Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 1 / 2007
ARTYKUŁY

Beata STĘPIEŃ, Katarzyna SZARZEC
Ewolucja poglądów na temat koncepcji człowieka gospodarującego

Oded STARK
A Preference for Migration

Paweł KUMOR, Jacek Jan SZTAUDYNGER
Optymalne zróżnicowanie  płac w Polsce – analiza ekonometryczna

Jacek PROKOP, Marek DIETL

MISCELLANEA 

Aleksandra ROGUT, Tomasz TOKARSKI
Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce

Adam SZYSZKA
Zachowania stadne a efektywność informacyjna rynku kapitałowego

Wioletta NAWROT
teorie finansowania firm i ich odniesienia do polskich przedsiębiorstw

Grzegorz KULA
Decyzja o przejściu na emeryturę

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Paweł BOŻYK: Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy (Stanisław Ładyka)
Anna ZORSKA: Korporacje transnarodowe – przemiany, oddziaływania , wyzwania (Marcin K. Nowakowski)
Red. naukowa W. BIEŃKOWSKI i M. RADŁO: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota efektywności i możliwości zastosowania (Waldemar Grzywacz)

SPRAWOZDANIA

Władysław Świtalski: Międzynarodowa konferencja naukowa Ku Nowej Europie – Kreatywnej i Innowacyjnej 

STRESZCZENIA 1/07 

Oded Stark
A Preference for Migration

 

Zachowania migracyjne wynikają, przynajmniej do pewnego stopnia, z preferencji w stosunku do migracji. Wzorzec migracji wynikający z preferencji w stosunku do migracji zależy od dwóch kluczowych czynników: mechanizmu imitacji oraz możliwości zaangażowania się w migracje. Wskazujemy, że kombinacja tych dwóch czynników determinuje to, czy preferencje w stosunku do migracji przełożą się na rzeczywiste działania oraz podajemy przykłady ilustrujące, w jaki sposób wykształcają się rzeczywiste działania oraz podajemy przykłady ilustrujące, w jaki sposób wykształcają się określone wzorce migracji. W szczególności, imitowanie preferencji pro-migracyjnych prowadzi do scenariuszy migracyjnych, które w przeciwnym razie nie miałyby miejsca.

Beata Stępień, Katarzyna Szarzec
Ewolucja poglądów na temat koncepcji człowieka gospodarującego 

Artykuł przedstawia ewolucję poglądów ekonomistów na temat człowieka gospodarującego; od modelu jednostki cechującej się pełną racjonalnością, zawsze dążącej do maksymalizacji celu gospodarczego i dysponującej pełną wiedzą o otoczeniu, do obrazu człowieka o racjonalności ograniczonej, ulegającego rutynom, działającego często oportunistycznie, ograniczonego w wyborach pod wpływem otoczenia. Artykuł ukazuje, jak istotne dla prowadzenia rozważań naukowych, jest sprecyzowanie poglądów na temat podstawowej składowej systemu gospodarczego, jaką stanowi jednostka. Szczególną uwagę poświęcono porównaniu koncepcji człowieka gospodarującego w szkołach ekonomii głównego nurtu i nowej ekonomii instytucjonalnej.
Prezentowany jest pogląd, że pomimo „urealnienia” modelu człowieka gospodarującego i stopniowego zbliżania się ujęć podmiotu gospodarującego w ekonomii i socjologii, wyparcie modelu homo economicus inną, alternatywną koncepcją, jest w najbliższym czasie mało prawdopodobne.

Paweł Kumor, Jan Jacek Sztaudynger
Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna

Stawiamy hipotezę, że istnieje optymalne zróżnicowanie płac. Jeśli zróżnicowanie płac jest mniejsze od optymalnego jednostki najbardziej twórcze  efektywne nie są wystarczająco wynagradzane i motywowane. Jeśli zróżnicowanie płac jest wyższe od optymalnego pracownicy i niższych kwalifikacjach mają niskie place. Poczucie niesprawiedliwości i wyzysku godzi w więzy międzyludzkie, ogranicza zaufanie i kapitał społeczny. Analiza empiryczna została przeprowadzona dla gospodarki Polski w latach 1980-2004. Z naszych wstępnych oszacowań wynika, że od 1994 roku zróżnicowanie płac jest wyższe od optymalnego i stopniowo narasta. Największe spowolnienie wzrostu PKB spowodowane nadmiernym zróżnicowaniem płac wystąpiło w latach 2003 i 2004, kiedy przekroczyło 3 punkty procentowe. Wynik ten wydaje się nieco przeszacowany. Mgły na to wpłynąć inne zmienne, na przykład przestępczość                 

Jacek Prokop, Marek Dietl
Monopolizacha triopolu

W artykule rozważana jest możliwość monopolizacji gałęzi poprzez wykup firm konkurencyjnych przy braku ograniczeń ze strony urzędów regulujących rynki. W odróżnieniu  od dotychczas opublikowanych  literaturze przedmiotu prac, autorzy podejmują analizę triopolu w sytuacji, gdy firma wykupująca po dokonaniu przejęcia dokładnie jednego z konkurentów może  stać się   liderem rynkowym typu Stackelberga. W pracy udowodniono, że  możliwe jest wówczas zyskowne przejęcie konkurentów przez pojedynczego wykupującego, co oznacza, że rynek samoistnie nie jest w stanie zapobiec procesowi przejęć prowadzącemu do monopolizacji gałęzi. Konieczna jest zatem aktywna ingerencja urzędu antymonopolowego w celu zablokowania ewentualnych fuzji i przejęć w gałęziach triopolistycznych.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu