Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 3/2005 - streszczenia
Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak

Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej

Artykuł zawiera ocenę zbieżności rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z unią Europejską pod względem wyrównywania poziomów dochodów oraz podobieństwa wahań koniunktury. Analiza obejmuje okres od 1993 r. do 2003 r.
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wykazują wyraźną zbieżność rozwoju w stosunku do Unii Europejskiej, zarówno pod względem wyrównywania poziomów rozwoju, jak i synchronizacji wahań koniunktury. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wykazują również pewną zbieżność rozwoju względem siebie. Nie należy jednak oczekiwać dużego przyśpieszenia procesów konwergencji tuż po przystąpieniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii. Nie można też wykluczyć możliwości zaistnienia pewnych tendencji dywergencyjnych, w kierunku zwiększenia różnic w poziomie rozwoju, chociaż zależność tych krajów od rozwoju koniunktury w Europie Zachodniej prawdopodobnie wzrośnie.

Jarosław Mielcarek

Koncepcja załamanej krzywej popytu jako podstawa teoretyczna wyjaśniania sztywności cen

Analiza warunków występowania i własności koncepcji załamanej krzywej popytu umożliwiło sformułowanie listy ważnych wniosków i hipotez.
Autor omawia m.in. zagadnienia szerokości przedziału nieciągłości funkcji, przesunięć krzywej popytu i sztywności cen, wpływów szoków kosztowych i popytowych.
Wykazana złożoność koncepcji załamanej krzywej popytu oraz bogactwo wynikających z niej wniosków i hipotez pozwala na stwierdzenie, że jest to najogólniejsza koncepcja, która najpełniej wyjaśnia funkcjonowanie oligopolu we współczesnej gospodarce, a w szczególności zjawisko sztywności cen.

Jakub Growiec

O modelowaniu endogenicznego wzrostu z uwzględnieniem krótkookresowych zjawisk cyklicznych

Wielu współczesnych ekonomistów dąży do skonstruowania dynamicznych stochastycznych modeli wzrostu, odwzorujących krótko- i długookresową zmienność zmiennych makroekonomicznych. Modele te zawierają mechanizmy endogenicznego wzrostu (R&D i akumulacja kapitału ludzkiego) oraz stochastyczne równania różnicowe podstawowego modelu realnego cyklu koniunkturalnego (RBC) i jego rozszerzeń. Niektóre z tych rozszerzeń wpływają na dynamikę modelu również w długim okresie. Rzeczywiste szeregi czasowe są dokomponowane na krótkookresowy stochastyczny cykl koniunkturalny oraz długookresowy trend. Modele RBC można z powodzeniem wykorzystać jako bazę do inkorporacji mechanizmów endogenicznego wzrostu oraz do konstrukcji zunifikowanego modelu wzrostu i cyklu koniunkturalnego.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu