Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 6 / 2008

Artykuły

Urszula PŁOWIEC: Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju
Andrzej CIEŚLIK: Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na polski handel zagraniczny
Tomasz ZALEGA: Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji
Arkadiusz BABCZUK: Problem deficytu i długu publicznego w przedkeynesowskiej myśli ekonomicznej

Miscellanea
Eugeniusz NAJLEPSZY: Warunki stabilności równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się
Stanisław URBAŃSKI: Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej

Recenzje i omówienia
Bogusław PIETRZAK, Zbigniew POLAŃSKI, Barbara WOŹNIAK : System finansowy w Polsce (Krystyna Piotrowska-Marczak)
Roman SOBIECKI : Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa (Dorota Czykier-Wierzba)
Marian GORYNIA, Barbara JANKOWSKA : Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa (Piotr Dominiak)
Podstawy makroekonomii: Wacław JARMOŁOWICZ red. nauk. (Barbara Polszakiewicz)

Komunikaty

Sadu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO w 2008 r.
Sądu Konkursowego PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii (wydany w latach 2004-2007)

 

Urszula Płowiec
OCENA  INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI POLSKIEJ A STRATEGIA ROZWOJU KRAJU

Aby sprostać wyzwaniom epoki globalizacji Polska powinna budować gospodarkę i społeczeństwo wiedzy. Wyrazem zaawansowania kraju w tym zakresie jest poziom sumarycznego wskaźnika innowacyjności. Polska oceniana na jego podstawie zajęła w 2007r. dalekie 23. miejsce wśród krajów UE. W polskiej Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz w programach operacyjnych na lata 2007-2013 zawarto wiele postanowień dotyczących trójkąta wiedzy (B&R, edukacja, innowacje). Wynika z nich, że mają znacząco wzrosnąć nakłady na B&R i na kapitał ludzki, ale efekt w postaci wzrostu innowacyjności ma być bardzo skromny. Przyczyną jest słabość krajowej podaży, nośników  postępu technicznego, popytu ze strony dominujących w gospodarce mikro i małych przedsiębiorstw, a także infrastruktury instytucjonalnej sprzyjającej innowacyjności. Konieczne jest więc podjęcie prac nad długookresową strategią rozwoju kraju, w której wiodącym członem byłby narodowy system innowacyjności, uwzględniający również potrzebę tworzenia krajowych grup kapitałowych.

Słowa kluczowe; economic growth, innovation performance
Polska, wzrost gospodarczy, innowacyjność       

Andrzej Cieślik
WPŁYW  PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH  NA POLSKI HANEL ZAGRANICZNY

Celem  artykułu jest zbadanie roli przedsiębiorstw międzynarodowych w międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji w Polsce poprzez ich wpływ na wielkość bilateralnej wymiany handlowej Polski z krajami OECD. Do analizy empirycznej używany jest model teoretyczny pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa międzynarodowego zakładający pełną specjalizację w produkcji. Model ten posłużył do wyprowadzenia związku między działalnością przedsiębiorstw międzynarodowych a wielkością wymiany handlowej. Uzyskane wyniki nie potwierdzają występowania statystycznie istotnego związku między liczbą działających w Polsce przedsiębiorstw międzynarodowych, a wielkością bilateralnej wymiany handlowej. Ponadto, statystyczna istotność zmiennych mierzących relatywne wyposażenie w czynniki produkcji handlujących ze sobą krajów wydaje się przeczyć założeniu o całkowitej specjalizacji w produkcji, na którym opiera się teoretyczny model pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Kody klasyfikacji JEL: F 10, F 11, F !4
Słowa kluczowe: Polska, handel zagraniczny, fragmentaryzacja, przedsiębiorstwa międzynarodowe    

Tomasz Zalega
GOSPODARSTWA DOMOWE O NIEPEWNYCH DOCHODACH A TEORIE KONSUMPCJI

Celem artykułu jest prezentacja spojrzenia na kwestie konsumpcji gospodarstw domowych o niepewnych dochodach w ujęciu tradycyjnych oraz współczesnych teorii konsumpcji.
Skoncentrowano się wyłącznie na ekonomicznych teoriach konsumpcji, pomijając całkowicie koncepcje marketingu, zwłaszcza zintegrowane i empiryczne modele zachowania konsumentów z zakresu consumer behaviour, uważanego za interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy.
Objęto analizami konsumpcję gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, z osobami bezrobotnymi w swoim składzie w latach 2000 – 2006. Dane statystyczne pochodzą z GUS.  W artykule skoncentrowano się na sytuacji dochodowej, prezentując miesięczne dochody per capita, informacje dotyczące poziomu miesięcznych wydatków na osobę i ich dynamikę. Przeanalizowano strukturę rzeczową wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych o niepewnych dochodach. Dochody i wydatki przedstawiono w ujęciu nominalnym  i realnym. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: Polska, gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach, konsumpcja, teorie konsumpcji.

Arkadiusz Babczuk
PROBLEM DŁUGU PUBLICZNEGO W PRZEDKEYNESOWSKIEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ

Dług publiczny stanowił przedmiot zainteresowania kierujących finansami państwowymi oraz myślicieli jeszcze na długo przed ukształtowaniem się nauki ekonomii. Akceptację kredytu publicznego można znaleźć  w  merkantylizmie, chociaż w XVIII wieku ponownie pojawiają się liczne głosy sprzeciwu. Szczególnie negatywnie odnosili się do takiej możliwości twórcy angielskiej szkoły liberalnej. Pierwsze głosy usprawiedliwiające przejściowe korzystanie z kredytu publicznego można znaleźć w dorobku C.F. Bastable ´a.
Pełną akceptację umiarkowanego zadłużania się władz państwowych, zwłaszcza w związku z koniecznością ponoszenia wydatków o charakterze nadzwyczajnym, wyrażali natomiast ekonomiści szkoły historycznej, której aktywność przypada na drugą połowę XIX wieku. Podejmowali oni polemikę w tym zakresie z ekonomistami z szeroko pojętej szkoły neoklasycznej.

Słowa kluczowe: dług publiczny, historia myśli ekonomicznej, angielska szkoła liberalna


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu