Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Andrzej Matysiak

Ur. 01.10.1942, Bajerze, pow. Chełmno
Dyscyplina: ekonomia,
Specjalność: mikroekonomia, metodologia ekonomii, socjologia ekonomiczna.
Studia - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu (1965)

Rok uzyskania stopnia naukowego doktora 1974, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego 1986, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Rok uzyskania tytułu profesora nadzwyczajnego 1992, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Rok uzyskania tytułu profesora 20.08. 2002
Data zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego 22.03. 2007 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia od do
Okres Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko
od do
01.09.1966 01.02.1968 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Starszy asystent
01.02.1968 28.02.1974 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Adiunkt
01.03.1974 31.05.1986 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Adiunkt
01.06.1986 30.09.1986 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Adiunkt
01.10.1986 31.03.1992 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Docent
01.04.1992 22.03.2007 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Profesor nadzwyczajny
22.03.2007 30.09.2012 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Profesor zwyczajny
01.10.1986 31.08.1990 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu
01.10.1990 31.03.1991 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Kierownik Zakładu Mikroekonomii
10.03.2005 30.09.2012 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Kierownik Katedry Mikroekonomii
01.10.2012 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Profesor nadzwyczajny

2. Osiągnięcia naukowo-badawcze Przedmiotem moich zainteresowań naukowych przed uzyskaniem doktoratu była problematyka mikroekonomiczna. W swoich dociekaniach naukowych starałem się wówczas odpowiedzieć na pytanie: co ogranicza postęp techniczny w gospodarce centralnie planowanej. Efektem tych badań była praca doktorska obroniona w 1974 roku oraz książka pt. "Ekonomiczne uwarunkowania nowej produkcji w przedsiębiorstwie socjalistycznym" (PWN, 1976). Za powyższą pracę otrzymałem nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1976 roku.
    Po uzyskaniu doktoratu zmieniłem zasadniczo przedmiot i metodę badawczą. Głównym celem moich dociekań stało się wyjaśnienie nieefektywności gospodarowania w komunizmie. Przyjąłem, że rozwiązanie tego problemu wymaga badania stosunków państwa ze społeczeństwem, a nie tylko interakcji pomiędzy administrację gospodarczą a przedsiębiorstwem. Takie pojęcie badawcze oznaczało włączenie do analizy ekonomicznej polityki, a mówiąc ogólniej kategorii socjologicznej. W swoich pracach odwoływałem się do dorobku naukowego socjologów a zwłaszcza St. Ossowskiego, W. Narojka, J. Staniszkis oraz filozofii społecznej w ujęciu L. Nowaka.
    W tym okresie uczestniczyłem w badaniach naukowych pod kierunkiem prof. W. Wilczyńskiego a koordynowanych przez Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Planowania przy Radzie Ministrów. Przedmiotem tych badań była reforma WOG-ów oraz nierównowaga gospodarcza. W latach 1981-1985 kierowałem tematem koordynowanym przez Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGPiS pt."Zmiany natężenia nierównowagi rynkowej a polityka i mechanizm wzrostu gospodarczego". Głównym efektem tych badań była praca habilitacyjna pt."Mechanizm tworzenia akumulacji w gospodarce socjalistycznej" (wyd. AE Poznań 1984). W pracy tej dowodziłem, że głównym źródłem niskiej efektywności zasobów jest struktura społeczna, w której państwo zajmuje pozycję monopolistyczną we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza monopol alokacji zasobów. Podkreślałem jednocześnie, że system zarządzania oraz polityka gospodarcza jest skutkiem tego stanu rzeczy a nie jest przyczyną. Za pracę powyższą otrzymałem w roku 1986 nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Po habilitacji ponownie zmieniłem przedmiot badań naukowych. Postępujący rozkład systemu komunistycznego stwarzał społeczne zapotrzebowanie na prace o charakterze normatywnym, a nie wyjaśniające funkcjonowanie systemu. Wszystkie moje publikacje do 1990 roku poświęcone są problematyce reformowania gospodarki socjalistycznej. Wśród nich wyróżniam artykuł pt."Przed rynkową rewolucją" (Polityka 1987, nr 32). I w "Życiu Gospodarczym" (1988, nr 4) pt. "Czy własność społeczna hamuje reformy". W artykułach tych postulowałem urynkowienie gospodarki i ograniczenie funkcji państwa do zadań typowych tylko dla gospodarki rynkowej. W Innych publikacjach z tego okresu wyjaśniałem niepowodzenia reform gospodarczych w socjalizmie podkreślając ich znikomy wpływa na porządek społeczno-gospodarczy.
  Problematykę tę kontynuowałem na początku lat dziewięćdziesiątych w publikacjach dotyczących transformacji systemowej. Od 1992 roku uczestniczyłem w badaniach zleconych przez Komitet Badań Naukowych oraz w realizacji projektu TEMPUS pt." Integracja europejska a proces transformacji". Efektem tych badań były referaty i artykuły, w których zajmowałem się prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, transformacją oraz samorządem gospodarczym. Sądzę, że mój wkład do teorii transformacji najlepiej odzwierciedla rozdział w monografii pt." Transformacja systemowa" (Wydawnictwo AE Wrocław, 1999). Sprowadza się najogólniej rzecz ujmując do konceptualizacji transformacji systemowej, w której wyróżniam procesy rozpadu systemu i konsolidacji reformowania. Podkreślam jej osobliwość wyrażające się w zakresie zmian społecznych sprzężonych z restrukturyzacją gospodarki i przedsiębiorstw. W moim ujęciu, transformacja jest zmianą instytucjonalną i jednocześnie zmianą ekonomiczną (cywilizacyjną i strukturalną).
  W artykule pt." Dwa medale transformacji" (wyd. AE Poznań), 1992) przedstawiłem sekwencję zmian niezbędnych z punktu widzenia konsolidacji systemu. Problem ten rozwijam w artykule pt. " Od polityki do ekonomii" (Życie Gospodarcze, 1993) polemizując z teorią konwergencji zakładającą stopniowość zmian systemowych.
  Ważne miejsce w moim dorobku z tej dziedziny zajmuje artykuł pt." Mechanizm rozkładu komunizmu" (Wyd. AE Wrocław, 1992), ponieważ zawiera on próbę genetycznego wyjaśniania transformacji systemowej w Polsce. Przedstawiam w nim wpływ reform gospodarczych i subspołeczeństwa rynkowego oraz opozycji na proces rozkładu systemu i jego późniejszą konsolidację. Jest to poniekąd odpowiedź na pytanie, czy tzw. doskonalenie socjalistycznych stosunków produkcji (reformy gospodarcze) było użyteczne.
  Najważniejsze jednak miejsce w moim dorobku naukowym, po ostatnim awansie, zajmuje problematyka społeczno-ekonomiczna, a jej zwieńczeniem jest książka pt."Źródła kapitału społecznego" (Wyd. AE Wrocław, 1999). Jej główne tezy rozwijam i modyfikuję w publikacji pt."Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy" (Ekonomista, 2000/4) oraz w artykule pt."Samorząd gospodarczy w koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego" (Wyd. AE Wrocław, 2001). Sądzę, że w publikacjach tych udało mi się dowieść, że koncepcja kapitału społecznego jest potrzebna dla wyjaśnienia funkcjonowania gospodarki rynkowej i dlatego kategoria ta będzie miała trwałe miejsce w analizie ekonomicznej. Główną przesłanką dla sformułowania tej tezy, jest twierdzenie o znaczeniu zaufania społecznego dla funkcjonowania mechanizmu rynkowego państwa, sfery publicznej i sfery życia (w rozumowaniu Habermasa).
  1. Społeczny kapitał rynkowy, [w:] Polityka Społeczna nr 5-6, Warszawa 2011, s. 3-7.
  2. Negatywny kapitał społeczny, [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, Partycki S. (red.), Wyd. KUL. Lublin 2006, s. 241-248.
  3. Wpływ zaufania społecznego na koordynację rynkową [w:] Prakseologia nr 143/ 2003, wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 2003, s. 47-57.
Drugim obszarem moich dociekań naukowych stanowią problemy odnoszące się do metodologii ekonomicznej. Ta dziedzina wiedzy do niedawna zaniedbana - zdobywa stopniowo prawo do istnienia. Moje zainteresowania metodologią są niejako efektem kontaktów naukowych z reprezentantami poznańskiej szkoły metodologicznej (prof. Leszek Nowak, UAM). Efektem tych badań były następujące artykuły:
  1. Ontologia rynku [w:] Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Studia Ekonomiczne nr 69, Katowice 2011, s. 13-25.
  2. Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, Kopycińska D. (red.) Wyd. Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 103-112.
  3. Stałe ekonomiczne, [w:] Studia Ekonomiczne. Systemy gospodarcze i ich ewolucje, red. J. Czech-Rogosz, St. Swadźba, Wyd. UE Katowice 2013, nr. 145, s. 11-25.
  4. Manowce indywidualizmu metodologicznego w teoriach makroekonomicznych, [w:] Ekonomia i polityka w kryzysie, Guzek M. (red.), Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 51-59.
  5. Paradygmat nowej ekonomii instytucjonalnej [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia-instytucjonalna - teoria i praktyka, Zagóra - Jonszta U. (red.), Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2006, s. 33-40.
3. Kształcenie młodej kadry naukowej
  Mój wkład w kształcenie młodej kadry wyraża się przede wszystkim w wykładach z metodologii ekonomicznej na studiach doktoranckich, dziennych i zaocznych, oraz w konsultacjach udzielanych osobom prowadzącym badania naukowe.
  Jestem promotorem 8 prac doktorskich. Byłem recenzentem 14 prac doktorskich i 8 prac habilitacyjnych oraz trzech wniosków o nadanie tytułu profesora. Wykonałem 5 recenzji wydawniczych rozpraw habilitacyjnych.

4. Aktualny adres:
Andrzej Matysiak
ul. Augustowska 36
54-112 Wrocław

mail: andrzej.matysiak@up.wroc.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu