Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 2 / 2008

ARTYKUŁY

Władysław ŚWITALSKI
Czy kategoria jakości jest ważna w ekonomii?

Waldemar FLORCZAK
Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu

Michał BRZEZIŃSKI, Marian GORYNIA, Zbigniew HOCKUBA
Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją

MISCELLANEA

Krzysztof BERBEKA
Problemy stosowania międzypokoleniowej stopy dyskontowej

Robert GRZANKA
„Offshoring” usług – kolejny etap globalizacji produkcji w sektorze usługowym

Marcin MUCHA
Nieefektywność rynku kapitałowego i racjonalność oczekiwań. Analiza na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

RECENZJE I OMóWIENIA

Władysław WELFE
Gospodarka oparta na wiedzy (Leszek Zienkowski)

Eulalia SKAWIŃSKA, Katarzyna G.SOBIECH, Katarzyna A. NAWROT
Makroekonomia. Teoretyczne aspekty gospodarki rynkowej (Witold Kwaśnicki)

Streszczenia „Ekonomista” nr 2/2008

Władysław ŚWITALSKI
Czy kategoria jakości jest ważna w ekonomii?

W naukach ekonomicznych kategoria jakości występuje jako pojęcie oderwane od swojej treści i znaczenia w kształtowaniu struktur i sposobów funkcjonowania gospodarek. Braki te można zaobserwować w wielu teoriach (konkurencji, równowagi, wzrostu).
Jakość a wraz z nią innowacje, których celem jest podnoszenie jakości (dóbr, usług, systemów gospodarczych), powinny zostać włączone do kręgu rzeczywistych zainteresowań twórców wiedzy ekonomicznej. We współczesnych gospodarkach jakość jest co najmniej tak samo ważna jak koszty i ceny dóbr.
W artykule przedstawiono ekonomiczną doniosłość procesów kształtowania jakości oraz wpływ jakości na kształtowanie się popytu. Podkreślenie roli rozszerzonego pojęcia jakości powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia tej kategorii przez ekonomistów. Może to również pomóc w budowaniu bardziej realistycznych modeli procesów, wyjaśniających gospodarowanie w warunkach globalizacji.

Słowa kluczowe: jakość ekonomiczna, jakość w ekonomii, innowacje, jakość i konkurencja.

Waldemar FLORCZAK
Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu

Artykuł zawiera przegląd badań empirycznych, kwantyfikujących wpływ kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. W doborze przytoczonych wyników badań kierowano się kryterium częstotliwości, z jaką dane pozycje cytowano w literaturze tematu.
Przedstawiony w artykule przegląd empirycznych modeli wzrostu wskazuje bowiem na możliwe mechanizmy łączące kapitał ludzki ze wzrostem oraz obrazuje siłę oddziaływania tych mechanizmów. Specyfikacje równań wzrostu, omówione w przeglądzie, stanowić mogą wzorzec dla ewentualnych specyfikacji funkcji wzrostu dla Polski. Słowa kluczowe: Kapitał ludzki, modele wzrostu gospodarczego, kapitał ludzki w modelach wzrostu.

Słowa kluczowe: Polska, akcesja Polski do strefy euro, konwergencja nominalna realna

Michał BRZEZIŃSKI, Marian GORYNIA, Zbigniew HOCKUBA
Ekonomia i inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją

Relacje między ekonomią a innymi naukami społecznymi są zróżnicowane, a ich natura zmienia się w czasie. Począwszy od późnych lat 1950 nauki społeczne, np.: prawo, zarządzanie, nauki polityczne, socjologia, antropologia, psychologia, historia gospodarcza, geografia, były areną zaborczego natarcia ze strony ekonomii, w trakcie którego za pomocą pojęć i teorii ekonomicznych próbowano wyjaśnić zjawiska tradycyjnie należące do innych dziedzin badawczych. Od lat 1980, obserwujemy proces odwrotny – ekonomia zwraca się po dane i rezultaty do innych nauk np. psychologii eksperymentalnej, zarządzania i socjologii. W artykule pokazujemy, że swoisty imperializm ekonomiczny jest interdyscyplinarnym rozszerzeniem metodologicznego ideału unifikacji, który w ramach ekonomii głównego nurtu był realizowany od lat 1950. Dowodzimy także, że niedawno rozpoczęty proces otwarcia ekonomii na inne nauki, częściowy odwrót od imperializmu w stronę kooperacji, był spowodowany wewnętrznymi problemami teoretycznymi i empirycznymi. Analizujemy ponadto relacje ekonomii z wybranymi naukami społecznymi oraz formułujemy metodologiczną ocenę procesu zwrotu ekonomii w kierunku kooperacji z innymi naukami.

Słowa kluczowe: imperializm ekonomiczny, kooperacja, nauki społeczne, psychologia, zarządzanie, socjologia, nauki polityczne, metodologia ekonomii, pluralizm.

Kody klasyfikacji Journal of Economic Literature: A12,B20,B41, B50.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu