Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 1 / 2009
In Memoriam: Profesor Wacław Wilczyński

Artykuły

Aleksander JAKIMOWICZ: O niektórych implikacjach nieliniowości w keynesizmie
Tatiana FIC: Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa
Barbara JANKOWSKA: Konkurencja czy kooperacja?

Miscellanea
Janusz BILSKI, Małgorzata JANICKA: Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II
Marcin MUCHA: Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro
Ewa AKSMAN: Wzrost dochodu a zmniejszenie nierówności – skrócona funkcja dobrobytu społecznego.

Recenzje i omówienia
Marian GORYNIA: Wybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej (rec. Bogusław Fiedor)
Witold ORŁOWSKI: Świat, który oszalał? (rec. Leszek Zienkowski)

Streszczenia

Aleksander Jakimowicz
O NIEKTÓRYCH IMPLIKACJACH NIELINIOWOŚCI W KEYNESIZMIE

Zgodnie z twierdzeniami Gödla o niezupełności,formułowanie ocen na temat keynesizmu nie jest możliwe jedynie na gruncie ekonomii. Właściwa ocena każdego modelu wymaga wskazania szerszego układu odniesienia. Naturalne ramy do takich rozważań stwarza ogólna teoria systemów.. Zgodnie z zasadą izomorfizmu, jeśli istnieją homologie logiczne łączące odmienne dziedziny nauki i jedna z nich jest bardziej rozwinięta od innych, to możliwy jest transfer koncepcji, pomysłów i metodologii z dyscypliny bardziej zaawansowanej do dyscyplin mniej zaawansowanych. Istnieje co najmniej dziewięć homologi logicznych między ideami Keynesa a współczesnym przyrodoznawstwem. Na podstawie nieliniowego modelu wahań koniunkturalnych Keynesa- Samuelsona- Gabischa wykazano, że złożoność gospodarki ulega zmianie w zależności od wartości parametrów kontrolnych.

Słowa kluczowe: keynesizm źródłowy, zasada izomorfizmu, chaos deterministyczny, złożoność, kaskada bifurkacji podwojenia okresu

Tatiana Fic
CYKL KONIUNKTURALNY W POLSCE. WNIOSKI Z MODELI MARKOWA

Celem artykułu jest identyfikacja faz i punktów zwrotnych oraz ocena charakteru cyklu koniunkturalnego w Polsce w latach 1995-2005. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem markowowskich modeli przełącznikowych typu Hamiltona (1989). Wyniki sugerują, że w latach 1995-2005 średnia roczna stopa wzrostu PKB w okresach spowolnienia gospodarczego wynosiła ok. 2%, natomiast w okresach ożywienia gospodarka rosła średnio o ok. 5,5% rocznie. W okresie 1995-2005 w szeregu PKB wyróżnione zostały trzy cykle - podobne zmiany cykliczne zidentyfikowano w zmianach konsumpcji indywidualnej, eksportu, importu, a także inflacji, natomiast w przypadku zmiennych takich jak nakłady inwestycyjne oraz stopa bezrobocia wyróżniono jeden cykl.

Słowa kluczowe: Polska, cykl koniunkturalny, konsumpcja, eksport, import, inflacja, inwestycje

Barbara Jankowska
KONKURENCJA CZY KOOPERACJA?

Rywalizacji i działaniu mechanizmu cenowego towarzyszy kreowanie powiązań kooperacyjnych między konkurentami. Ten szczególny typ relacji między uczestnikami gry rynkowej jest określany mianem koopetycji bądź kooperencji. Przedstawiono koopetycję jako sposób regulacji zachowań przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano czynniki, które warunkują sukces łączenia przez te same przedsiębiorstwa konkurencji z kooperacją i przywoływane w literaturze typy koopetycji. Systematyzacja dotychczasowych ustaleń dotyczących koopetycji jest niezbędna z punktu widzenia prowadzenia prac badawczych o charakterze empirycznym.

Słowa kluczowe: koopetycja, regulacja, konkurencja, kooperacja


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu