Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Ekonomista 4/2012

Ekonomista 4/2012
Artykuły

Marian GORYNIA: Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej

Katarzyna ŚLEDZIEWSKA, Bartosz WITKOWSKI: Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy

Andrzej SOPOĆKO: Gra finansowa – stagnacja czy wzrost bogatego świata?

Miscellanea

Marcin MUCHA: Mechanizm dywergencji gospodarczej w strefie euro

Joanna PRYSTROM: Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji

Andrzej BUSZKO, Mykola VASHCHENKO: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie: rola czynników instytucjonalnych

Recenzje i omówienia

Michał BRZOZA-BRZEZINA, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne (rec. Wiesława Przybylska-Kapuścińska)

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec (rec. Maciej Bałtowski)

Sławomir I. BUKOWSKI, Międzynarodowa integracja rynków finansowych (rec. Małgorzata Janicka)

Andrzej Sopoćko

Gra finansowa - uzależnienie bogatego świata

Streszczenie

 

Przepływy na rynku finansowym nabrały niespotykanego dotąd tempa, sam zaś rynek finansowy wyzwolił się w istotnej części z ram narzucanych mu przez narodowe władze monetarne. Powstał globalny system gry o niskiej podatności na regulacje zewnętrzne. Dawna skuteczność operacji na stopach referencyjnych i bazie monetarnej należy już do przeszłości. Co gorsze, teoria nie jest w stanie zaoferować nowych, czy nawet zastępczych rozwiązań. Być może więc świat (zwłaszcza krąg rozwiniętych gospodarek) doszedł do pewnego punktu krytycznego, gdzie nie wystarczy bardziej umiejętne posługiwanie się dotychczasowymi instrumentami, trzeba zmienić nie tylko ich dotychczasowy zestaw, ale także samo podejście do problemu równowagi. Stałemu wzrostowi wydajności pracy towarzyszy bowiem osłabianie siły reprezentacji pracowniczej, co przekierowuje przyrosty  dochodów do górnych percentyli w strukturze dochodów ludności.  Najbogatsi z kolei, wskutek efektu nasycenia, nie mają skłonności do znaczącego zwiększania konsumpcji, rosnącą więc cześć swoich przychodów kierują do gry finansowej. Cierpi na tym popyt, którego wzrost potrzebny byłby do utrzymania zatrudnienia przy stałym wzroście produktywności pracy. Aby powstrzymać nadejście kolejnego kryzysu, konsumpcja musi wiec rosnąć, co z kolei oznacza konieczność zwiększania tej jej części, która pochodzi z funduszy publicznych. Konsumpcja prywatna straciła bowiem walor lokomotywy wzrostu. Konsumpcja publiczna mogłaby ją w tym zastąpić, na przeszkodzie jednak stoi niebywałe zadłużenie budżetowe. Powstałą tym sposobem barierę może przezwyciężyć tylko wzrost opodatkowania najbogatszych lub  zastosowanie nieortodoksyjnych operacji monetarnych, kierujących pieniądz tylko  tam, gdzie będzie tworzył efektywny popyt.

Słowa kluczowe: polityka pieniężna,  rynek finansowy, struktura dochodów, równowaga finansowa

 


 

Katarzyna Śledziewska, Bartosz Witkowski

 

Kryzys gospodarczy a handel światowy

Streszczenie

 

Światowy kryzys gospodarczy spowodował znaczące zmiany w handlu światowym. Celem tego artykułu jest ocena zmian siły oddziaływania głównych determinant wymiany  handlowej w okresie kryzysu w 2009 r. i bezpośrednio po kryzysie. W celu określenia wpływu takich determinant handlu jak wielkość PKB, różnica PKB per capita czy odległość geograficzna na poziom eksportu wykorzystany został model grawitacji, oszacowany na danych panelowych dla par krajów z lat 1995-2012, z użyciem estymatora Hausmana-Taylora. Ponadto sprawdzono, czy w ostatnich latach (2009 i 2010) wystąpiły zmiany reakcji strumieni handlu na uwzględnione w modelu czynniki. Z uwagi na fakt, że nie tylko poziom handlu w poszczególnych krajach ulegał zmianie w trakcie i po głównej fali kryzysu, ale także sama reakcja wielkości eksportu na zmiany poszczególnych czynników mogła być różna w wymienionych okresach, podjęto próbę rozszerzenia klasycznego modelu grawitacji przez wprowadzenie odpowiednich efektów interakcyjnych.

Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, handel światowy, eksport, model grawitacyjny

 


 

Marian Gorynia

 

Ewolucja pozycji Polski w gospodarce światowej

 

 

Streszczenie

 

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena najważniejszych zmian i tendencji, jakie wystąpiły w znaczeniu gospodarki polskiej w gospodarce światowej w latach 1990-2010. Artykuł zawiera próbę przybliżonego  pomiaru zmian roli Polski w międzynarodowej współpracy gospodarczej, tzn. w zakresie handlu zagranicznego oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Wzrost stopnia internacjonalizacji gospodarki autor ocenia na podstawie dynamiki eksportu i importu oraz dopływu i odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Słowa kluczowe: gospodarka Polski, gospodarka światowa, handel zagraniczny, zagraniczne inwestycje bezpośrednie


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu