Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Szkolenie PRINCE2 w zakresie zarządzania projektami
Program akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation w zakresie zarządzania projektami
Moduły programowe prowadzące do uzyskania kompetencji  i certyfikacji w zakresie PRINCE2® Foundation,
{4-dniowe akredytowane intensywne szkolenie z metodyki PRINCE2®Foundation}

Organizator szkolenia: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Prowadzący szkolenie: Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA w Warszawie – Akredytowana Organizacja Szkoleniowa ATO i jedyna w Polsce Akredytowana Organizacja Doradcza ACO w zakresie PRINCE2®
 

Termin szkolenia: ustalony zostanie po zebraniu grupy

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności na temat metodycznego zarządzania projektami w standardzie PRINCE2® w  zakresie:

 1. budowy środowiska projektowego;
 2. planowania jakości w projektach;
 3. oceniania przedsięwzięcia w perspektywie biznesowej;
 4. zarządzania ryzykiem w projektach;
 5. planowania;
 6. zarządzania zmianą;
 7. zarządzania konfiguracją;
 8. zasad sterowania w projektach;
 9. przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Association of Project Management Group - PRINCE2® Foundation.

Akredytacja: Szkolenie jest akredytowane przez Association of Project Management Group (APMG) w Wielkiej Brytanii.

Prowadzący: Trener PRINCE2®  dr inż. Andrzej GOLIK

Czas trwania: 4 dni.

Sposób prowadzenia szkolenia: wykład, ćwiczenia, przykłady praktyczne, praca w grupach, prezentacja wyników pracy grupowej, dyskusje.

Uczestnicy szkolenia otrzymują: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające przystąpienie do egzaminów na stopnie kwalifikacyjne APMG w dowolnej akredytowanej przez APMG organizacji szkoleniowej na świecie.

Egzaminy - opcja na przyszłość dla uczestników szkolenia: Osoby które ukończyły szkolenie i otrzymały zaświadczenie o jego ukończeniu mogą przystąpić do egzaminu pozwalającego na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation, a po uzyskaniu certyfikatu PRINCE2® Foundation  mogą uczestniczyć w szkoleniach i egzaminie PRINCE2® Practitioner i uzyskać kolejny wyższy poziom certyfikatu PRINCE2®

Opis realizacji szkolenia – Metodyka PRINCE 2®:

 • Szkolenie przy wykorzystaniu oryginalnych, akredytowanych przez APMG materiałów szkoleniowych.
 • Testy i scenariusze, jako forma ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć.
 • Wymagane jest przygotowanie wstępne – przed szkoleniem – na podstawie przesłanych uczestnikom materiałów oraz intensywna praca wieczorem polegajaca na wykonywaniu zdanych ćwiczeń i powtarzaniu materiału.
 • Interakcja z uczestnikami w trakcie szkolenia pozwalająca maksymalizować indywidualne korzyści.
 • Stosowanie akredytowanej przez APMG metodyki prowadzenia całości kursu z wykorzystaniem akredytowanych materiałów opracowywanych wspólnie z naszymi partnerami na rynku brytyjskim.
 • Dostarczenie każdemu z uczestników kompletu akredytowanych materiałów warsztatowych i uzupełniających szkolenie.

Cena szkolenia:
4500 PLN  (zw. z pod. VAT)

Dla członków PTE oraz Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów atrakcyjne zniżki.

Ceny obejmują:

 • Atrakcyjne intensywne 4-dniowe szkolenie
 • Materiały szkoleniowe akredytowane przez APMG
 • Ceny powyższe obejmują też w każdym dniu szkolenia lunch i bufet kawowy.

Szczegółowy program szkolenia  dot. metodyki PRINCE2® Foundation

(Prowadzący – na zasadach określonych warunkami akredytacji - może dostosować plan do potrzeb uczestników i konkretnego szkolenia)

DZIEŃ 1
Główne tematy:   Wprowadzenie do PRINCE2™; Model procesowy PRINCE2™;
Proces Przygotowanie Projektu (PP); Komponent Organizacja; Proces Inicjowanie Projektu (IP); Zarządzanie Strategiczne (ZS)
                              Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia;
Co to jest projekt, czym jest zarządzanie projektem?
Czym jest a czym nie jest PRINCE2™?
Dlaczego projekty kończą się niepowodzeniem?
Ćwiczenie nr 1: Krytyczne czynniki sukcesu projektów
Omówienie metodyki
– terminologia PRINCE2™
– elementy PRINCE2™
– cykl życia projektu i okres życia produktu
                              Przerwa
Ćwiczenie nr 2: Model procesowy

Proces Przygotowanie Projektu (PP)
– Zlecenie Przygotowania Projektu i Założenia Projektu
– Oczekiwania jakościowe klienta i Kryteria Akceptacji
– Formuła Realizacji Projektu
                              Lunch
Komponent Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2™
Ćwiczenie nr 3: Struktura organizacyjna
Ćwiczenie nr 4: Założenia Projektu

Proces Inicjowanie Projektu (IP)
                              Przerwa
Komponent Jakość w środowisku projektu; Zarządzanie jakością; Droga do jakości; Technika Przegląd jakości
Ćwiczenie nr 5: Planowanie jakości 
Zamknięcie części formalnej – Przegląd dnia;
Wieczorna praca indywidualna
Dodatkowe ćwiczenia 
Ogólny przegląd i indywidualny test

DZIEŃ 2
Główne tematy:   Planowanie; Etapy; Uzasadnienie biznesowe;
Zarządzanie ryzykiem

Przegląd dnia 1 i omówienie dnia 2
Plany, Proces Planowanie (PL), Diagram Struktury Produktów (DSP)
Przerwa
Ćwiczenie nr 6: Planowanie Oparte na Produktach
Opis Produktu
Ćwiczenia nr 7 i 8 : Opis Produktu

                              Obiad
Etapy zarządcze i specjalistyczne
Ćwiczenie nr 9: Elementy Sterowania, Etapy
Uzasadnienie Biznesowe

Przerwa
Ćwiczenie nr 10: Tworzenie Uzasadnienia Biznesowego
Ćwiczenie nr 11: Objaśnianie Uzasadnienia Biznesowego
Zarządzanie Ryzykiem
Zamknięcie części formalnej - Przegląd dnia

Wieczorna praca indywidualna
Dodatkowe ćwiczenia
Ogólny przegląd i indywidualny test

DZIEŃ 3
Główne tematy:   Elementy sterowania; Dokument Inicjujący Projekt (DIP)Sterowanie Etapem (SE); Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP); Zamykanie Projektu (ZP); Sterowanie zmianami

                              Przegląd dnia 2 i omówienie dnia 3
Ćwiczenie nr 12: Objaśnianie Uzasadnienia Biznesowego
Elementy Sterowania, Istotne Odchylenia, Zagadnienia Projektowe, Tolerancje

                              Przerwa
Ćwiczenie nr 13: Elementy Sterowania, Tolerancje
Dokumentacja Projektu
Zestawienie Dokumentu Inicjującego Projekt

                              Obiad
Realizacja projektu – produkty specjalistyczne
Ćwiczenie nr 14: Proces Sterowanie Etapem (SE), Proces Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP), Grupa Zadań
Sterowanie zmianami

                              Przerwa
Ćwiczenie nr 15: Sterowanie Zmianami, Wniosek o Wprowadzenie Zmiany

                              Zamknięcie części formalnej - Przegląd dnia

Wieczorna praca indywidualna
Dodatkowe ćwiczenia 
Ogólny przegląd i indywidualny test

DZIEŃ 4
Główne tematy:   Zarządzanie Konfiguracją; Technika Przegląd Jakości; Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE)

                              Przegląd dnia 3 i omówienie dnia 4
Ćwiczenie nr 16: Sterowanie Zmianami, Decyzje

                              Przerwa
Ćwiczenie nr 17: Sterowanie Zmianami – Powiązanie z Zarządzaniem Konfiguracją
Zarządzanie Konfiguracją
Jakość w Środowisku Projektu

                              Obiad
Ćwiczenie nr 18: Przegląd Jakości
Proces Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE)
Proces Zamykanie Projektu (ZP)
Podsumowanie, rady dotyczące egzaminu i zasady obowiązujące podczas egzaminu końcowego
                              Przerwa
Test próbny

17.00                     Zakończenie szkolenia - Rozdanie świadectw uczestnictwa
                              Przekazanie informacji dotyczących zasad przygotowania i uczestnictwa w egzaminie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu PRINCE® Foundation  wystawianego przez APMG (UK) organizowanym przez CRM SA we współpracy z PTE.

Zapisy:
Paweł Dąbrowski
tel: 022 55 15 407, 022 55 15 401 
e-mail: pawel.dabrowski@pte.pl


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu