Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 5 / 2006

Kazimierz Łaski 

Czy wzrost prywatnej stopy oszczędnościsłuży wzrostowi gospodarczemu

Teoria efektywnego popytu zakłada, że prywatne inwestycje określają wysokość prywatnych oszczędności, a więc wysokość nierozdzielonych zysków plus oszczędności gospodarstw domowych. Prywatne oszczędności danego okresu są wielkością daną. W tych warunkach gospodarstwa domowe mogą jedynie zwiększyć lub zmniejszyć swą całkowitą konsumpcję przy danych całkowitych prywatnych oszczędności. Wobec tego przy danych prywatnych oszczędnościach PKB jest tym większy (mniejszy) im wyższa (niższa) jest skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych. Jednocześnie zmienia się struktura prywatnych oszczędności w tym sensie, że wraz ze wzrostem PKB nierozdzielone zyski rosną kosztem oszczędności gospodarstw domowych.Rozpatrując rozmiary całkowitego popytu i całkowitej podaży i zakładając stan niepe4łnego wykorzystania zdolności wytwórczej spostrzegamy, że gospodarstwa domowe mogą wpływać na stopę oszczędzania, nie mogą jednak wpływać na wielkość całkowitych prywatnych oszczędności. Stąd właśnie docho9dzimy do wniosków, które przeczą naszej codziennej intuicji a zarazem potwierdzają tezę, że często spadek stopy oszczędzania idzie w parze  z przyśpieszeniem wzrostu gospodarczego, zaś jej wzrost – z jego zwolnieniem. 

Eugeniusz Najlepszy  

Teorie bilansu płatniczego a mechanizmy dostosowawcze

Autor analizuje trzy klasyczne szkoły teoretyczne mechanizmów równowagi bilansu płatniczego i procesu dostosowawczego. Szkoły te korespondują z tzw. podejściem elastycznościowym, absorbcyjnym i monetarnym do mechanizmu kształtowania bilansu płatniczego. Wszystkie konwencjonalne podejścia do teorii równowagi bilansu płatniczego mają charakter statyczny i nie podejmują kwestii warunków przyśpieszenia rozwoju gospodarczego kraju. Większość dyskusji nad problemami bilansu płatniczego w krajach uprzemysłowionych i rozwijających się skupia się na wyjaśnieniu w jaki sposób trudności płatnicze ograniczają wzrost gospodarczy. Istnieje obawa, że wyprowadzone
z konwencjonalnych szkół teoretycznych rozwiązania mechanizmu dostosowawczego bilansu płatniczego mogą prowadzić do błędnych wniosków w polityce makroekonomicznej. Rozważając możliwości kształtowania równowagi bilansu płatniczego wskazujemy na strukturalną złożoność bilansu płatniczego. Stosowane środki zaradcze powinny uwzględniać zróżnicowany standard dóbr i usług wytworzonych w poszczególnych krajach.                    

Michał Brzeziński, Krzysztof Kostro 

Jakie korzyści odnosi ekonomia z badań nad własną historią  

Artykuł analizuje zjawisko marginalizacji historii myśli ekonomicznej (HME) w ramach badań ekonomicznych. Głównym celem artykułu jest uzasadnienie tezy o użyteczności badań nad rozwojem ekonomii dla współczesnej myśli ekonomicznej i pracy badawczej ekonomisty. Autorzy artykułu chcą dowieść, że znajomość historii ekonomii, chociaż nie jest niezbędna dla opanowania współczesnej teorii i nabrania biegłości w wykorzystaniu warsztatu badawczego, to jednak wyposaża ekonomistów w wiedzę i umiejętności, które pomagają im lepiej zrozumieć zjawiska gospodarcze i lepiej uprawiać ekonomię, niezależnie od ich głównej specjalności zawodowej Artykuł  zamykają rozważania poświęcone reakcjom historyków ekonomii na zaistniała sytuację.

Michał Konopczyński  

Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej 

W artykule analizujemy skuteczność polityki fiskalnej w małej gospodarce należącej do unii gospodarczej i walutowej (UGW). Posługując się statystycznymi i dynamicznymi modelami makroekonomicznymi wykazujemy, że w warunkach unijnych skuteczność takiej polityki jest bardzo wysoka w krótkim okresie, natomiast z czasem uzyskane korzyści całkowicie znikają. Tezę tę ilustrujemy przy pomocy krótkotrwałego impulsu fiskalnego. Wysoka krótkookresowa skuteczność polityki fiskalnej wynika stąd, że ożywienie gospodarcze w danym kraju osiągane jest częściowo kosztem innych państw unii monetarnej. Wobec faktu, że  politycy kierują się głównie perspektywą krótkookresowa, realne wydaje się niebezpieczeństwo „wyścigu deficytów”, przejawiającego się na przykład obniżeniem dochodów budżetowych przy wyraźnie wolniejszej redukcji wydatków. Dlatego za konieczne uważamy wyegzekwowanie ograniczeń fiskalnych uzgodnionych w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu nawet, jeśli jest to trudne z powodów politycznych.   

 

SPIS TREŚCI 

ATRYKUŁY 

Kazimierz ŁASKI: Czy wzrost prywatnej stopy oszczędności służy wzrostowi gospodarczemu

Eugeniusz NAJLEPSZY: Teorie bilansu płatniczego a mechanizmy dostosowawcze

Michał BRZEZIŃSKI, Krzysztof KOSTRO: Jakie korzyści odnosi ekonomia z badań nad własna historią

Michał KONOPCZYŃSKI:  Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej

Odet STARK: A preference for Migration 

MISCELLANEA 

Urszula PŁOWIEC: Rozwój Chin a gospodarka światowa

Czesław BYWALEC: Dynamika i mikroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 roku

Paweł MŁODKOWSKI: Kryteria konwergencji fiskalnej i ograniczenia w prowadzeniu krajowych polityk budżetowych 

RECENZJE I OMÓWIENIA 

Barbara DOBIEGAŁA-KORONA: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa (Elżbieta Mączyńska)  

Józef ORCZYK: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele(Władysława Łuczka-Bakuła)


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu