Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 4 / 2008

ARTYKUŁY

Paweł BARANOWSKI
Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego

Jan HAGEMEJER, Jakub MICHAŁEK
Symulacja skutków liberalizacji handlu rolnego przy użyciu modelu równowagi ogólnej

Elżbieta RYCHŁOWSKA – MUSIAŁ
Koszty agencji i optymalna struktura kapitału firmy w warunkach rozdzielenia własności i kontroli

MISCELLANEA

Jakub GÓRKA, Paweł ZBYROWSKI
Determinanty współczynnika monetyzacji w świetle równania obiegu pieniądza

Paweł STRAWIŃSKI
Opłacalność studiów w Polsce. Model i jego wyniki

ESEJE

Grzegorz W. KOŁODKO
Patrząc w przyszłość

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jan J. MICHAŁEK, Włodzimierz SIWIŃSKI, Mieczysław W. SOCHA
Polska w Unii Europejskiej. Dynamika korwengencji ekonomicznej. (Anna Zielińska – Głębocka)

Piotr PYSZ
Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej (Maciej Miszewski)

Paweł BOŻYK
stosunki ekonomiczne ( rec. Józef Misala)

Streszczenia „Ekonomista” nr 4/2008

Paweł BARANOWSKI

W artykule weryfikujemy hipotezę o optymalnej stopie inflacji. Zbliżone hipotezy były przedmiotem wielu prac teoretycznych, natomiast próby ich empirycznej weryfikacji w modelach wzrostu gospodarczego wciąż należą do rzadkości.
W artykule przedstawiono szacunki optymalnej stopy inflacji oparte o jednorównaniowy  model ekonometryczny objaśniający stopę wzrostu PKB. Model ten zbudowano w oparciu o modyfikację specyfikacji C. Jonesa (1995). Szacunki oparto o próbę przekrojowo-czasową obejmującą 15 krajów w latach 1972-2005.
Wyniki wydają się potwierdzać postawioną hipotezę badawczą o optymalnej stopie inflacji. Oszacowana zależność wskazuje, że największe długookresowe tempo wzrostu zapewnia inflacja CPI w granicach 3%-4%.

Słowa kluczowe: inflacja, optymalna stopa inflacji

Jan HAGEMEJER, Jakub MICHAŁEK

W  artykule analizowano potencjalne konsekwencje liberalizacji handlu rolnego w czasie Rundy Doha Światowej Organizacji Handlu (WTO) dla Polski i kilku wybranych krajów (Czechy, Słowacja, Francja, Niemcy, Brazylia i Stany Zjednoczone). Porównano zawartość trzech propozycji liberalizacji handlu, przedstawionych przez Wspólnoty Europejskie (WE), Stany Zjednoczone oraz grupę G – 20, reprezentującą kraje rozwijające się. Przeprowadzono symulację potencjalnych skutków redukcji ceł, wsparcia finansowego i eliminacji subsydiów eksportowych przy użyciu policzalnego modelu równowagi ogólnej GTAP. Z symulacji wynika, że zmiany w strumieniach handlu krajów europejskich będą relatywnie niewielkie. W Polsce korzyści z liberalizacji mogą wystąpić w produkcji zwierząt żywych, produktów mleczarskich oraz niektórych zbóż.

Słowa kluczowe: liberalizacja handlu rolnego, model równowagi ogólnej, światowa organizacja handlu
Klasyfikacja JEL: F13, C68, Q17

Elżbieta RYCHŁOWSKA – MUSIAŁ

Artykuł jest poświęcony analizie relacji agencji zachodzącej pomiędzy właścicielem firmy (akcjonariusze), a zarządem. Problem jest znany i opisany w literaturze, ale próby pomiaru kosztów agencji w rzeczywistych przedsiębiorstwach są nieliczne i zwykle prowadzone w sposób pośredni. W artykule zaproponowano sposób szacowania kosztów agencji, wskazując trzy główne determinanty wielkości kosztów agencji w przedsiębiorstwie: stosunek decydentów do finansowania długiem, polityka w zakresie dywidendy oraz długość horyzontu analizy.
Rozważania teoretyczne uzupełniają symulacje przeprowadzone w oparciu o dane empiryczne. Okazuje się, że czynnikami wpływającymi na obniżenie kosztów agencji są długookresowe kontakty menedżerskie i wysoka dźwignia.

Słowa kluczowe: koszty agencji, finansowanie długiem, polityka dywidendy


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu