Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 1 / 2008

ARTYKUŁY

Andrzej Wojtyna
Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?

Andrzej SŁAWIŃSKI
Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro

Marian GORYNIA, Tadeusz KOWALSKI
Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

Adam KORONOWSKI
Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej

MISCELLANEA

Marcin KOLASA
Bariery innowacji i absorpcji technologii w świetle nowej ekonomii rozwoju

Robert GRZANKA
„Offshoring” usług – kolejny etap globalizacji produkcji w sektorze usługowym

Wiktor PATENA
Łotwa w pułapce sztywnego kursu walutowego

RECENZJE I OMÓWIENIA

Władysław SZYMAŃSKI
Czy globalizacja musi być irracjonalna (Urszula Płowiec)

Marian GORYNIA
Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (Tomasz Gołębiowski)

Waldemar CZTERNASTY, Bazyli CZYŻEWSKI
Struktura kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje (Stanisław Urban)

Streszczenia „Ekonomista” nr 1/2008

Andrzej WOJTYNA :
Współczesna Ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?

Celem artykułu jest próba pokazania, na czym polega obecny „ferment” w ekonomii i w jaki sposób reaguje ona na wysuwane wobec niej zarzuty. W myśl głównej tezy artykułu, reakcja ta przebiega dwutorowo: z jednej strony, przede wszystkim za sprawą ekonomii behawioralnej, dokonuje się daleko idąca rekonstrukcja założeń koncepcji homo oeconomicus; z drugiej strony, za sprawą badań składających się na umowne pojęcie „ekonomia złożoności”, kwestionowany jest tradycyjny sposób rozumienia równowagi i dynamiki systemów gospodarczych. Pomija się zmiany zachodzące w ekonomii pod wpływem nowych badań prowadzonych w ramach ekonomii instytucjonalnej, ekonomii politycznej oraz na styku ekonomii z prawem i socjologią. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że ekonomia głównego nurtu bardzo znacząco poszerza zakres przedmiotu badań, ale jednocześnie bardzo twardo broni swojej metody badawczej. Oznacza to, że w najbliższych latach należy oczekiwać dosyć szybkiego otwierania się jej na te wątki ekonomi behawioralnej, które stosują podobną metodologię. Ze względu na dużą złożoność „ekonomii złożoności” i jej transdyscyplinarny charakter, wczesny etap zmiany paradygmatu okaże się prawdopodobnie okresem dosyć długim. Procesy zmian będą się jwzmacniać, ponieważ program badawczy ekonomii behawioralnej jest jednocześnie częścią składową „ekonomii złożoności”.

Słowa kluczowe: teoria ekonomii, zmiana paradygmatu, ekonomia złożoności, ekonomia behawioralna

Andrzej SŁAWIŃSKI:
Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro

W pierwszej części artykułu analizowane są kwestie związane z przyszłym uczestnictwem Polski w systemie ERM2. Przedstawiona jest w niej analiza czynników, który spowodowały wyraźne zmniejszenie się zmienności kursu złotego oraz analiza uwarunkowań polityki pieniężnej w okresie, gdy złoty będzie stabilizowany wewnątrz pasma ERM2. Druga część referatu poddaje analizie czynniki ryzyka związane z uczestnictwem Polski w strefie euro. Podstawowe ryzyko wynika z możliwości wywierania przez politykę pieniężną EBC procyklicznego wpływu na polską gospodarkę, co stało się udziałem kilku krajów strefy euro. Autor stawia pytanie, jak zapewnić wysoką stopę wzrostu wydajności, by uchronić polską gospodarkę przed ryzykiem utraty wydajności i związanym z tym ryzykiem wejścia w okres trwale niskiego wzrostu, jak stało się to w przypadku Portugalii i Włoch. Wysoka stopa wzrostu wydajności jest obecnie efektem zachodzącego w polskiej gospodarce procesu realnej konwergencji. Potrzebne są jednak reformy strukturalne, które podtrzymywałyby wysokie tempo wzrostu wydajności w długim okresie. Wnioskowa część artykułu zwraca uwagę na reformy strukturalne, które przyniosły sukcesy gospodarcze Finlandii i Szwecji. Sformułowany jest w niej także postulat utworzenia w Polsce Rady Polityki Fiskalnej.

Słowa Kluczowe: Polska, akcesja Polski do strefy euro, konwergencja nominalna realna

Marian GORYNIA, Tadeusz KOWALSKI:
Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

Celem artykułu jest identyfikacja i interpretacja najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które wywierają wpływ i będą wpływać w przyszłości na działania przedsiębiorstw w Polsce. Część pierwszą poświęcono diagnozie bieżącego stanu światowej gospodarki. Nacisk położono na analizę systemowych uwarunkowań globalizacji, jej skutków w sferze stóp procentowych, cen, wymiany międzynarodowej oraz roli nowych krajów rynkowych. Część druga zawiera próbę oceny perspektyw rozwoju gospodarczego i źródeł nierównowagi w sferze handlu i przepływów kapitałów oraz scenariuszy korekty globalnej strukturalnej nierównowagi. W kolejnych punktach analizie poddano sytuację na rynku surowców oraz omówiono wpływ globalizacji na płace. Artykuł zamyka próba oceny perspektyw polskiej gospodarki. Tłem dla rozważań są omówione wcześniej globalne tendencje i zagrożenia. Uwagę zwrócono m.in. na rozwój sektora dóbr podlegających wymianie, inwestycje oraz rynek pracy.

Słowa kluczowe: Polska, polskie przedsiębiorstwa, globalne zagrożenia, konkurencyjność

Adam KORONOWSKI :
Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej

Przedmiotem artykułu jest rozpatrzenie koniunkturalnych dywergencji w unii monetarnej. Na tak sformułowane zagadnienie składa się kilka wątków stanowiących kolejne części artykułu. Po krótkim wprowadzeniu pierwsza część pracy poświęcona jest krytycznemu osądowi teorii optymalnego obszaru walutowego jako teorii unii monetarnej. W szczególności wskazany zostanie uzasadniony sceptycyzm twórców EUGW w stosunku do teorii optymalnego obszaru walutowego jako źródła przesłanek pozwalających uzasadnić przyjęcie wspólnego optymalnego obszaru walutowego jako teorii unii monetarnej. W szczególności wskazany zostanie uzasadniony sceptycyzm twórców EUGW w stosunku do teorii optymalnego obszaru walutowego jako źródła przesłanek pozwalających uzasadnić przyjęcie wspólnego pieniądza. Kilka lat istnienia EUGW dostarcza materiału empirycznego, który wskazuje istnienie znaczących rozbieżności pomiędzy sytuacją makroekonomiczną w poszczególnych krajach strefy euro. Te rozbieżności, wraz z poświęconą im literaturą, omówione są w kolejnej części artykułu. Krytyczny osąd teorii optymalnego obszaru walutowego z jednej strony oraz dywergencje pomiędzy krajami EUGW z drugiej strony, prowokują pytania o wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w strefie euro. Próbą odpowiedzi jest treść ostatniej – poza krótkim podsumowaniem – część artykułu, tzn. przedstawienie oryginalnego, teoretycznego modelu dającego hipotetyczne wyjaśnienie procesów obserwowanych w EUGW.

Słowa kluczowe: teoria unii walutowej, optymalny obszar walutowy, Europejska Unia Gospodarczo - Walutowa, strefa euro


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu