Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 2 / 2006

Adam Koronowski

Stopa procentowa jako argument funkcji popytu na pieniądz 

Dominujący teoretyczny paradygmat, w którym popyt na pieniądz jest funkcją nominalnej stopy procentowej, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z praktyką polityki pieniężnej. Paradygmat ten prowadzi także do niespójności w teorii. Wybór nominalnej stopy procentowej jako argumentu funkcji popytu na pieniądz przesądza o wynikach kilku ważnych modeli teoretycznych – modele te prowadziłyby do odmiennych wniosków, gdyby popyt na pieniądz uzależniono w nich od realnej stopy procentowej. Te spostrzeżenia prowadzą do ponownego rozważenia znanych z teorii pieniądza motywów polityki pieniężnej. Artykuł przedstawia nowy paradygmat związku pomiędzy stopą procentową a popytem na pieniądz. W jego ramach podstawowe znaczenie dla popytu na pieniądz ma realna stopa procentowa.

Jerzy Żyżyński

Modele a mechanizm podejmowania decyzji w polityce pieniężnej

Autor stawia pytanie: czy polityka pieniężna może mieć charakter dyskrecjonalny, czy powinna być oparta o jakieś reguły? Omawia różne reguły reguły decyzyjne, (aktywne
i pasywne oraz instrumentalne i nastawione na cel) ze szczególnym uwzględnieniem modeli Taylora  i Svenssona. Stawia postulat, by produkcja potencjalne w tych modelach była określona nie przez długookresowy trend lecz przez oszacowanie wielkości produkcji przy pełnym zatrudnieniu. Pozwoliłoby to formułować decyzje sprzyjające również realizacji postulatu pełnego zatrudnienia. Zwraca uwagę,  że polityka pieniężna w procesie integracji z Unią Europejską powinna mieć szczególny charakter, bowiem standardowe reguły formułowania celów i podejmowania decyzji w polityce pieniężnej nie uwzględniają warunków dostosowawczych.
Skutkiem realizowanej polityki pieniężnej jest zawyżenie stóp procentowych. Autor dokonuje podsumowania skutków polityki wysokich stóp procentowych i formułuje wnioski co do zmiany charakteru mechanizmu podejmowania decyzji przez zbiorowe ciało, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej.

Marian Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak

Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Jednym z szeroko dyskutowanych w literaturze światowej aspektów zagranicznych inwestycji bezpośrednich są tzw. efekty zewnętrzne. Obok analiz całości gospodarki kraju docelowego prowadzone są  analizy koncentrujące uwagę na skutkach działań inwestorów zagranicznych  dla zachowań przedsiębiorstw lokalnych, które podejmują określone strategie wobec ekspansji podmiotów zagranicznych. W artykule dokonano syntetycznego przeglądu literatury ujmującej kwestie efektów zewnętrznych, głównie z perspektywy podmiotów krajowych.
Przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorów w 2004 roku, odnoszących się do efektów zewnętrznych działalności inwestorów zagranicznych w Polsce. W badaniach tych uwaga była skupiona na strategiach przyjmowanych przez podmioty krajowe w obliczu inwazji inwestorów zagranicznych na rynek polski.

Elżbieta Mączyńska, Maciej Zawadzki

Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw

Próby przenoszenia na grunt polski modeli wczesnego ostrzegania przed bankructwem stosowanych w innych krajach nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów i uwidoczniły konieczność tworzenia modeli dostosowanych do specyfiki krajowej. Badania prowadzone od 1997 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN zaowocowały siedmioma dyskryminacyjnymi modelami bankructwa, bazującymi na zróżnicowanej liczbie wskaźników i charakteryzujących się zróżnicowanymi możliwościami zastosowań w praktyce. Trafność wyestymowanych modeli potwierdziła weryfikacja empiryczna. Ich zastosowanie umożliwia wczesną identyfikację zagrożeń w działalności gospodarczej, w tym identyfikację zagrożenia upadłością przedsiębiorstw – z wyprzedzeniem 3-4 letnim.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu