Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieZeszyty Naukowe, nr 4

Spis treści

Elżbieta Mączyńska

Pułapki ekonomiczne i społeczne w warunkach przełomu cywilizacyjnego. Dylematy teoretyczne

Ewa Okoń-Horodyńska

Foresight w określaniu przyszłości rozwoju gospodarki narodowej

Czesława Pilarska

Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych

Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga

Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja

Bogusława Puzio-Wacławik

Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak

Polityka państwa wobec bezrobocia

Artur Pollok

Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

Aleksandra Lityńska

Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego

Wojciech Giza

Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej

Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Piotr Zając

Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Michał Kozioł, Marcin Żmigrodzki

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Radosław Pyrek

Charakterystyka koncepcji szybkiego wytwarzania QRM oraz systemu kart POLCA

Stanisław Rudolf

Perspektywy rozwoju e-learningu w warunkach polskich

Streszczenia artykułów

Elżbieta Mączyńska

Pułapki ekonomiczne i społeczne w warunkach przełomu cywilizacyjnego. Dylematy teoretyczne

Mimo bezprecedensowego dynamizmu przemian i postępu technologicznego dokonujących się we współczesnym świecie, nie zmniejszają się dysproporcje rozwojowe i napięcia społeczne w skali globalnej, ale także lokalnej - krajowej. Dotyczy to także Polski. Punktem wyjścia w przedstawionej w artykule analizie tego zagadnienia jest założenie, że jedną z zasadniczych barier przemian ukierunkowanych na równoważnie rozwoju społeczno-gospodarczego jest niedostosowanie zasad ustroju gospodarczego do wymogów nowego paradygmatu cywilizacyjnego. Dokonujący się przełom cywilizacyjny wyraża się w wypieraniu cywilizacji industrialnej przez cywilizację bazującą na wiedzy i informacji, cywilizację gospodarki wirtualnej, skrajnie różną od swej "panującej" przez ponad 300 lat poprzedniczki. Tymczasem zarówno politycy jak i menedżerowie usiłują rozwiązywać występujące problemy, nie uwzględniając w dostatecznym stopniu (świadomie lub nieświadomie) nowoczesnych trendów i wymogów gospodarki, trendów wynikających z przełomu cywilizacyjnego.

Ewa Okoń-Horodyńska

Foresight w określaniu przyszłości rozwoju gospodarki narodowej

Przedmiotem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens i możliwość świadomego antycypowania rozwoju w warunkach zmienności i wyzwań globalizacji. Wyraża się przekonanie, że globalizacja może być szansą stworzenia bardziej świadomego, demokratycznego i silniejszego społeczeństwa, podejmującego ryzyko wyznaczania paradygmatów rozwojowych, a co za tym idzie społeczeństwa, które weźmie na siebie odpowiedzialność za realizację tego celu. Istotnym procesem zapewniającym metodyczne podstawy wyznaczania przyszłości gospodarki narodowej czy regionu jest foresight.

Czesława Pilarska

Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych

W dobie rosnącej rywalizacji o kapitał podstawową kwestią staje się rozpoznanie czynników decydujących o wyborze miejsca lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także ryzyka i atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju. Poznanie mechanizmów jakimi kierują się inwestorzy zagraniczni przy podejmowaniu decyzji pozwala nie tylko na zwiększenie wolumenu napływu tych inwestycji w przyszłości, ale także na pobudzanie takich rodzajów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które są najbardziej pożądane z punktu widzenia długookresowego rozwoju kraju. W artykule ukazano skalę zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2006, zaprezentowano także dynamikę oraz strukturę geograficzną i branżową tych inwestycji. Ponadto przedstawiono determinanty ich napływu z podziałem inwestycji na rynkowe, kosztowe oraz związane z klimatem inwestycyjnym. Uwagę skupiono także na atutach i słabościach polskiej gospodarki z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. Ukazano pozycję Polski w poszczególnych rankingach sporządzanych przez wyspecjalizowane firmy oraz organizacje gospodarcze, które klasyfikują państwa pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga

Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja

Celem artykułu jest analiza kształtowania się nierówności dochodów i wydatków w polskich gospodarstwach domowych w latach 1998-2004. Analizie poddano dane liczbowe pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W pracy przedstawiono strukturę nierówności w różnych przekrojach społeczno-ekonomicznych. Do prezentacji ogólnospołecznych nierówności zastosowano indeks Theila, który charakteryzuje się addytywną dekomponowalnością. Za pomocą tej miary określono udział poszczególnych podgrup gospodarstw domowych w tworzeniu ogólnych nierówności. Wnioski z badań wskazują na rosnące dysproporcje zarówno pomiędzy gospodarstwami domowymi ogółem oraz w ramach poszczególnych podgrup.

Bogusława Puzio-Wacławik

Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

W artykule poddano analizie tendencje jakie występują na rynku pracy w zakresie zmian w zatrudnieniu w poszczególnych działach gospodarki. Przedstawione zostały przeobrażenia i ich dynamika na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na ogólnoeuropejskie tendencje jakie występują na rynkach pracy w Europie przez cały XX wiek i również w XXI wieku, czyli niewielkie zatrudnienie w rolnictwie, większe (choć malejące) zatrudnienie w przemyśle i największe (oraz wciąż rosnące) zatrudnienie w usługach. Na tym tle polski rynek pracy wykazuje mocne opóźnienie, choć kierunek zmian jest taki sam, jak w pozostałych krajach europejskich. W artykule podjęto również próbę zdefiniowania przyczyn różnic występujących w trójsektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz wskazania propozycji zmian mających na celu poprawę stanu polskiego rynku pracy w tym zakresie.

Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak

Polityka państwa wobec bezrobocia

Sytuacja na rynku pracy uznawana jest za jeden z głównych wyznaczników realnych procesów w gospodarce, a wszelkiego rodzaju niedopasowania na rynku pracy, objawiające się bezrobociem czy wręcz wykluczeniem z aktywności zawodowej, przynoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne. Na rynkach pracy dobra koniunktura gospodarcza to tylko jeden z warunków niezbędnych i również niewystarczających dla uzyskania poprawy w zakresie zatrudnienia. Rynki pracy podlegają bowiem ciągłym przekształceniom strukturalnym i instytucjonalnym, przez co nie da się wskazać jednego, wciąż aktualnego środka zaradczego bezrobociu. Przyjęcie podziału bezrobocia całkowitego na bezrobocie równowagi (obejmujące bezrobocie frykcyjne, strukturalne i instytucjonalne) oraz na bezrobocie nierównowagi (utożsamiane z bezrobociem cyklicznym) wydaje się zatem uzasadnione. Określenie zbioru przyczyn występowania obu tych typów bezrobocia powinno przyczynić się do konstruowania i stosowania w polityce gospodarczej odpowiedniego instrumentarium w celu ich ograniczania.

Artur Pollok

Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

W niespełna trzy lata po odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepodległości, 1 marca 1921 r. szereg wybitnych osobistości Krakowa powołało do życia Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie. Od samego początku istnienia jego działalność była podporządkowana zasadniczemu celowi, jakim było gospodarcze umacnianie odrodzonego państwa polskiego. W ramach Towarzystwa prowadzona była szeroka działalność badawcza, odczytowa, publicystyczna oraz wydawnicza, ukierunkowana na poszukiwanie środków służących rozwiązywaniu problemów trapiących polską gospodarkę. W najważniejszych sprawach Towarzystwo występowało z inicjatywami ustawodawczymi oraz kierowało do władz państwowych memoriały. Przez cały okres istnienia w swoich działaniach było ono wierne zasadom liberalizmu ekonomicznego, co było wynikiem ścisłego personalnego powiązania go z przedstawicielami tzw. szkoły krakowskiej, która grupowała naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego o nastawieniu liberalnym lub neoliberalnym. Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwał 18-letni okres niezwykle aktywnej działalności Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Po zakończeniu wojny nie doszło jednak do jego reaktywowania. W dniach 1 i 2 grudnia 1945 r. odbył się w Łodzi zjazd założycielski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na którym w miejsce dotychczas istniejących regionalnych stowarzyszeń ekonomistów powołano organizację ogólnokrajową z oddziałami zlokalizowanymi w większych miastach akademickich (w tym również w Krakowie).

Aleksandra Lityńska

Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego

W artykule przedstawiono poglądy Romana Rybarskiego - czołowego przedstawiciela polskiej szkoły historycznej i działacza Narodowej Demokracji. Koncepcja gospodarstwa narodowego, uznanie prymatu interesu ogólnospołecznego w stosunku do praw i wolności jednostki znalazło wyraz w jego programie przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej. Zakładał on utworzenie silnego rządu realizującego zadania narodowe, restrukturyzację gospodarki i jej rozwój w kierunku kapitalizmu.

Wojciech Giza

Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej

Celem artykułu jest przedstawienie kwestii społecznej w poglądach Zofii Daszyńskiej-Golińskiej w kontekście jej poglądów ekonomicznych. Stojąc na stanowisku szkoły historycznej dążyła ona do wypracowania optymalnego modelu polityki społecznej w okresie II Rzeczypospolitej. Dla realizacji zamierzonego celu analizowała szczegółowo wpływ roli państwa, Kościoła katolickiego oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy na kreowane rozwiązania w zakresie ustawodawstwa pracy, zabezpieczenia socjalnego oraz instytucji odpowiedzialnych za politykę społeczną.

Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Tradycyjne systemy zarządzania nie mogą opisać procesu tworzenia wartości z aktywów niematerialnych. Obecnie staje się to możliwe dzięki zastosowaniu strategicznej karty wyników, która jest dla firmy niezwykle użytecznym narzędziem zarządzania strategicznego. Karta pełni rolę systemu wczesnego ostrzegania. Podważenie prawdziwości konkretnej relacji przyczynowo-skutkowej, to sygnał do rozpoznania niezauważonych zmian i uruchomienia procesu adaptacyjnego, zanim zmiany będą dawały efekt w postaci zmniejszenia zysków firmy. W artykule zaprezentowano przyczyny wprowadzania strategicznej karty wyników w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto wskazano na istotną, wspomagającą rolę systemów informacyjnych w budowaniu strategicznej karty wyników. Na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego ukazano w sposób syntetyczny zakres prac, jaki należy podjąć we wdrażaniu strategicznej karty wyników, a w szczególności w jej formułowaniu dla potrzeb zarządzania zasobami ludzkimi.

Piotr Zając

Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Współczesne przedsiębiorstwa działające w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, chcąc sprostać wymogom dyktowanym przez rynek, zmuszone są oferować coraz nowocześniejsze i doskonalsze produkty. Mogą tego dokonać tylko dzięki pracy wysoko wykwalifikowanego, zaangażowanego, łatwo adaptującego się do zmian, posiadającego silną motywację, wyrażającego gotowość uczenia się, lojalnego i produktywnego personelu. Dlatego przy takich wymaganiach, które dyktują nowe warunki gospodarcze nie sposób zapomnieć o narzędziu jakim jest controlling personalny, który pozwala sterować procesami w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi przynosząc dodatnie efekty dla przedsiębiorstwa, a tym samym dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Traktując controlling personalny jako swoistego rodzaju system usługowo-doradczy można przyczynić się do optymalnego wykorzystania zatrudnionego personelu.

Michał Kozioł, Marcin Żmigrodzki

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

W artykule przedstawiono istotę szkolenia pracowników, ze zwróceniem szczególnej uwagi na systematyczne uczenie się zachodzące w trakcie sformalizowanych procesów szkoleniowych. Omówiono poszczególne etapy tego procesu, a także scharakteryzowano informatyczne narzędzia wspomagające szkolenie pracowników (zwłaszcza e-learning), takie jak: systemy zarządzania bazami danych, usługi sieci Internet, systemy typu LMS (Learning Management System), SMS (Skills Management System), AS (Assesment System), LCMS (Learning Kontent Management System), AT (Authoring Tool), EPSS (Electronic Performance Suport System) oraz LCS (Live Communication System). Zaproponowano uwzględnienie w cyklu szkolenia systematycznego kolejny etap: projektowanie systemów informatycznych dla zarządzania szkoleniami.

Radosław Pyrek

Charakterystyka koncepcji szybkiego wytwarzania QRM oraz systemu kart POLCA

W artykule przedstawiono charakterystykę nowych systemów wytwarzania oraz porównanie ich z systemami tradycyjnymi. Omówione zostały zalety stosowania systemu kart POLCA w porównaniu z systemami pull i push. Dzięki koncepcji szybkiego wytwarzania QRM oraz systemowi kart POLCA przedsiębiorstwo może uzyskiwać lepsze wyniki finansowe, np. drogą eliminacji marnotrawstwa, co prowadzi w efekcie do znaczącego wzrostu jego konkurencyjności. Koncepcja szybkiego wytwarzania QRM dąży do ciągłego dostosowania działań w sferze produkcyjnej przedsiębiorstwa do zachodzących zmian zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Koncepcja ta zapewnia dużą elastyczność reakcji na sygnały płynące z rynku, w tym możliwość błyskawicznego reagowania na potrzeby klientów.

Stanisław Rudolf

Perspektywy rozwoju e-learningu w warunkach polskich

Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania kształceniem na odległość, zarówno ze strony szkół wyższych, publicznych i niepublicznych, jak i ze strony studentów. Pewien wpływ na przyspieszenie rozwoju tego rodzaju kształcenia miała olbrzymia emigracja zarobkowa. Dotyczy ona szczególnie ludzi młodych, którzy bądź przerwali studia, bądź chcieliby je rozpocząć. Uczelnie dostrzegły w tym szansę na poszerzenie swojej bazy rekrutacyjnej. Tego rodzaju kształcenie przynosić może dla uczelni realne korzyści zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Perspektywy rozwoju takiego kształcenia nie są w Polsce najlepsze, ze względu na liczne ograniczenia, z którymi poradziły sobie wcześniej kraje zachodnie. Wśród nich wymienić można wysokie koszty kształcenia, brak warunków technicznych, a także ciągle niedostateczne zainteresowanie studentów. Wymienić tu należy również brak przepisów prawnych, szczegółowo określających zasady takiego kształcenia.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu