Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 4 / 2006

Krzysztof Rybiński

Globalne nierównowagi

W artykule przedstawiono omówienie i syntezę literatury dotyczącej zjawiska globalnych nierównowag. Przedstawione zostały wszystkie główne hipotezy tego zjawiska, dyskusję nad możliwymi konsekwencjami oraz proponowane rekomendacje dla działań polityki gospodarczej, mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków globalnych nierównowag.         W artykule po raz pierwszy zostały usystematyzowane wszystkie konkurencyjne teorie dotyczące globalnych nierównowag oraz wykazano ich mocne i słabe strony. Z tej analizy wynikają dwa wnioski: (1) żadna hipoteza nie tłumaczy  w całości globalnych nierównowag, natomiast elementy hipotez globalnej nadwyżki oszczędności, suszy inwestycyjnej, zbyt niskich oszczędności w Stanach Zjednoczonych oraz ostrożnościowego motywu budowy rezerw walutowych po kryzysie azjatyckim łącznie dobrze opisują mechanikę powstania globalnych nierównowag; (2) dostosowania na rynkach finansowych które będą prowadziły do wyrównania globalnych nierównowag są nieuniknione.

Karol Lutkowski

Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej

Przedmiotem artykułu jest istniejąca i zwiększająca się nierównowaga płatnicza, objawiająca się szczególnie wyraźnie w głębokim deficycie bilansu obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych oraz w wysokich nadwyżkach  szeregu innych krajów. Problem jest skomplikowany, bo nieustannie narastający dług zagraniczny Ameryki nasuwa pytanie o granice możliwości jego narastania i ewentualne tego następstwa dla samych Stanów Zjednoczonych jak i dla reszty świata. Możliwość nagłego załamania się dolara stwarza groźbę ostrej zwyżki stóp procentowych, załamania notowań  giełdowych i światowej recesji.  W zakresie środków zaradczych, koniecznych dla zapobieżenia możliwemu globalnemu kryzysowi autor opowiada się za podejściem wielotorowym i międzynarodowo koordynowanym. Istotną częścią takiego podejścia byłaby nie tylko rewizja niektórych kierunków polityki gospodarczej wiodących krajów, ale także reforma zasad działania międzynarodowych instytucji finansowych, a zwłaszcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jerzy Żyżyński

System finansowy a gospodarka: między służebnością a wyobcowaniem

Autor analizuje relacje między sektorem finansowym a gospodarka realną. Relacja ta jest decydującym czynnikiem, który określa związek miedzy oszczędnościami a inwestycjami tworzącymi nowy majątek i miejsca pracy. Autor pokazuje, jak w wyniku rozszczepienia strumienia oszczędności na część inwestowaną na rynku pierwotnym (primary market), część lokowaną na rynkach wtórnych (secondary markets) i część inwestowaną w wykup prywatyzowanych przedsiębiorstw, prowadzi do swego rodzaju marnotrawstwa oszczędności z punktu widzenia rozwoju gospodarki realnej i rozdęcia baniek spekulacyjnych. Korzystając z książki   J. Toporowskiego Theories of Financial Distrubance (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2005) autor artykułu dokonuje przeglądu rozwoju myśli ekonomicznej pod kątem badania  relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną od klasyków do dorobku ekonomistów końca XX wieku. W zakończeniu omawia terię inflacji rynku kapitałowego J. Toporowskiego.

SPIS TREŚCI

Profesor Jan Mujżel (1923-2006)

ARTYKUŁY

Karol LUTKOWSKI: Problem międzynarodowej nierównowagi  płatniczej

Krzysztof RYBIŃSKI: Globalne nierównowagi

Jerzy ŻYŻYŃSKI: System finansowy a gospodarka realna: miedzy służebnością a wyobcowaniem

RECENZJE

Susanne MUNDSCHENK i in.: Competitiveness and Growth in Europe. Lesson and Policy Implications for the Lisbon Strategy


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu