Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 3 / 2012

Spis treści

Artykuły

 • Marek RATAJCZAK: Finansyzacja gospodarki 281
 • Helena GASPARS-WIELOCH: Ograniczona skuteczność metod optymalizacyjnych
 • w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów decyzyjnych 303
 • Katarzyna PIŁAT: Indeks optymalnego obszaru walutowego dla gospodarki polskiej 325

Miscellanea

 • Sławomir I. BUKOWSKI: Stopień integracji rynków finansowych na obszarze euro 339

Dyskusje

 • Stefan MAŁECKI-TEPICHT: Instrukcja obsługi maszynki do mięsa nie jest książką kucharską 355
 • Jerzy WILKIN: Czy współczesna ekonomia jest instrukcją obsługi mechanizmu gospodarczego? 377
 • Witold KWAŚNICKI: O matematyzacji ekonomii 381

Recenzje i omówienia

 • Andrzej CZYŻEWSKI, Agnieszka POCZTA-WAJDA, Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO (rec. Władysława Łuczka-Bakuła) 391

Contents

Articles

 • Marek RATAJCZAK: Financialisation of the Economy 281
 • Helena GASPARS-WIELOCH: Limited Efficiency of Optimization Methods in Solving Economic Decision Problems 303
 • Katarzyna PIŁAT: The Index of Optimum Currency Area for the Polish Economy 325

Miscellanea

 • Sławomir I. BUKOWSKI: The Degree of Financial Markets Integration in the Euro Area 339

Discussion

 • Stefan MAŁECKI-TEPICHT: An Instruction Manual for a Meat Grinder Is Not a Cookery Book 355
 • Jerzy WILKIN: Is the Contemporary Economics an Instruction Manual for Operating the Economic Mechanism? 377
 • Witold KWAŚNICKI: On the Matematization of Economics 381

Book Reviews

 • Andrzej CZYŻEWSKI, Agnieszka POCZTA-WAJDA, Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO (Agricultural Policy under Globalisation: GATT/WTO Experience) (rec. Władysława Łuczka-Bakuła) 391

Содержание

Статьи

 • Марек РАТАЙЧАК: Финансизация экономики 281
 • Хелена ГАСПАРС-ВЕЛОХ: Ограниченная эффективность оптимизацион-ных методов при рассмотрении экономических проблем принятия решений 303
 • Катажина ПИЛАТ: Индекс оптимальной валютной зоны для польской экономики 325

Разное

 • Славомир И. БУКОВСКИ: Степень интеграции финансовых рынков в зоне евро 339

Дискусcии

 • Стефан МАЛЕЦКИ-ТЕПИХТ: Инструкция обслуживания мясорубки – это не поваренная книга 355
 • Ежи ВИЛЬКИН: Является ли современная экономическая наука инструкцией обслуживания хозяйственного механизма? 377
 • Витольд КВАСЬНИЦКИ: О математизации экономической науки 381

Рецензии и обсуждения

 • Анджей ЧИЖЕВСКИ, Агнешка ПОЧТА-ВАЙДА, Аграрная политика в условиях глобализации. Опыт ГАТТ/ВТО (рец. Владислава Лучка-Бакула) 391

Marek Ratajczak
Financialisation of the Economy
Summary
Although financialisation is a well known idea in the foreign literature, it is still unrecognised in Poland. The aim of the paper is to clarify the concept of financialisation and discuss some relevant fields of interest. The article presents the notion of financialisation in a narrow sense identified with increasing significance of financial actions in non-financial agents’ economic activity, as well as the financialisation in a broad sense. The latter applies to the process of getting autonomy or even dominance of the financial sector over the real sector. Financialisation implies that financial markets and their establishment acquire a growing influence on economic policy and practical results. Alongside with the discussion on the meaning of financialisation, the paper offers considerations about its historical background and contemporary displays. Also, the financialisation in the context of state policy and its effects on the social welfare are analysed. The phenomenon of financialisation needs further research providing testable models or theories.
Key words: financialisation, crisis, real sector, financial sector, state

Finansyzacja gospodarki
Streszczenie
Finansyzacja jest pojęciem, które zadomowiło się już w literaturze zagranicznej, a  które ciągle jeszcze stanowi relatywną nowość w Polsce. Celem artykułu jest próba przybliżenia tego pojęcia i głównych obszarów dyskusji z nim związanych. Analizie poddana została zarówno finansyzacja w wąskim znaczeniu, utożsamiana z rosnącym znaczeniem działalności finansowej w aktywności podmiotów ekonomicznych o charakterze niefinansowym, jak i finansyzacja w szerokim znaczeniu. Ta druga oznacza proces autonomizacji, a nawet uzyskiwania nadrzędności sfery finansowej w relacji do sfery realnej. W ramach finansyzacji rynki finansowe oraz elity finansowe uzyskują coraz większy wpływ na politykę ekonomiczną, jak i efekty gospodarowania. Obok dyskusji na temat interpretacji finansyzacji w artykule podjęto także rozważania na temat wymiaru historycznego tego zjawiska oraz jego przejawów we współczesnych gospodarkach. Poddano także analizie finansyzację w kontekście polityki państwa oraz z punktu widzenia jej wpływu na dobrobyt społeczny. Finansyzacja wymaga dalszych studiów i badań prowadzących do prób konstrukcji modeli czy teorii, a następnie ich testowania.
Słowa kluczowe: finansyzacja, kryzys, sfera realna, sfera finansowa, państwoHelena Gaspars-Wieloch
Ograniczona skuteczność metod optymalizacyjnych w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów decyzyjnych
Streszczenie
Autorka ilustruje przykładami liczbowymi ekonomiczne problemy decyzyjne (takie jak wybór projektu inwestycyjnego, ustalenie optymalnego asortymentu produkcji, tworzenie rankingów obiektów poprzez standaryzację kryteriów nieporównywalnych, optymalizacja czasowo-kosztowa projektów, konstrukcja portfela papierów wartościowych), dla których wyniki, uzyskane za pomocą teoretycznie właściwych metod optymalizacyjnych (tzn. procedur uwzględniających specyficzne cechy rozpatrywanego zadania), mogą być sprzeczne z logiką lub znacząco różnić się od oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, że takie szczególne przypadki istnieją, autorka proponuje: a) zmodyfikowanie niektórych omówionych metod optymalizacyjnych, tak aby miały one charakter bardziej uniwersalny; b) podkreśla konieczność wnikliwej interpretacji otrzymanych wyników, ze świadomością ograniczeń stosowanych procedur kalkulacyjnych. 
Słowa kluczowe: Metody optymalizacyjne, ekonomiczne problemy decyzyjne, wybór projektu inwestycyjnego, reguła Hurwicza, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, wybór asortymentu produkcji, agregatowa funkcja celu, optymalizacja wielocelowa, rozwiązanie kompromisowe, stopnie realizacji, standaryzacja kryteriów, rankingi, optymalizacja czasowo-kosztowa przedsięwzięć, zarządzanie projektami, algorytm Kaufmanna-Desbazeille, konstrukcja portfela papierów wartościowych, średnia stopa zwrotu.

Helena Gaspars-Wieloch
Limited Efficiency of Optimization Methods in Solving Economic Decision Problems
Summary
The author illustrates by means of numerical examples some economic decision problems (the choice of investment projects, the choice of optimum product mix, preparation of rankings for different objects based on incomparable criteria by means of standardized measures, the time-cost project analysis, the asset portfolio construction) for which the results generated by theoretically appropriate optimization methods (i.e. procedures considering the characteristics of a given aim) are illogical or significantly different from the answers expected.  In connection with the fact that such cases exist, the author: (a) suggests two modifications for the optimization methods discussed in the article so that they could be more universal; (b) emphasizes the need of a careful interpretation of the results obtained, in full consciousness of the limitations of the computational procedures employed.
Key words: optimization methods, economic decision problems, the choice of investment project, the Hurwicz rule, decision-making under uncertainty, the choice of product mix, aggregate objective function, multi-aim optimization, compromise solution, implementation degrees, criterion standardization, ranking, time-cost project analysis, project management, the Kaufmann-Desbazeille algorithm, asset portfolio, average rate of return Katarzyna Piłat
Indeks optymalnego obszaru walutowego dla gospodarki polskiej
Streszczenie
Teoria optymalnych obszarów walutowych stanowi istotny punkt odniesienia w analizach unii walutowych. W tym artykule, na podstawie analizy syntetycznego indeksu optymalnego obszaru walutowego, zbadano, czy Polska, na tle pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej nie należących do strefy euro, jest dobrym kandydatem do pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Konstrukcję indeksu oparto na pracy Bayoumi i Eichengreena (1998). Wyniki analizy wskazały, że wśród analizowanych krajów Polska – wraz z Węgrami oraz Wielką Brytanią – najlepiej spełnia założenia teorii optymalnych obszarów walutowych w odniesieniu do strefy euro. Bardziej szczegółowa analiza pokazuje jednak, że Polska najlepiej spełniała kryteria zgodności względem strefy euro w latach 2004-2005, to jest tuż po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Natomiast w ostatnich kilku latach indeks OWW dla Polski względem strefy euro uległ pogorszeniu, głównie na skutek rozbieżności wahań koniunkturalnych podczas ostatniego kryzysu gospodarczego.
Słowa kluczowe: optymalny obszar walutowy, Unia Gospodarcza i Walutowa, strefa euro, Polska, Unia Europejska

Katarzyna Piłat
The Index of Optimum Currency Area for the Polish Economy
Summary
The theory of the optimum currency areas (OCA) is an important reference point in the analysis of monetary unions. The article presents the analysis of the synthetic OCA index based on the concept developed by Bayoumi and Eichengreen (1998), aimed to assess the conformity of several EU economies not yet included in the euro area with the requirements of the OCA theory as regards their possible accession to the EMU. The results of the analysis suggest that, among the analysed countries, Poland, Hungary and Great Britain fulfill best the requirements of the OCA theory with respect to the euro area. A more detailed examination, however, shows that Poland fitted best to the euro area in the years 2004-2005, just after its accession to the EU, while in the last years the OCA index, measuring the concordance of the Polish economy with the euro area, deteriorated, due mainly to the discrepancy of cyclical fluctuations during the lat economic crisis.
Key words: optimum currency area, Economic and Monetary Union, euro area, Poland, European Union<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu