawiany model cechuje się relatywnie wysoką efektywnością prognozowania w sytuacjach zmian w gospodarce, tj. w przypadku wchodzenia w okres kryzysu finansowego oraz w przypadku przechodzenia z okresu wzmożonych wahań do okresu stabilności gospodarczej.
Paweł Siarka

Back-testing procedure. Verification of quality of credit risk models.

Streszczenie
Współczesna koncepcja wyznaczania wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka kredytowego w bankowości oparta jest o szacowanie zarówno strat oczekiwanych, jak i nieoczekiwanych. Właściwie wyznaczone prognozy strat stanowią fundament stabilności sektora bankowego w skali całego świata. Stąd tak ważne jest, aby stale weryfikować założenia przyjęte w trakcie budowy modeli statystycznych służących do szacowania poziom ryzyka. W artykule podjęto próbę badania wpływu korelacji przypadków niewypłacalności na poziom strat nieoczekiwanych.Autor skupia się na istotnym elemencie systemu zarządzania ryzykiem jakim jest procedura znana pod nazwą back-testing. W artykule autor przedstawia to zagadnienie w kontekście jednego z najważniejszych parametrów modeli ryzyka kredytowego tj. prawdopodobieństwa niewywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązania. W artykule zawarto przegląd wykorzystywanych przez praktyków modeli wraz z analizą wpływu przyjmowanych założeń na jakość wyników. Ponadto zagadnienie analizy back-testing zostało zilustrowane empirycznym przykładem odnoszącym się do portfela kredytów detalicznych.


Elżbieta Rychłowska-Musiał

Konkurencja na rynku a strategia realizacji 
i finansowania projektu inwestycyjnego

Streszczenie

Wybór optymalnego momentu realizacji inwestycji ma dla jej powodzenia istotne znaczenie. Odkładanie go w czasie może być dla inwestora źródłem wymiernych korzyści finansowych, może jednak także nasilić ryzyko wyeliminowania przez konkurencję. W artykule rozważamy spółkę, która działając na rynku konkurencyjnym dokonuje wyboru optymalnego momentu realizacji projektu inwestycyjnego. Wybór ten musi jednak uwzględniać możliwość zrealizowania analogicznej inwestycji przez konkurencję, co niweluje wartość opcji inwestycyjnej będącej w posiadaniu spółki. W przeprowadzonej analizie badamy związek natężenia konkurencyjności rynku, na którym działa spółka z jej strategią w zakresie realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego, wartością rynkową, wartością i kosztem długu, jaki może emitować na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Zagrożenie utraty wartości przez opcję inwestycyjną skutkuje przyspieszeniem momentu jej wykonania. Rynkowa wartość długu jest wówczas niższa, a koszt wyższy, niż w przypadku, gdy firma ma prawo monopolisty do realizacji inwestycji. Ważny jest również związek natężenia konkurencyjności, wyboru momentu działania i sposobu finansowania. Gdy spółka dysponuje prawem monopolisty do wykonania opcji inwestycyjnej sposób finansowania projektu (kapitał własny, czy dług) silnie wpływa na wybór optymalnego momentu realizacji inwestycji. Emisja długu skłania właścicieli do wcześniejszego wykonania opcji z uwagi na transfer ryzyka na obligatariuszy. Gdy zagrożenie konkurencją wzmaga się, problem wyboru źródła pozyskania środków na inwestycję traci na znaczeniu, a momenty wykonania opcji przy każdym ze sposobów finansowania zbliżają się do siebie. Emisji długu towarzyszą koszty agencji długu. Są one tym wyższe, im większe jest niebezpieczeństwo zrealizowania analogicznej opcji inwestycyjnej przez konkurencję.

Słowa kluczowe: opcje realne, opcje inwestycyjne, konkurencja, koszty agencji długu.

 


 

Małgorzata Podogrodzka

Demografia a ekonomia: wpływ struktur ludności według wieku na zabezpieczenie ekonomiczne kolejnych generacji w Polsce

Streszczenie

W czasie zmieniające się natężenie procesów demograficznych wpływa na nierównomierny rozkład ludności według wieku, powodując istotne zachwianie relacji między tymi grupami, zwłaszcza zaś tymi, które określają zdolność zbiorowości do odtworzenia biologicznego oraz ekonomicznego. Artykuł przedstawia opis zmian struktur ludności oraz wskaźników zatrudnienia według wybranych cech demograficznych w ostatnich trzech dekadach oraz ich prognozę dla roku 2030. Przeprowadzone analizy wykorzystane zostaną do zweryfikowania następujących tez badawczych: (1) w prognozowanym roku podwyższenie wieku emerytalnego ludności o pięć lat poprawi relację osób niepracujących do pracujących; (2) w prognozowanym roku wzrost wskaźników zatrudnienia w wieku aktywności ekonomicznej ludności do najwyższych odnotowanych w latach 1992-2009 poprawi relację osób niepracujących do pracujących efektywniej, aniżeli wydłużenie stażu pracy o pięć lat.    
słowa kluczowe: prognoza ludności, prognoza pracujących, wydłużenie wieku emerytalnego<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu