Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 3 / 2006

Wiktor RUTKOWSKI

Państwo dobrobytu a efektywność gospodarcza 

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest kwestia efektywności (sprawności) państwa dobrobytu, wokół której koncentruje się współczesny spór o „welfare state”.
W ocenie społecznych efektów polityki państwa dobrobytu skoncentrowano się, przede wszystkim, na zależności między wielkością publicznych wydatków socjalnych a skalą ubóstwa i nierówności dochodowych.

Z przeprowadzonej analizy wynika wniosek, że zarówno teoria ekonomii, jak i wyniki badań empirycznych nie dają podstaw do jednoznacznej oceny wpływu polityki państwa dobrobytu na efektywność gospodarki. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza krajów skandynawskich, wskazują, że bezpieczeństwo socjalne i konkurencyjność gospodarki nie są celami sprzecznymi. Efektywna gospodarka wymaga nie tyle „minimalnego państwa” co skutecznej polityki makroekonomicznej rządu, klimatu przejrzystości w działalności instytucji publicznych oraz polityki edukacyjnej i ochrony zdrowia, kształtującej wysoką jakość siły roboczej, (kapitału ludzkiego). 

Mariusz PRÓCHNIAK

Czynniki wzrostu gospodarczego – wnioski z badań empirycznych 

Opracowanie zawiera przegląd ponad 100 najnowszych badań empirycznych dotyczących wpływu różnych zmiennych na wzrost gospodarczy. Celem przeglądu literatury było wyznaczenie źródeł wzrostu gospodarczego, czyli czynników dodatnio wpływających na rozwój gospodarczy kraju.

Na podstawie analizy badań empirycznych wyznaczyliśmy następujące czynniki wzrostu gospodarczego: (a) wysokie inwestycje w kapitał fizyczny (głównie w infrastrukturę) oraz wysokie bezpośrednie inwestycje zagraniczne; (b) wysokie inwestycje w kapitał ludzki w edukację i ochronę zdrowia); (c) rozwój sektora finansowego; (d) rozwój handlu zagranicznego; (e) mały rozmiar sektora państwowego; (f) wysoki zakres wolności gospodarczej; (g) stabilność polityczna; (h) brak nierówności (m.in. dochodowych). 

Andrzej CZYŻEWSKI, Agnieszka POCZTA, Łukasz WAWRZYNIAK

Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej 

w artykule przedstawiono uwarunkowania, w jakich kraje UE prowadzą politykę gospodarczą, a co za tym idzie i politykę rolną. Przedstawiono uniwersalia polityki rolnej wynikające z konieczności retransferu nadwyżki ekonomicznej w rolnictwie. Następnie zajęto się kwestią konsekwencji reformy MacSharry’ego dla polityki rolnej w UE. Wykazano, że polityka gospodarcza w krajach UE kształtowana jest według zasady wahadła, która polega na przemiennym stosowaniu różnych opcji polityki fiskalnej i pieniężnej. Zbudowano model wahadła, który pozwala określić charakter polityki gospodarczej w danym przedziale czasowym. Ukazano wpływ współzależności w polityce gospodarczej i rolnej UE po 1991 roku na nożyce cen i dochody rolnicze. Mimo istotnego wpływu koniunktury na nożyce cen rolniczych, brak jest związku pomiędzy dochodami rolniczymi a większością wskaźników makroekonomicznych. Okoliczność ta w warunkach rosnącej dynamiki realnego parytetu dochodów rolniczych (ok. 5%) w okresie 1991-2002 dowodzi, że  wspólna polityka rolna ma charakter prodochodowy i stabilizujący fluktuację dochodów rolniczych 

    

ARTYKUŁY

Wiktor RUTKOWSKI: Państwo dobrobytu a efektywność gospodarcza

Mariusz PRÓCHNIAK: Czynniki wzrostu gospodarczego – wnioski z badań empirycznych

Andrzej CZYŻEWSKI, Agnieszka POCZTA, Łukasz WAWRZYNIAK: Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej

MISCELLANEA

Przemysław KULAWCZUK: Paradoksalne oddziaływanie progresji podatkowej na dobrobyt społeczny i skuteczność wyborczą

Anna KUROWSKA: Bezrobocie a zamachy samobójcze

RECENZJE I OMÓWIENIA

Urszula ZIARKO-SIWEK: Efektywność informacyjna  rynku finansowego w Polsce (Andrzej Sławiński)

Bruce CALDWELL: Hayek’s Challenge: An Intellectual Biography of F.A. Hayek (Wiesław Piątkowski)

Krzysztof Rybiński

Globalne nierównowagi

W artykule przedstawiono omówienie i syntezę literatury dotyczącej zjawiska globalnych nierównowag. Przedstawione zostały wszystkie główne hipotezy tego zjawiska, dyskusję nad możliwymi konsekwencjami oraz proponowane rekomendacje dla działań polityki gospodarczej, mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków globalnych nierównowag.         W artykule po raz pierwszy zostały usystematyzowane wszystkie konkurencyjne teorie dotyczące globalnych nierównowag oraz wykazano ich mocne i słabe strony. Z tej analizy wynikają dwa wnioski: (1) żadna hipoteza nie tłumaczy  w całości globalnych nierównowag, natomiast elementy hipotez globalnej nadwyżki oszczędności, suszy inwestycyjnej, zbyt niskich oszczędności w Stanach Zjednoczonych oraz ostrożnościowego motywu budowy rezerw walutowych po kryzysie azjatyckim łącznie dobrze opisują mechanikę powstania globalnych nierównowag; (2) dostosowania na rynkach finansowych które będą prowadziły do wyrównania globalnych nierównowag są nieuniknione.

Karol Lutkowski

Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej

Przedmiotem artykułu jest istniejąca i zwiększająca się nierównowaga płatnicza, objawiająca się szczególnie wyraźnie w głębokim deficycie bilansu obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych oraz w wysokich nadwyżkach  szeregu innych krajów. Problem jest skomplikowany, bo nieustannie narastający dług zagraniczny Ameryki nasuwa pytanie o granice możliwości jego narastania i ewentualne tego następstwa dla samych Stanów Zjednoczonych jak i dla reszty świata. Możliwość nagłego załamania się dolara stwarza groźbę ostrej zwyżki stóp procentowych, załamania notowań  giełdowych i światowej recesji.  W zakresie środków zaradczych, koniecznych dla zapobieżenia możliwemu globalnemu kryzysowi autor opowiada się za podejściem wielotorowym i międzynarodowo koordynowanym. Istotną częścią takiego podejścia byłaby nie tylko rewizja niektórych kierunków polityki gospodarczej wiodących krajów, ale także reforma zasad działania międzynarodowych instytucji finansowych, a zwłaszcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jerzy Żyżyński

System finansowy a gospodarka: między służebnością a wyobcowaniem

Autor analizuje relacje między sektorem finansowym a gospodarka realną. Relacja ta jest decydującym czynnikiem, który określa związek miedzy oszczędnościami a inwestycjami tworzącymi nowy majątek i miejsca pracy. Autor pokazuje, jak w wyniku rozszczepienia strumienia oszczędności na część inwestowaną na rynku pierwotnym (primary market), część lokowaną na rynkach wtórnych (secondary markets) i część inwestowaną w wykup prywatyzowanych przedsiębiorstw, prowadzi do swego rodzaju marnotrawstwa oszczędności z punktu widzenia rozwoju gospodarki realnej i rozdęcia baniek spekulacyjnych. Korzystając z książki   J. Toporowskiego Theories of Financial Distrubance (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2005) autor artykułu dokonuje przeglądu rozwoju myśli ekonomicznej pod kątem badania  relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną od klasyków do dorobku ekonomistów końca XX wieku. W zakończeniu omawia terię inflacji rynku kapitałowego J. Toporowskiego.

SPIS TREŚCI

Profesor Jan Mujżel (1923-2006)

ARTYKUŁY

Karol LUTKOWSKI: Problem międzynarodowej nierównowagi  płatniczej

Krzysztof RYBIŃSKI: Globalne nierównowagi

Jerzy ŻYŻYŃSKI: System finansowy a gospodarka realna: miedzy służebnością a wyobcowaniem

RECENZJE

Susanne MUNDSCHENK i in.: Competitiveness and Growth in Europe. Lesson and Policy Implications for the Lisbon Strategy


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu