Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 3 / 2007

ATRYKUŁY

Zbigniew MADEJ
Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką?

Marian GORYNIA, Barbara JANKOWSKA
Koncepcje klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych

Piotr PYSZ
Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena

MISCELLANEA

Grzegorz GÓRNIEWICZ, Piotr SIEMIĄTKOWSKI
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Ewelina ZARZYCKA:
Wpływ pozyskiwania kapitału na międzynarodowych rynkach finansowych na rozwój krajowego rynku kapitałowego

Janina DĘBICKA, Edyta MAZUREK:
Analiza czas pozostawania bez zatrudnienia na polskim rynku pracy

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zdzisław SADOWSKI:
W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski Piotr Pysz)

Tadeusz KOWALIK:
Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata 1944-1948 (Paweł Kozłowski)

Marian Gorynia, Barbara Jankowska
Koncepcja klastrów jako sposób reulacji zachowań podmiotów gospodarczych

W rozwiniętych gospodarkach rynkowych działanie „mechanizmu cenowego” obudowane jest funkcjonowaniem różnego typu rozwiązań instytucjonalnych, które wspierają i uzupełniają regulacyjną rolę neoklasycznego systemu cen, zamiast ograniczania roli rynku. Szczególnym przypadkiem jednoczesnego wzajemnego przenikania się relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych jest koncepcja klastrów.

W artykule podjęto próbę rekonstrukcji najważniejszych elementów koncepcji klastrów Najpierw zaprezentowano jej genezę, ze szczególnym uwzględnieniem związków z teorią regulacji gospodarki. Następnie przedstawiono definicje, atrybuty i typologie oraz kryteria identyfikacji klastrów.

Przeprowadzone rozważania wydają się potwierdzać, że koncepcja klastrów stanowi uzupełnienie brakującego elementu ekonomii neoklasycznej i rozbudowanie ważnego wątku nowej ekonomii instytucjonalnej – wprowadza do analizy element zaufania do partnerów.

Piotr Pysz
Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena

Według Waltera Euckena niewidzialna ręka rynku Adama Smitha wymaga koniecznie wsparcia poprzez politykę gospodarczą zmierzającą do ukształtowania w gospodarce ładu konkurencyjnego. Zasadniczym celem zaprezentowanej w artykule ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej jest stworzenie teoretycznych podstaw dla polityki kształtowania konkurencyjnego ładu gospodarczego. Który jednocześnie zapewniałby jednostkom ludzkim życie w wolności oparte na zasadach etyki. Istotną właściwością koncepcji polityki gospodarczej Euckena jest jej kompleksowość. Ujmując w główne zadania gospodarki, funkcje państwa, nadrzędne wartości społeczne, zasady kształtowania konkurencyjnego ładu gospodarczego, metody i instrumenty polityki gospodarczej oraz funkcje podmiotów w gospodarce koncepcja ta stwarza intelektualne przesłanki sprzyjające przezwyciężeniu występujących współcześnie w wielu krajach a także w Unii Europejskiej słabości polityki gospodarczej.

Zbigniew Madej
Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką?

Na postawione w tytule pytanie można odpowiedzieć pozytywnie, gdyż dla wiedzy tej da się wydzielić odrębny przedmiot zainteresowań i zastosować w niej naukowe metody badawcze. Ponadto wiedza ta ma już swój dorobek i liczną kadrę naukową. Przedmiotem zainteresowań omawianej dyscypliny jest rzeczywistość polityczna w sferze gospodarczej czyli aktywność władz państwowych i samorządowych w obszarze gospodarki. Z tego tytułu wiedzę o polityce gospodarczej należałoby zaliczyć do nauk politologicznych, a nie do ekonomicznych, jak się powszechnie uważa. W ramach omawianej wiedzy można stosować naukowe metody badawcze: weryfikację i falsyfikację (Karl Popper) i można ją nazywać politologią gospodarczą. Otwarte jest natomiast pytanie, czy występują w niej paradygmaty w takiej postaci, jaką im nadał Thomas Kuhn.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu