Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 5 / 2007

ATRYKUŁY

Michał KALECKI
Nieznany raport z 1939 roku.
(Ile Niemcy mogą wycisnąć z Polski)

Jan TOPOROWSKI
Posłowie do raportu Michała Kaleckiego

Tomasz TOKARSKI
Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia.

Waldemar FLORCZAK
Mikro i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim

Joanna SIWIŃSKA
Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym.

 

MISCELLANEA

Jerzy KLEER
Sektor publiczny w Unii Europejskiej.

Teresa LUBIŃSKA, Tomasz STRĄK, Alberto LOZANO – PLATONOFF, Marcin BĘDZIESZAK
Metodologiczne i wdrożeniowe problemy zastosowania budżetu zadaniowego

Paweł MŁODKOWSKI
Podział zysków z tytułu emisji wspólnego pieniądza w unii walutowej.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof RYBIŃSKI
Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna. (rec. Aleksander Łukaszewicz)

Jan HAGEMEJER, Jan, Jakub MICHAŁEK
Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią Europejską. (rec. Józef Misala)

KOMUNIKATY

Komunikat Sądu Konkursowego nagrody PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO w 2007 r.

 

Streszczenia „Ekonomista” nr 5/2007

 

Michał Kalecki
NIEZNANY RAPORT Z 1939 ROKU (ILE NIEMCY MOGĄ WYCISNĄĆ Z POLSKI).

Okoliczności odnalezienia tego dokumentu są wyjaśnione w zamieszczonej, jako uzupełnienie tekstu Michała Kaleckiego nocie napisanej przez profesora Jana Toporowskiego. Publikowany po raz pierwszy przez „Ekonomistę” dokument opracowany przez Michała Kaleckiego podczas jego pobytu w Wielkiej Brytanii nie był dotychczas znany badaczom piśmiennictwa autora.
Redakcja przekazuje wyrazy podziękowania profesorowi Janowi Toporowskiemu za udostępnienie dokumentu oraz profesorowi Jerzemu Osiatyńskiemu za jego przetłumaczenie na język polski.
Jan Toporowski
POSŁOWIE DO RAPORTU Michała Kaleckiego
Okoliczności powstania i odnalezienia raportu M. Kaleckiego są przedstawione w treści posłowia.

Tomasz Tokarski
EFEKTY SKALI A AKUMULACJA KAPITAŁU I WZROST ZATRUDNIENIA

Artykuł zawiera próbę teoretycznej analizy wpływu efektów skali makroekonomicznej funkcji produkcji na proces akumulacji kapitału, wzrost produkcji i wzrost zatrudnienia. Analizy te prowadzone są na gruncie modelu wzrostu gospodarczego będącego kompilacją neoklasycznego modelu wzrostu z modelami płac efektywnościowych.
Poszukuje się długookresowych ścieżek stóp wzrostu zasobu kapitału, strumienia produktu oraz liczby pracujących przy założeniu, iż makroekonomiczna funkcja produkcji w gospodarce charakteryzuje się jednorodnością dowolnego stopnia. Przyjmując założenie, iż poziom płac realnych (równoważących rynek pracy) kształtuje się według mechanizmu opisanego przez modele płac efektywnościowych, szuka się wzajemnych współzależności zachodzących pomiędzy procesami akumulacji kapitału, wzrostu produkcji i wzrostu zatrudnienia.

Waldemar Florczak
MIKRO I MAKROEKONOMICZNE KORZYŚCI ZWIĄZANE Z KAPITAŁEM LUDZKIM

Artykuł omawia mikroekonomiczne podstawy analizy korzyści indywidualnych i społecznych oraz efektów zewnętrznych związanych z kapitałem ludzkim. Przyjęto, że kapitał ludzki można utożsamić z poziomem wykształcenia jednostki. Artykuł ma charakter przeglądowy – zawiera liczne odwołania do badań empirycznych.
Autor przedstawia spójną metodę kwantyfikacji poszczególnych rodzajów efektów zewnętrznych wynikających z zastosowań kapitału ludzkiego oraz teoretyczne rozważania dotyczące specyfikacji makroekonomicznych modeli wzrostu, wykorzystujących kapitał ludzki.

Joanna Siwińska
BADANIE ROLI EDUKACJI W ROZWOJU GOSPODARCZYM

Pomimo, że modele teoretyczne jednoznacznie wykazują, że edukacja i kapitał ludzki mogą stymulować rozwój gospodarczy, to wyniki dotychczasowych badań empirycznych są niejednoznaczne. Część z nich wykazuje, że edukacja i kapitał ludzki przyspiesza wzrost produkcji per capita, część natomiast dowodzi, że taka zależność nie istnieje. Celem artykułu jest ponowne zbadanie znaczenia edukacji i kapitału ludzkiego dla rozwoju gospodarczego prostymi metodami ekonometrycznymi.
W obliczeniach używam trzech różnych miar edukacji i sprawdzam na ile ich wpływ na wzrost gospodarczy jest stabilny. Okazuje się, że w niektórych modelach dwa spośród trzech mierników edukacji okazują się być statycznie nieistotne. Nie można jednak wykluczyć, że wyniki zostały wypaczone przez niedoskonałość użytych danych. Dalsze badania powinny więc koncentrować się przede wszystkim na poprawie jakości danych dotyczących edukacji, oraz na badaniu bardziej złożonych relacji pomiędzy kapitałem ludzkim a wzrostem.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu