Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Mariusz Zieliński

Studia wyższe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach ukończył w 1988 roku, uzyskując stopień magistra ekonomii. Rozprawę doktorską pod tytułem "Transformacja a bezrobocie i rynek pracy w regionie przemysłowym na przykładzie badań w województwie katowickim" obronił w 1995 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Po przeprowadzeniu całości przewodu habilitacyjnego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany w 2009 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Od 1988 roku pracownik Politechniki Śląskiej, od listopada 2010 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od listopada 2012 pełni funkcję Kierownika Zakładu Informatyki i Ekonometrii w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Zainteresowania naukowe i dorobek
Zainteresowania naukowe obejmują: mikro- i makroekonomię; politykę gospodarczą, w tym zwłaszcza politykę dotyczącą rynku pracy; organizację i zarządzanie, w tym zwłaszcza zarządzanie zasobami ludzkimi (jego ekonomiczne aspekty, powiązanie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu).
Wybrane publikacje (spośród ok. 150):

- samodzielne monografie:
 • M. Zieliński: "Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw", Politechnika Śląska 2008, s. 386
 • M. Zieliński: "Rynek pracy w teoriach ekonomicznych" CeDeWu, Warszawa 2012, s. 159.

- artykuły i rozdziały w monografiach:
 • M. Zieliński: "Wpływ polityki pieniężnej na koniunkturę gospodarczą w Polsce w latach 1992-2006", [w:] W. Caputa, D. Szwajca (red.), "Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości", CeDeWu, Warszawa 2008, s. 35-44.
 • M. Zieliński: "Kapitał ludzki jako składnik niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie, z. 47, Gliwice 2008, s. 63-79.
 • M. Zieliński: "Ryzyko związane ze szkoleniami z perspektywy ich efektywności" [W:] A. Lipka, S. Waszczak (red.), "Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne", Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 63-72.
 • M. Zieliński: "Polityka fiskalna w ograniczaniu bezrobocia według ekonomii głównego nurtu a bezrobocie w Polsce" [w:] M. Ratajczak (red.), "Polska transformacja- między teorią a praktyką", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 83-95.
 • M. Zieliński: "Motywowanie i doskonalenie personelu" [w:] H. Zadora (red.), "Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania", C.H.Beck, Warszawa 2009 s. 270-286.
 • M. Zieliński: "Zasoby ludzkie w okresie globalizacji", [w:] W. Caputa, D. Szwajca (red.), "Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji", CeDeWu, Warszawa 2010, s. 115-136.
 • M. Zieliński: "Pozyskiwanie personelu a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa", "Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy" 2011, nr 2, s 127-138.
 • M. Zieliński, Kryzys gospodarczy a sytuacja na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2011, Oeconomia Copernicana nr 2/2012, s. 57-68.
 • M. Zieliński, Efektywność- ujęcie ekonomiczne i społeczne, [w:] M. Zieliński (red.) Metodyka kształtowania efektywności w cyklu życia produktu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2013, z. 66, s. 137-148.
 • M. Zieliński: Demografia i aktywność zawodowa ludności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej, [w:] M. Rękas, J. Sokołowski (red.) "Ekonomia", Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 305, Wrocław 2013, s. 907-916.
 • M. Zieliński, I. Jonek-Kowalska, A Sojda, Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2014, nr 5, s. 761-773.
 • M. Zieliński, Korzyści z wdrażania koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] M. Sobota, M. Wolny (red.), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2014, z. 74, s. 653-663.
 • M. Zieliński, Koncepcja CSR z perspektywy państwa i przedsiębiorstwa [w:] J. Sokołowski M. Rękas, G. Węgrzyn (red.) "Ekonomia", Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 347, Wrocław 2014, s. 552-560.
 • M. Zieliński, Profitability of CSR from the perspective of HRM [w:] Economic, social and civilization challenges in the age of globalization, I. Jonek-Kowalska, M. Zieliński (red), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2015, nr 81, s.155-165.


Kontakt
e-mail: Mariusz.zielinski@polsl.pl
Tel. 505917628

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu