Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 2 / 2007

ARTYKUŁY

Andrzej SŁAWIŃSKI
Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej

Renata GRZĘDA-LATOCHA
Inflacja jako wielomianowa funkcja luki produkcyjnej

Piotr KRAJEWSKI, Michał MACKIEWICZ
Długookresowy wpływ poltyki fiskalnej na stopę inwestycji

Paweł MARSZAŁEK
Podstawy fiskalnej teorii poziomu cen

MISCELLANEA

Dorota CIOŁEK, Stanisław UMIŃSKI
Transfer technologii przez zagranicznych inwestorów

Anna ŚWIERCZYŃSKA
Perspektywy integracji systemów emerytalnych w Unii Europejskiej

Grzegorz KULA
Decyzja o przejściu na emeryturę

RECENZJE I OMÓWIENIA

Monika BĄK: Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego (Grzegorz W. Kołodko)
Stanisław KASIEWICZ, Waldemar ROGOWSKI, Monika KICIŃSKA: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (Adam Noga)
Pod red. Wiesławy PRZYBYLSKIEJ-KAPUŚCIŃSKIEJ: Rynek papierów Wratościowych strefu Euro (Leszek Dziawgo)
Pod red. Lecha SZYSZKO i Jana SZCZEPAŃSKIEGO: Finanse przedsiębiorstwa. Pod red. Piotra KARPUSIA: Zarządzanie finansami Przedsiębiorstwa (Czesław Skowronek)
Jerzy CIEŚLIK: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes (Adam Noga)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO

20 lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicnej

STRESZCZENIA 2/07

Andrzej Sławiński
Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej

Artykuł analizuje jak stosowanie systemu izby walutowej wpłynęło na perspektywy wejścia krajów bałtyckich do strefy euro. Do niedawna oczekiwano, że system izby walutowej zapewni im drogę na skróty do euro. Jeszcze dwa lata temu taki scenariusz wydawał się bliski i pewny. Teraz perspektywy wejścia do krajów bałtyckich do strefy euro wydają się odległe i niepewne. Głównym powodem tej dramatycznej było zmaterializowanie się zagrożeń, które są wbudowane w system izby walutowej. Przede wszystkim jej mechanizm działa procyklicznie. Ilustracją tego jest obecne niepokojące sprzężenie zwrotne, jakie wystąpiło pomiędzy boomem kredytowym i obniżającą się wysokością realnych stóp procentowych, które inflacja zepchnęła do ujemnego poziomu. Głównym problemem krajów bałtyckich jest już nie to, kiedy wejdą do strefy euro, ale to jak uniknąć kryzysu finansowego, jaki może przynieść obecny boom kredytowy i szybko rosnące zadłużenie zagraniczne.

Renata Grzęda-Latocha
Inflacja jako wielomianowa funkcji luki produkcyjnej.

W artykule weryfikowano hipotezę, że inflacja jest wklęsło-wypukłą funkcji luki produkcyjnej. Badania przeprowadzono na próbie dotyczącej 12 krajów Eurosystemu. Oszacowane parametry funkcji inflacji bazowej sugerują, że w strefie euro w warunkach dodatniej luki produkcyjnej w sferze przemysłu, stopa inflacji bazowej rośnie w tempie przyśpieszonym, a w niższych punktach koniunktury przemysłowej – spada w tempie rosnącym. Rezultaty estymacyjne sugerują także, że w strefie euro w badanym okresie średni stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle wynosił ok. 81%. Natomiast produkcję efektywną, definiowaną w niniejszej pracy jako wolumen zrealizowanej produkcji w średnim okresie odpowiadającym zerowym przyrostom inflacji, można było osiągnąć przy wykorzystaniu potencjału produkcyjnego na poziomie ok. 84%.

Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz
Długookresowy wpływ polityki fiskalnej na stopę inwestycji

Celem przedstawionej analizy jest empiryczne zbadanie długookresowego wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się inwestycji. Badanie ekonometryczne, przeprowadzone w oparciu o próbę przekrojowo-czasową obejmującą 27 krajów w latach 1960-2003, pokazało, że zwiększenie deficytu p 1% PKB powoduje zmniejszenie inwestycji średnio o ,3% PKB, zaś wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 1% PKB związany jest ze spadkiem inwestycji średnio o 0,2% PKB. Wskazuje to, że zarówno prowadzenie ekspansywnej polityki fiskalnej, jak i zwiększenie się udziału sektora publicznego w gospodarce, jest z reguły związane z ograniczeniem długookresowej akumulacji kapitału i może mieć negatywny wpływ na długookresowy wzrost gospodarczy.

Paweł Marszałek
Podstawy fiskalnej teorii poziomu cen

Poszukując teorii wyjaśniającej kształtowanie się poziomu cen i procesy inflacyjne, jako alternatywę dla ilościowej teorii pieniądza coraz częściej rozważa się fiskalną teorię poziomu cen (FTPL). Zgodnie z nią poziom cen jest określany przez międzyokresowe ograniczenie budżetowe, a inflacja jest zawsze zjawiskiem fiskalnym.
Zwolennicy FTPL przyjmują, że uwzględnienie miedzyokresowego ograniczenia budżetu rządu i założenie tzw. niericardiańskiej polityki fiskalnej pozwalają jednoznacznie określić poziom cen. W FTPL wyróżnia się dwa nurty, pierwszy dotyczy określoności poziomu cen, a drugi obejmuje kwestie związane z polityką gospodarczą i zaleceniami pod adresem decydentów. Ważnym wnioskiem FTPL jest to, że nawet w pełni niezależny bank centralny nie jest w stanie zapewnić stabilności poziomu cen.
FTPL ukazuje w zupełnie nowym świetle interakcje polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. Ze względu na swój daleki od ortodoksyjnego charakter, FTPL stała się przedmiotem ożywionej krytyki.

Andrzej Sławiński
The risk of loosing control over real interest level under the currency zone

The article analyses how the functioning of the currency board system affects the prospects of joining the euro zone by the Baltic countries. Not long ago, it was expected that for the Baltic states the currency board system would be a convenient shortcut to the euro zone. Two years ago, such a scenario was perceived as almost certain. At present accession of the Baltic states to the euro zone seems very remote and uncertain. The main reason for this dramatic change was the materialisation of risks, which are inherent to the currency board system. Above all, the system is procyclical. The illustration is the worrisome feedback, between the credit boom and the decrease in real interest rates. The latter were pushed by the inflation into the negative level. The recent problem of the Baltic countries is not when to join the euro zone but how to avoid a financial crisis, which might be triggered by the credit boom and rapidly growing foreign indebtedness.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu